Antarctica ‘like A Completely Different Place’

Nh% E1% BB% AFng% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20l% E1% BA% A1% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20 years% 20C% E1% BB% B1c% 20% C4% 91ang% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20l% C3% A0% 20d% E1% BA% A5u% 20hi% E1% BB% 87u% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% E1% A3m% BA% 20h% E1% BB% 8Da% 20s% E1% BA% AFP% E1% BA% 20x% A3y% 20ra.0: 00 /% 203: 04N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB % 81n% 20NamNhi% E1% BA% BFP% 20% E1% BA% A3nh% 20gia% 20Camille% 20Seaman% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C4% 83m% 20 years% 20C% E1% BB % B1c% 20t% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202 004,% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20tr% C3% aan% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0U% 20th% C3% A1m% 20hi% E1% BB% 83m% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20nh% C6% B0% 20National% 20Geographic% 20v% C3% A0% 20Hurtigruten.% 20Ch% E1% BB% 89% 20trong% 20v% C3% A0i% 20N% C4% 83m% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91 % C3% A2y,% 20c% C3% B4% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% B1% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20ch% C3% A2u% 20l% E1% BB% C3% A5c% 20N% A0y.% E2% 80% C3% B3% 9CN% 20g i% E1% BB% 91ng% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C6% A1i% 20ho% C3% A0n% 20to% C3% A0n% 20kh% C3% A1c% 22% 20c % C3% B4% C3% 20N% 20v% C3% B3i.Chinstrap% A0% 20gentoo% 20 (two% E1% BA% 20lo% A1i% C3% 20chim% 20c% 20c% A1nh% E1% BB% A5t)% 20leo% 20l% C3% aan% 20m% E1% BB% 99T% 20t% E1% BA% A3ng% 20b% C4% 83ng% 20tr% C3% aan% 20% C4% 90% E1% BA% A3o% 20Voi% 20ngo% C3% A0i% 20kh% C6% A1i% 20 years% 20C% E1% BB% B1c

.% 20Nhi% E1% BA% BFP% 20% E1% BA% A3nh% 20gia% 20Camille% 20Seaman% 20% C4% 91 % C3% A3% 20ch% E1% BB% A5p% 20nh% E1% BB% AFng% 20h% C3% ACnh% 20% E1% BA% A3nh% 20N% C3% A0y% 20trong% 20kho% E1% BA% A3ng % 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20s% C3% A1u% 20tu% E1% BA% A7n% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 202 019% 20v% C3 % A0% 20% C4% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% C3% A1c% 202020.C% E1% BA% 20m% A3nh% C4% 83ng% 20b% C3% B3% 20c% 20th % E1% BB% 83% 20g% C3% A2y% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20cho% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91i% 20l% E1% BA% A1i% 20c % E1% BB% A7a% 20con% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20trong% 20v% C3% A0% 20ngo% C3% A0i% 20b% E1% BB% 9D% 20at% E1% BB% 83n .m% E1% BB% 99T% 20t% E1% BA% 20b% C4% A3ng% 83ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20v% E1% BB% A1% 20ra% 20t% E1% BB% AB% 20m % E1% BA% B7t% C6% B0% 20d% E1% BB% 9Bi% 20c% E 1% BB% A7a% 20s% C3% B4ng% 20b% C4% 83ng% 20% E1% BB% 9F% 20C% E1% BA% A3ng% 20Neko
% 20Seaman% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20c % C3% A1c% 20kh% E1% BB% 91i% 20b% C4% 83ng% 20t% C3% A1ch% 20ra% 20tr% C3% aan% 20s% C3% B4ng% 20b% C4% 83ng% 20c% C3% B3 % 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20nguy% 20hi% E1% BB% 83m,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20khi% 20N% C3% B3% 20di% E1% BB% 85n% 20ra% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% C3% A0% 20v% C3% B4ng% 20kh% 20d% E1% BB% C3% 85% ACN% 20nh% E1% BA% 20th% A5y.Seaman% 20ch% E1% BB% 89% 20v% C3% A0o% 20lo% E1% BA% A1i% 20t% E1% BA% A3o% 20tuy% E1% BA% BFT% 20m% C3% A0% 20c% C3% B4% 20ch% E1% BB% A5p% 20% E1% BA% A3nh,% 20ch% C3% table% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20khi% E1% BA% BFN% 20tuy% E1% BA% BFT% 20c% C3% B3% 20m% C3% A0U % 20h% E1% BB% 93ng% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C3% B4i% 20khi% 20m% C3% A0U% 20xanh% 20l% E1% BB% A5c.