Angela Merkel: Female Rights Icon For Nearly Two Decades

TH% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20angela% 20merkel% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% A3% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99T% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20N% E1% BB% AF% 20quy% E1% BB% 81N% 20sau% 2016% 20N% C4% 83m% 20T% E1% BA% A1I% 20nhi% E1% BB% 87m.% 20ch% E1% BB% 89% 20khi% 20chu% E1% BA% A9N% 20b % E1% BB% 8B% 20R% C3% Bat% 20Lui% 20KH% E1% BB% 8FI% 20ch% C3% ADNH% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20PH% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20quy% E1% BB% 81N% 20L% E1% BB% B1C% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% ADN% 20danh% 20hhi% E1% BB% 87U% 20% E1% BA% A5y,% 20nh% C6% B0ng% 20c% C5% A9Ng% 20nh% E1% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1nh% 20R% E1% BA% B1ng% 20B% C3% ACNH% 20% C4% 91 % E1% BA% B3ng% 20GI% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BA% ABN% 20C% C3% B2N% 20R% E1% B2% A5T% 20xA% 20V% E1% BB% 9DI.% 22b% C3% A0% 20% E1% BA% A5y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF% 20tr% C3% AAN% 20to% C3% A0N% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20m% E1% BB% 99,% 20% C4% 91I% E1 % BB% 81U% 20N% C3% A0Y% 20ch% C3% ADNH% 20L% C3% A0% 20di% 20s% E1% BA% A3N% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 2 0NH% E1% BA% A5T% 20m% C3% A0% 20B% C3% A0% 20% E1% BA% A5Y% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20L% E1% BA% A1i% 20sau% 20kHI% 20t% E1% BB% AB% 20nhi% E1% BB% 87m.% 20m% E1% BB% 99T% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Ph% E1% BB% A5% 20N% E1 % BB% AF% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% 83% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20kH% E1 % BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20c% E1% BB% A7A% 20ch% C3% ADNH% 20m% C3% ACNH,% 20V% C3% A0% 20L% C3% A0M% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% B3% 20V% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20s% E1% BB% B1% 20quy% E1% BA% BFT% 20t% C3% A2M% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% A9C% 20h% E1% BA% A1nh% 20cao% 20qu% C3% BD% 22,% 20nh% C3% A0% 20HO% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20N% E1% BB% AF% 20quy% E1% BB % 81n% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20ALICE% 20schwarzer% 20Chia% 20s% E1% BA% BB.B% C3% A0% 20merry,% 20N% C4% 83m% 20nay% 2067% 20tu% E1% BB% 95i,% 20L% C3% A0% 20N% E1% BB% AF% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O % 20hhi% E1% BFM% BFM% 20hoi% 20c% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A3ng% 20LI% C3% AAN% 20minnh% 20d% C3% A2N% 20ch% E1% BB % A7% 20c% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20GI% C3% A1O% 20 (CDU),% 20t% E1% BB% AB% 20L% C3% A2U% 20LU% C3 % B4N% 20tr% C3% A1nh % 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% E1% BB% B1% 20coi% 20m% C3% ACNH% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20N% E1% BB % AF% 20quy% E1% BB% 81N,% 20V% C3% A0% 20ch% E1% BB% 89% 20mi% E1% BB% 85n% 20c% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20DO% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20N% E1% BB% AF% 20quy% E1% BB% 81N% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y,% 20ch% E1% BA% B3ng% 20h% E1 % BA% A1N% 20nh% C6% B0% 20h% E1% BA% A1N% 20ng% E1% BA% A1CH% 20cho% 20N% E1% BB% AF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Trong 20VAI% 20tr % C3% B2% 20qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B

.% 22b% C3% A0% 20% E1% BA% A5y% 20% C4% 91% C3% A3% 20KH% C3% B4ng% 20D% C3% A0NH% 2016% 20N% C4% 83m% 20QU% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ch% C3% Adnh% 20s% C3% A1CH% 20h% C3% A0NH% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20V% C3% AC% 20N% E1% BB% AF% 20quy% E1% BB% 81n.% 20c% C3% B4ng% 20B% E1% BA% B1ng% 20m% C3% A0% 20N% C3% B3i,% 20B% C3% A0% 20% E1% BA% A5Y% 20C% C3% B3% 20KH% C3% A1% 20NHI% E1% BB% 81U% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20C% E1% BA% A7N% 20PH% E1% Three% A3I% 20GI% E1% BA% A3I% 20quy% E1% BA% BFT% 22,% 20B% C3% A0% 20schwarzer% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20ch% E1% BB% 89% 20R% E1% BA% B1ng% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9bng% 20merkel% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E1% BB% A7NG% 20H% E1% BB% 99% 20C% C3% A1C% 20CH% C3% Adh% 20s% C3% A1CH% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20PH% E1% BB% A5% 20N% E1% BB% AF,% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB % 99 %% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACNH% 20CH% C4% 83m% 20s% C3% B3C% 20tr% E1% B3C% BB% 20em% 20do% 20nh% C3% A0% 20N % C6% B0% E1% BB% 9BC% 20t% C3% A0I% 20tr% E1% BB% A3.% 22tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BA% BF,% 20ch % C3% ADNH% 20B% C3% A0% 20% E1% BA% A5Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20di% E1% BB% 87N% 20cho % 20m% E1% BB% 99T% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20h% C3% B9ng% 20h% E1% BB% 93N% 20V% E1% BB% 81% 20V% E1% Three % A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20Nam% 20N% E1% BB% AF% 20B% C3% ACNH% 20quy% E1% BB% 81N% 22,% 20B% C3% A0% 20schwarzer% 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh
V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 202017,% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1 % BB% 9Bng% 20merkel% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% C3% A1nh% 20tr% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20C% C3% A2U% 20H% E1% BB % 8fi% 20r% E1% BA% B1ng% 20LI% E1% BB% 87U% 20B% C3% A0% 20C% C3% B3% 20coi% 20m% C3% ACNH% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20N% E1% BB% AF% 20quy% E1% BB% 81N% 20Hay% 20KH% C3% B4ng% 20t% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20s% E1% BB% B1% 20tham% 20gia% 20c% E1% BB% A7A% 20GI% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20qu% E1% BB% B9% 20TI% E1% BB% 81N% 20T% E1% BB% 87% 20Qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% BF% 20christine% 20lagarde% 20V% C3% A0% 20IVAKA% 20trump,% 20con% 20g% C3% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BB% B1U% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1 % BB% 91ng% 20m% E1% BB% B9% 20donaldic% 20trump.% 22t% C3% B4I% 20KH% C3% B4ng% 20mu% E1% BB% 91N% 20T% E1% BB% B1% 20g% E1% Three% AFN% 20cho% 20m% C3% ACNH% 20m% E1% BB% 99T% 20danh% 20Hi% E1% BB% 87U% 20m% C3% A0% 20T% C3% B4i% 20kH% C3% B4ng% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20C% C3% B3% 22,% 20B% C3% A0% 20merkel% 20tr% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20ng% E1 % Three% AFN% 20g% E1% BB% 8dn.tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20kHI% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20N% E1% BA% AFM% 20quy% E1% BB% 81N% 20s% E1% BA% AFP% 20k% E1% BA% BFT% 20th% C3% BAC,% 20B% C3% A0% 20merkel% 20% C4% 91% C3% A3% 20xem% 20x% C3% A9T% 20V % C3% A0% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95I% 20quan% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH% 20V% E1 % BB% 81% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news