America, Eu Pursuing A Global Agreement On Methane Emissions Cut

Kh% C3% AD% 20th% E1% BA% A3i% 20methane% 20g% C3% A2y% 20hi% E1% BB% 87u% 20% E1% BB% A9ng% 20nh% C3% A0% 20k% C3% ADnh% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0% 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20ch% E1% BB% 89% 20sau% 20CO2% 20g% C3% A2y% 20ra% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20kh% C3% AD% E1% BA% 20h% Adu% 20tr% C3% C3% aan% 20to% A0n% E1% BA% 20c% E1% BB% A7u.M% 99T% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20gi% C3% corn% 20l% C3% A0m% 20s% E1% BA% A1ch% 20v% C3% A0% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20kh% C3% AD% 20methane% 20t% E1% BB% AB% 20s% E1% BB% AFA% 20th% C3% A0nh% 20kh% C3% AD% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tr% C6% B0ng% 20b% C3% A0y% 20t% E1% BA% A1i% 20Pixley,% 20California% 20 (M% E1% BB% B9 )% 20ng% C3% A0y% 202/10 / 1019.% 20 (Source% E1% BB% 93n:% 20reuters.com) A3ng% H% C3% 20tin% 20Reuters% 20ng% C3% A0y% 2013/9 % 20% C4% 91% C6% B0a% 20tin% 20M% E1% BB% B9% 20v% C3% A0% 20Li% C3% aan% 20from% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20 (EU )% 20% C4% 91ang% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20m% E1% BB% 99T% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20ngo% E1% BA% A1i% 20giao% C4% 20chung% 20% 91% E1% BB% C3% 83% North% 20th% 2 0% C4% 91% E1% BA% A9y% 20c% C3% A1c% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20c% E1% BA% AFT% 20gi% E1% BA% A3m% 20g% E1% BA% A7n% 201/3% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% AD% 20th% E1% BA% A3i% 20methane% 20trong% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20khi% 20h% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B % 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 89nh% 20v% E1% BB% 81% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB % 95i% 20kh% C3% AD% 20h% E1% BA% Adu% 20c% E1% BB% A7a% 20Li% C3% aan% 20h% E1% BB% A3p% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20COP26% 20di % E1% BB% 85n% C3% 20ra% 20v% C3% A0o% 20th% A1ng% 2011 / AD% C3% 2021.Kh% E1% BA% 20th% A3i% 20methane% 20g% C3% A2y% 20hi% E1 % BB% 87u% 20% E1% BB% A9ng% 20nh% C3% A0% 20k% C3% ADnh% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0% 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20l % E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20ch% E1% BB% 89% 20sau% 20CO2% 20g% C3% A2y% 20ra% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng % 20at% E1% BA% C4% BFN% 20% 91% E1% BB% 95i% C3% AD% 20kh% E1% BA% 20h% Adu% 20to% C3% A0n% E1% BA% 20c% A7u

.Ch % C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91ang% 20t% C3% ACM% 20c% C3% A1ch% 20t % C4% 83ng% C6% B0% 20c% E1% BB% C3% 9Dng% 20gi% A1m% 20s% C3% A1T% 20lo% E1 % BA% A1i% 20kh% C3% AD% 20th% E1% BA% A3i% 20N% C3% A0y,% 20khi% 20h% E1% BB% 8D% 20t% C3% ACM% 20ki% E1% BA% BFM% 20c% C3% A1c% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% A1p% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20m% E1% BB% C3% A9c% 20N% 20l% C3% B3ng% aan% 20to% C3% A0n% E1% BA% 20c% 20% E1% A7u% BB% 9F% C4% 20% 201.5% 91% E1% BB% 99% 20-% E1% BB% 20m% 99T% E1% BB% 20m% A5c% 20ti% C3% AAU% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20Hi% 87p% 20% C4 % 91% E1% BB% 8Bnh% 20Paris% 20v% E1% BB% 81% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20kh% C3% AD% 20h% E1% BA % C4% Adu% 20N% 83m% 202015.Trong% E1% BB% 20m% 99T% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% 20% C4% B1c% E1% BB% 91% 83% 20b % E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20h% C3% A0nh% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng,% 20M% E1% BB% B9% 20v% C3% A0% 20EU% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7n% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20chung% E1% BA% 20nh% B1m% E1% BA% 20gi% A3m% 20% C3% ADT% E1% BA% 20nh% 2030 %% A5t% 20l% C6 % B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% AD% 20th% E1% BA% A3i% 20methane% 20how% 20con% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BA% A3i% 20ra % 20v% C3% 20N% C4% A0o% 83m% 202 030% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% A9c% C4% 83m% 20N% 20% C4% 202020
% 90% C3 % A2y% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20trong% 20d% E1% BB% B1% 20th% E1% BA% A3o% 20c % E1% BB% A7a% 20Cam% 20k% E1% BA% BFT% 20v% E1% BB% 81% 20Kh% C3% AD% 20methane% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20m% C3 % A0% 20Reuters% E1% BB% 20vi% 87n% E1% BA% 20d% E1% BB% ABn.D% B1% E1% BA% 20th% 20cho% 20hay A3o%,% C3% AD% 20kh% 20methane% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20t% E1% BB% 93n% 20t% E1% BA% A1i% 20trong% 20kh% C3% AD% 20quy% E1% BB% 83n% 20kh% C3% A1% 20ng% E1% BA% AFN.% 20% C4% 90I% E1% BB% 81u% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ngh% C4% A9a% 20l % C3% A0% 20N% E1% BA% BFu% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20h% C3% A0nh% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ngay % 20b% C3% A2y% 20gi% E1% BB% 9D% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% A3m% 20nhanh% 20t% E1% BB% 91C, running% 20% C4 % E1% BB% 91% 99% 20% E1% BA% 20l% C3% A5M% aan% E1% BB% 20c% A7a% 20Tr% C3% 20% C4% A1i% 90% E1% BA% A5t.M % E1% BB% 99T% 20t% C3% A0i% 20li% E1% BB% 87u% 20ri% C3% Aang% 20kh% C3% A1c% 20li% E1% BB% 87T% 20k% C3% AA% 20h% C6 % A1n% 20hai% 20ch% E1% BB% A5c% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20m% C3% A0% 20M% E1% BB% B9% 20v% C3% A0% 20EU% 20s% E1% BA % BD% E1% BA% 20nh% AFM% E1% BB% 20m% A5c% 20ti% C3% AAU% E1% BA% 20thuy% BFT% 20p h% E1% BB% A5c% 20tham% 20gia% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20v% E1% BB% 81% C3% AD% 20kh% 20methane.Danh% 20s% C3% 20N% C3% A1ch% A0y% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20th% E1% BA% A3i% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% C6% B0% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20Nga,% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99,% 20Brazil% 20v% C3% A0% 20Saudi% 20Arabia,% 20b% C3% aan% 20c% E1% BA% A1nh% 20nh% E1% BB% AFng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20kh% C3% A1c% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20Na% 20Uy,% 20Qatar,% 20Anh,% 20New% 20Zealand% A0% 20v% C3% 20 years% E1% BB% 20Phi.B% 99% E1% BA% 20Ngo% A1i% 20giao% 20M% E1% BB% B9% 20v % C3% A0% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20Ch% C3% A2u% 20% C3% 82u% 20ch% C6% B0a% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20b% C3% ACnh % 20lu% E1% BA% ADN% 20N% C3% A0o% 20v% E1% BB% 81% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20li% E1% BB% 87u% 20N% C3% A0y. / .H.Th% E1% BB% A7y% 20 (VNA / Vietnam +)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news