Apple, Google, Facebook Earns How Much Money Every Second?

L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20m% E1% BB% 97i% 20GI% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 20APPLE% 20CAO% 20g% E1% BA% A5P% 203% 20L% E1% BA% A7N% 20T% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% DNA% 20m% E1% BB% 97i% 20Gi% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 20BA% 20H% C3% A3NG% 20D% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PFIZER,% 20BIONTECH% 20V% C3% A0% 20moderna% 20C% E1% BB% 99ng% 20L% E1 % Three% A1i ... 0: 00 /% 201: 38N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NAMC% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20gia% 20c% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20m% E1% BB% B9% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20L% E1% BB% A3I% 20L% E1% BB% 9BN% 20T% E1% BB% AB% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20T% E1% BA% BF% 20s% E1% BB% 91% 20B% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 95% 20In% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVC-19% 20-% 20% E1% BA% A2NH:% 20Reaststrong% 2012% 20th% C3% A1ng% 20T% C3% Adh% 20t% E1% BB% AB% AB% 20th% C3% A1ng% 2010/2020% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1ng% 209/2021,% 205% 20% C4% 91 % E1% BA% A1I% 20gia% 20c% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20g% E1% BB% 93m% 20microsoft,% 20amazon,% 20meta% 20 (C% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1% BA% B9% 20Facebook),% 20apple% 20V% C3% A0% 20ALPHABET% 20 (C% C3% B4ng% 20ty% 20m% E1 % BA% B9% 20Google)% 20ghi % 20nh% E1% BA% DNA% 20DAnh% 20thu% 20B% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 95% 20T% E1% BB% AB% 20N% E1% BB% 81N% 20Kinh% 20T% E1% Three % BF% 20s% E1% BB% 91% 20In% 20B% E1% BB% 91I% 20C% E1% BA% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid -19.5% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20thu% 20V% E1% BB% 81% 20T% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA % 20h% C6% A1N% 20300% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20T% E1% BB% AB% 20Doanh% 20thu% 201

.350% 20T% E1% BB% B7% 20USD.% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20c% C3% B9ng% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC,% 20L% E1% BB% A3i % 20nhu% E1% BA% ADN% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20TY% 20NT% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20t % C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 2043 %% 20V% E1% BB% 9Bi% 20microsoft,% 2051 %% 20V% E1% BB% 9BI% 20amazon,% 2059 %% 20V% E1% BB% 9BI% 20meta,% 2065 %% 20V% E1% BB% 9BI% 20Apple% 20V% C3% A0% 2098 %% 20V % E1% BB% 9Bi% 20alphabet.Theo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BB% 97i% 20GI% C3% A2Y,% 205% 20% C4% 91% E1% BA% A1i % 20gia% 20N% C3% A0Y% 20thu% 20V% E1% BB% 81% 20kho% E1% BA% A3N% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA% 20kH% E1% BB% 95ng % 20L% E1% BB% 93
% 20C% E1% BB% A5% A5% 20th % E1% BB% 83,% 20m% E1% BB% 97i% 20GI% C3% A2Y,% 20Apple% 20B% E1% BB% 8F% 20t% C3% Bai% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1 % Three% ADN% 20h% C6% A1N% 203,000% 20USD,% 20cao% 20nh% E1% BA% A5T% 20In% 20s% E1% BB% 91% 205% 20C% C3% B4ng% 20ty.% 20Theo% 20sau % 20L% C3% A0% 20ALPHABET% 20V% C3% A0% 20Microsoft% 20V% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% DNA% 20L% E1% BA% A7N% 20L % C6% B0% E1% BB% A3T% A3T% 20L% C3% A0% 202.239% 20USD% 20V% C3% A0% 202.153% 20USD% 20m% E1% BB% 97i% 20GI% C3% A2Y.% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0Y% 20C% E1% BB% A7A% 20meta% 20V% C3% A0% 20amazon% 20L% E1% BA% A7N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3T% E1% BB% A3T% 20L% C3% A0% 201.278% 20USD% 20V% C3% A0% 20833% 20USD.So% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20CAO% 20KH% C3% A1C% 20Trong% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20nh% E1% BB% Afng% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20tr% C3 % Aan% 20th% E1% BA% ADM% 20CH% C3% AD% 20C% C3% B2N% 20L% E1% BB% 9BN% 20h% C6% A1N% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi% 20t% E1 % BB% 95ng% 20L% E1% BB% A3I% 20nhu% E1% BA% ADN% 20m% E1% BB% 97i% 20GI% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 203% 20h% C3% A3ng % 20d% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PFIZER,% 20BIONTECH% 20V% C3% A0% 20modolna.% 20Theo% 20m% E1% BB% 99T% 20nghi% C3% AAN% 20C% E1 % BB% A9U% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20T% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% DNA% 20m% E1% BB% 97i% 20GI% C3% A2Y% 20 (TR% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20thu% E1% BA% BF)% 20C% E1% BB% A7A% 203% 20C% C3% B4ng % 20ty% 20D% C6% B0% E1% BB% A3C% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20kho% E1% BA% A3NG% 201.000% 20USD% 20Trong% 20giai% 20% C4% 91o% E1 % Three% A1N% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2010/2020% 20% E2% 80% 93% 209 / 2021.ng% E1% BB% 8DC% 20Trang% 20-

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news