% 20% E2% 80% 9C% C4% 90% C3% B3% 20l% C3% A0% 20chuy% E1% BB% 87n% 20b% C3% ACnh% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng.% 20Nh% C6% B0ng% 20 % C4% 91i% E1% BB% 81u% 20b% E1% BA% A5t% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20l% C3% A0% 20t% C3% B4i% 20ch% C6% B0a% 20bao % E1% BB% 20gi% 9D% C3% ACN% 20nh% E1% BA% 20th% A5y% B3% C3% 20N% C6% B0% 20tr% E1% BB % C3% 9Bc% 20th% A1ng% 203.% 20B% C3% A2y% E1% BB% 20gi% 9D% B3% C3% 20N% E1% BA% 20xu% A5t% E1% BB% 20hi% 87n% 20v% A0o% C3% BA% 20c% E1% C3% A3% 20th% 201% A1ng% C3% A0% 20v% C3% A1ng% 20th% 2012% C6% B0% 20Nh% E1% BA% 20v% Ady% 20l % C3% A0% 20s% E1% BB% 9Bm% 20h% C6% A1n% 20ba% 20th% C3% A1ng% 22% 20c% C3% B4% 20N% C3% B3i.% E1% BB% 9E% 20nh % E1% BB% AFng% 20N% C6% A1i% 20c% C3% B4% 20ch% C6% B0a% 20t% E1% BB% ABng% 20nh% C3% ACN% 20th% E1% BA% A5y% 20m% E1 % BA% B7t% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20m% C3% A0% 20ch% E1% BB% 89% 20th% E1% BA% A5y% 20tuy% E1% BA% BFT,% 20nay% 20% C4% 91% C3% A3% 20% 22ch% E1% BB% 89% 20to% C3% A0n% 20l% C3% A0% 20b% C3% B9n% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C3% A1% E2% 80% 9D,% 20% 22m% C3% A0U% 20tr% E1% BA% AFng% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B2n% 20l% C3% A0% 20m% C3% A0U % E1% BA% 20tr% AFng% 20N% E1% BB% AFA% C3% 22.Chim% 20c% 20c% A1nh% E1% BB% C3% A5t% 20ho% C4% A0ng% 20% 91% E1% BA % BF% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20 years% 20Georgia,% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20 years% 20C% E1% BB% B1c.% 20Seaman% 20ch% E1% BB% A5p% 20nh% E1% BB% AFng% 20h% C3% ACnh% 20% E1% BA % C3% A3nh% 20N% A0y% C4% 20% 20khi% 91i% C3% 20tr% 20t% C3% aan% A0U% 20ms% 20Fram% E1% BB% 20c% A7a% 20Hur tigruten.Seaman C4% 91% 20% C3% A3% 20R% E1% BA%% A5t% 20ng% E1% BA% C3% A1c% 20nhi% 20khi% Aan% C3% ACN% 20nh% E1% BA% 20th% A5y% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% ABng% 20N% C3% A0y% 20tuy% E1% BA% BFT% 20tr% C3% aan% 20m% E1% BA% B7t% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20khi% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C4% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20Cuverville.% 20C % C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20th% E1% BA% A5y% 20R% C3% AAU% 20xanh% 20% C4% 91ang% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20m % E1% BA% A1nh% 20% E1% BB% 9F% 20ph% C3% ADA% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc
% 20Tr% C3% aan% 20N% C3% post% 20c% C3% B3% 20t% E1% BA% A3o% E1% BA% 20tuy% BFT% 20m% C3% A0U% E1% BB% 20h% C4% 93ng.N% 83m% C3% A1i 20ngo%,% 20 years% 20C% E1 % BB% B1c% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20cao% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB % 20l% C3% A5c% A0% 2018.3% C4% 91% 20% E1% BB% 99% 20C.% 20T% E1% BB% 95ng% C6% B0% 20th% C3% BD% 20k% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20Kh% C3% AD% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20 (WMO),% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 20N% C3% A0y% 20% E2% 80% C3% B9% 9Cph% 20h% E1% BB% A3p% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% B1% C4% 20thay% 20% 91% E1% BB% 95i% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news