Adb Reduced The Forecast Of Asian Economic Growth Due To Covid-19 Translation

NG% C3% A2N% 20h% C3% A0NG% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 81% 20XU% E1% BB% 91ng% 207.2 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB % A9C% 207.3 %% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 20t% C6% B0% 20do% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3NG% 20L% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20Covid-19% 20L% C3% A0M% 20GI% E1% BA% A3M% 20QU% C3% A1% 20tr% C3% ACNH% 20PH% E1% BB% A5C% 20H% E1% BB% 93i.c% E1% BA% A3NH% 20V% E1% Three% AFng% 20V% E1% BA% BB% 20tr% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Ph% E1% BB% 91% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20kuala% 20lumpur,% 20malaysia% 20khi% 20L% E1% BB% 87NH% 20Phong% 20t% E1% BB% 8FA% 20to% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C3% A1P% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20NH% E1% BA% B1M% 20Ph% C3% B2ng% 20ng % E1% BB% ABA% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20L% C3% A2Y% 20lan.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20thx / TTXvn) ng% C3% A2N% 20h% C3% A0NG% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20 (ADB)% 20% C4 % 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t % E1% BA% BF% 20C% E1% BB% A7A% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20Trong% 20N% C4% 83m% 20nay% 20xu% E1 % BB% 91ng% 207

.2 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 207.3 %% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20 % C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 20T% C6% B0% 20do% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20L% C3% A2Y % 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9BI% 20covid-19% 20L% C3% A0M% 20GI% E1% BA% A3M% 20QU% C3% A1% 20tr% C3% ACNH% 20PH% E1 % BB% A5C% 20H% E1% BB% 93i% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% 99T% 20V% C3% A0i% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% Three % Bf.d% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BF% BF% 20cho% 20khu% 20v % E1% BB% B1C% 20% C4% 90% C3% B4ng% 20Nam% 20% C3% 81% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4 % 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh,% 20Gi% E1% BA% A3M% 20xU% E1% BB% 91ng% 204 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1 % BB% A9C% 204
4 %% 20DO% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20B% C3% B9ng% 20Ph% C3% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20m% E1% BB% 9Bi.In% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20mang% 20t% E1% BB% B1A% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20% E2% 80% 9CTRI% E1% BB% 83N% 20V% E1% BB% 8dng% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20N% C4% 83m% 202021,% 22% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BF% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20ADB% 20Yasuyuki% 20sawada % 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20s% E1% BB% B1% 20PH% E1% BB% A5C% 20H% E1% BB% 93i% 20C% E1% BB% A7A% 20Khu% 20V% E1% BB% B1C% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81-TH% C3% A1i% 20B% C3% ACNH% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20m% E1% BA% B7C% 20D% C3% B9% 20con% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20v% E1% BA% ABN% 20C% C3% B2N% 20B% E1% BA% A5P% 20B% C3% AAnh% 20Trong% 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3NH% 20C% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20B% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20m% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% B1% 20xu% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BFN BB% 83% 20m% E1% BB% 9BI% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20kH% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20Trong% 20khu% 20V% E1% BB% B1c.ngo% C3% A0i% 20C% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20V% C3% A0% 20TI% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20KH% C3% B4I% 20Ph% E1% BB% A5C% 20theo % 20t% E1% BB% ABNG% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 20V% C3% A0% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C % C3% A1C% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF-TH% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA % A1i,% 20s% E1% BA% A3N% 20XU% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20du% 20L% E1% BB% 8BCH% 20-% 20s% E1% BA% BD% 20L% C3 % A0% 20ch% C3% ACA% 20KH% C3% B3A% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA% A3O% 20R% E1 % BA% B1ng% 20s% E1% BB% B1% 20PH% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20L% C3% A0% 20B% E1% BB% 81N% 20V% E1% BB% Afng ,% 20to% C3% A0N% 20di% E1% BB% 87N% 20V% C3% A0% 20C% C3% B3% 20tri% E1% BB% 83n% 20V% E1% BB% 8dng.Theo% 20B% C3% A1O% 20C% C3% A1O,% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BA% ABN% 20L% C3% A0% 20nguy% 20C% C6% A1 % 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20tri% E1% BB% 83N% 20V% E1% BB % 8dng% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20V% C3% AC% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20ti % E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20B% C3% B9ng% 20Ph% C3% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C6% B0% E1 % BB % 9bc% 20 in% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20nhi% E1% BB% 85m% 20h% E1% BA% B1ng% 20ng % C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 89nh% 20kho% E1% BA% A3ng% 20434,000% 20ca / ng% C3% A0Y% 20V% C3 % A0O% 20GI% E1% BB% AFA% 20th% C3% A1ng% 20N% C4% 83m% 20V% E1% BB% ABA% 20QU% 20V% C3% A0% 20GI% E1% BA% A3M% 20XU% E1 % BB% 91ng% 20C% C3% B2N% 20109.000% 20ca% 20 / ng% C3% A0Y% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U,% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20% E1% BB% 9F% 20nam% 20% C3% 81,% 20% C4% 90% C3 % B4ng% 20Nam% 20% C3% 81% 20V% C3% A0% 20th% C3% A1i% 20B% C3% ACNH% 20D% C6% B0% C6% A1ng.Tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20yasuyuki% 20sawada% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20tri% E1% BB% 83n% 20V% E1% BB% 8dng% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20c% E1% BB% A7A% 20C% E1% BA% A3% 20khu% 20Trong% 20N% C4% 83m% 202022% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh% 20t% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 205.4 %% 20T% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% A9C% 205.3%. /. H% E1% BA% B1ng% 20linh% 20 ( VNA / Vietnam +)

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news