After Evergrande, China Adds 2 Real Estate Companies Falling Into Crisis

After% E1% BB% 20cu% 99c% E1% BB% 20kh% A7ng% E1% BA% 20ho% A3ng% 20N% E1% BB% A3% E1% BB% 20c% A7a% 20China% 20-% 20Evergrande% 20t % E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB % 9bn% 20th% E1% BB% A9% 202% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20hai% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20l% C3% A0% 20Sinic% 20Holdings% 20v% C3% A0% 20Fantasia% 20Holdings% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91ang% 20g% E1% BA% B7p% 20R% E1% BA% AFC% 20R% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 81% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20sau% 20khi% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i.Sau% E1% BB% 20cu% 99c% E1% BB% 20kh% A7ng% E1% BA% 20ho% A3ng% 20N% E1% BB% A3% E1% BB% 20c% A7a% 20China% 20-% 20Evergrande% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% E1% BA% 20b% 20% C4% A5t% 91% E1% BB % 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 202% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% C3% B3n% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C6% A1n% 20b% C3% A3o% E1% BB% 20m% 9Bi.% 20Hai% 20c% C3 % B4ng% 20ty% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running % 20l% C3% A0% 20Sinic% 20Holdings% 20v% C3% A0% 20Fantasia% 20Holdings% 20% C4% 91ang% 20g% E1% BA% B7p% 20R% E1% BA% AFC% 20R% E1% BB% 91i % 20v% E1% BB% 81% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20sau% 20khi% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20c% C3 % A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i.% 20Sinic% 20Holdings% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20m% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20b% E1% BB% 8B% 20c% C6% A1% 20quan% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20to% C3% A0n% E1% BA% 20c% A7u% 20Fitch% 20Ratings% 20h% BA% A1% E1% E1% BA% 20c% C6% B0% A5p.Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% B3,% 20Sinic% 20Holdings% 20th% C3% B4ng% 20b% C3% A1o% 20h% E1% BB% 8D% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20c % C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% 20l% C3% A3i% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BA % AFC% 20ch% E1% BA% AFN% 20v% E1% BB% 81% 20kho% E1% BA% A3N% 20ho% C3% A0n% 20tr% E1% BA% A3% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1 % BA% BFu% 20tr % E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 20 246% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0y

.% C3% 94ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Zhang% 20Yuanlin% 20c% E1% BB% A7a% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20t% E1% BA% A1i% 20TP% 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20H% E1% BA% A3i% 20N% C3% A0y% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20b% E1% BB% 8B% 20m% E1% BA% A5t% 20h% C6% A1n% 201% 20t% E1% BB% 89% $ 20% 20how% 20nh% E1% BB% AFng% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% 20-% 20 20Evergrande% % C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20v% C3% AD% 20nh% C6% B0% 20% 22bom% 20N% E1% BB% A3% 22% 20v% E1 % BB% 9Bi% E1% BA% 20kho% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20h% C6% 20300% 20T% A1n% E1% BB% 89% 20% 20USD.Trong% C4% 20khi% 91% C3 % B3,% 20Fantasia% 20% C4% 91% C3% A3% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BA% A3% 20l% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% C3% A1i% 20tr% E1% BA% 20phi% 20% C4% BFu% C3% 91% A1o% E1% BA% 20h% A1n% 20h% C3% B4m% 204/10% 20C% E1 % BB% 95% E1% BA% 20phi% BFu% E1% BB% 20c% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% E1% BB% 8B% 2 0d% E1% BB% ABng% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% C3% AB% 20ng% A0y% 209/9% 20T% C3% ADnh % 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i,% A1% C3% 20gi% E1% BB% 20c% 95% E1% BA% 20phi% BFu% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20m% A1nh% E1% BA% 20g% 2060% .According A7n% % 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20N% E1% BB% Ada% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m ,% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20ph% E1% BA% A3i% 20tr% E1% BA% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20Fantasia% 20hi% E1% BB% 87n% C3% A0% 20l% 2082
9% 20t% E1% BB% B7% 20NDT% 20 (12.8% 20t% E1% BB% B7% 20USD) .H% C3% B4m% 204/10,% 20Fitch% 20Ratings% 20% C4% 91% C3% A3% 20h% E1% BA% A1% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20t% C3% ADN% 20nhi% E1% BB% 87m% 20c% E1% BB% A7a% 20Fantasia% 20t% E1% BB% AB% 20B% 20 (c% C3% B3% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20nh% C6% B0ng% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20m% E1% BB% A9c% 20safe% 20to% C3% A0n% 20gi% E1% BB% 9Bi % E1% BA% 20h% A1n)% E1% BB% 20xu% 91ng% 20CCC-% 20 (r% E1% BB% A7i% 20ro% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% C4% 20% A5ng % C3% 91% 20k% E1% A1ng% BB% 83% C3% A0% 20v% C3% B3% 20c% E1% BA% 20kh% A3% 20N% C4% 83ng% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3).% 20C% C6% A1% 20quan% 20N% C3% A0y% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20d% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20c% E1% BB% A7a% 20Fantasia% 20% 22c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20th% E1% BA% AFT% 20ch% E1% BA% B7t% C6% 20h% C3% A1n% 20ch% table% 20t% C3% 20d% B4i% E1% BB% 20% C4% B1% C3% 91o% A1n% 20at% 22.Fitch% 20cho% E1% BA% BFT% 20Fantasia% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20m% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20ti% E1% BA% BFT% 20l% E1% BB% 99% 20trong% 20b% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh.% 20Theo% 20c% C6% A1 % 20quan% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20t% C3% ADN% 20d% E1% BB% A5ng,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C3% A3% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20ch% E1% BA% ADM% 20100% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20cho% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20N% C3% A0y.M% E1% BB% 91i% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20v% E1% BB% 81% E1% BA% 20kh% A3% 20N% C4% 83ng% E1% BA% 20tr% A3% 20N% E1% BB% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20Sinic% 20Holdings% 20v% C3% A0% 20Fantasia% 20Holdings% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD% 20gi% E1% BB% AFA% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% A0n% C3% 20Evergrande% 20p

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news