American Oil And Gas Companies Spent $ 9.6 Million To Advertise On Facebook

According to% 20m% E1% BB% 99T% 20nnhi% C3% AAN% 20c% E1% BB% A9U% 20c% E1% BB% A7A% 20think% 20tank% 20influence% 20map,% 20c% C3% A1C% 20C% C3 % B4ng% 20ty% 20m% E1% BB% B9% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Trong% 20L% C4% A9nh% 20V% E1% BB% B1C% 20D % E1% BA% A7U% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% C3% A3% 20chi% 209.6% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20% C4% 91% E1% BB% 83 % 20qu% E1% BA% A3NG% 20C% C3% A1O% 20tr% C3% AAN% 20Facebook% 20Trong% 20N% C4% 83m% 202020.NH% E1% BB% AFng% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20c % C3% A1O% 20N% C3% A0Y% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20nh% E1% BA% B1M% 20thuy% E1% BFFT% 20PH% E1% BB% A5C % 20m% E1% BB% 8DI% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20V% E1% BB% 81% 20nhu% 20C% E1% BA% A7U% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1 % BB% 99ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20nhi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U% 20H% C3% B3A% 20H % E1% BA% A1CH% 20V% C3% A0% 20T% E1% BA% A7M% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% C3% Bang% 20% C4% 91 % E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20H% E1% BB% 97N% 20H% E1% BB% A3P% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20th % E1% BB% B1C% 20t% E1% BA% BF.% 20nhi% E1% BB% 81U% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20C% C3% A1O% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20D% E1% BA% A7U% 20V% C3% A0% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E 1% BB% 91T% 20L% C3% A0% 20C% E1% BA% A7N% 20thi% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 91ng% 20L% E1% BA% A1I% 20BI% E1% BFN% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU% 20HO% E1% BA% B7C% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20coi% 20L% C3% A0% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20s% E1% BA% A1CH.NGHI% C3% AAN% AAN 20C% E1% BB% A9U% 20T% E1% BA% ADP% 20Trung% 20V% C3% A0O% 20C% C3% A1C% 20QQ% E1% BA% A3NG% 20C% C3% A1O% 20DO% 2025% 20T% E1% BB% 95% 20CH% E1% BB% A9C% 20D% E1% BA% A7U% 20KH% C3% AD% 20HO% E1% BA% B7C% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% B3M% 20V% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20Ph% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% A5% 20cho% 20c% C3% A1C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20D% E1% BA% A7U% 20KH% C3% AD

.% 20% C4% 90% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB % 87t% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20ta% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20quan% 20s% C3% A1T% 20th% E1% BA% A5y% 20s% E1 % BB% B1% 20Hi% E1% BB% 87N% 20di% E1% BB% 87N% 20C% E1% BB% A7A% 20Vi% E1% BB% 87N% 20D% E1% BA% A7U% 20KH% C3% AD % 20hoa% 20k% E1% BB% B3% 20 (API),% 20xxonmobil,% 20chevron,% 20BP% 20V% C3% A0% 20shell ..
% 20c% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20nh% C6% B0% 20Phillips% 2066,% 20hhi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 99i% 20d% E1% BA% A7U% 20KH % C3% AD% 20texas% 20V% C3% A0% 20oneAlaska% 20C% C5% A9ng% 20tham% 20gia. In% 20s% E1% BB% 91% 2025.174% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20c% C3% A1O % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ph% C3% A2N% 20t% C3% Adch% 20B% E1% BB% 9FI% 20influence% 20map,% 2048 %% 20N% C3% B3i % 20R% E1% BA% B1ng% 20L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20nhi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U% 20H% C3% B3A% 20th% E1% BA% A1CH % 20L% C3% A0% 20% 22m% E1% BB% 99T% 20Ph% E1% BA% A7N% 20c% E1% BB% A7A% 20GI% E1% BA% A3I% 20Ph% C3% A1P% 22% 20cho % 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU.% 20C% C3% A1C% 20Qu% E1% A1C% Three% A3ng% 20c% C3% A1O% 20C% C5% A9ng% 20qu% E1% BA% A3NG% 20C% C3% A1O% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 91T% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20ngu% E1% BB% 93N% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% 22s% E1% BA% A1CH,% 20xanh ,% 20% C3% ADT% 20carbon% 22% 20m% E1% BA% B7C% 20D% C3% B9% 20% C3% ADT% 20g% C3% A2Y% 20% C3% B4% 20nhi% E1% BB % 85m% 20h% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20nhi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U% 20H% C3% B3A% 20th% E1% B3A % A1CH% 20KH% C3% A1C,% 20tuy% 20nhi% C3% AAN% 20ngu% E1% BB% 93N% 20T% C3% A0i% 20Nguy% C3% AAN% 20N% C3% A0Y% 20KH% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20coi% 20L% C3% A0% 20N% C4% 83ng% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20s% E1% BA% A1CH.C% E1% BA% A7N% 20L% C6% B0U% 20% C3% BD% 20R% E1% BA% B1ng% 20ch% E1% BB% 89% 20ri% C3% AAng% 20Exxonmobil% 20% C4% 91% C3% A3% 20chi% 205.04% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20Trong% 20s% E1% BB% 91% 209.6% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng A5ng% 20Cr% 20C% C3% A1C% 20chi% E1% BA% BFN% 20D% E1% BB% 8BCH% 20N% C3% A0Y.V% E1% Three% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ch% C3% ADNH% 20KH% C3% A1C% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 99% 20In% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20th% C3% A1I% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20m% E1% BA% ADP% 20m% E1% BB% 9D% 20C% E1% BB% A7A% 20Facebook.% 20C% C3% A1C% 20ch% C3% Adh %% 20s% C3% A1CH % 20m% E1% E1% A1ng% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20nghi% C3% AAM% 20C% E1% BA% A5M% 20th% C3% B4ng% 20Tin% 20sai% 20L% E1 % BB% 87ch% 20V% C3% A0% 20H% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20C% C3% A1O% 20V% E1% BB% 81% 20c % C3% A1C% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20theo% 20influence% 20map,% 20Facebook, % 20B% E1% BA% A5T% 20ch% E1% BA% A5P% 20tuy% C3% A AN% 20B% E1% BB% 91% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20GI% E1% BA% A3M% 20thi% E1% BB% 83U% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20KH% C3% AD% 20H% E1% BA% ADU,% 20V% E1% BA% ABN% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20nh% E1% Three % ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20H% C3% A0ng% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20T% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0NH% 20D % E1% BA% A7U% 20KH% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20hhi% E1% BB% 83N% 20th% E1% BB% 8B% 20C% C3% A1C% 20Qu% E1 % Ba% a3ng% 20c% C3% A1O% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20Vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB % A5ng% 20nhi% C3% AAN% 20LI% E1% BB% 87U% 20H% C3% B3A% 20th% E1% BA% A1CH
% 20T% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20C% C3% A1C% 20B% C3% A0i% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20N% C3% A0Y% 20KH% C3% B4ng% 20TU% C3% A2N% 20Theo% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20th% C3% B4ng% 20sin 20sai% 20L% E1% BB% 87ch% 20C% E1% BB% A7A% 20Facebook.cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng% 20nnhi% C3% AAN% 20c% E1% BB% A9U% 20C% C5% A9NG% 20L% C3% A0M% 20s% C3% A1NG% 20T% E1% BB% 8F% 20C% C3% A1C% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BFN% 20s% E1% BB% A9C% 20m% E1% BA% A1nh% 20to% 20L% E1% BB% 9BN% 20c% E1% BB% A7A% 20m% E1% BA% A1ng% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20In%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news