Apple Lifted Laptop Performance To New Heights With M1 Pro And M1 Max Chips

M1% 20Pro% 20v% C3% A0% 20M1% 20Max% 20v% E1% BB% ABA% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20c% C3% B3% 20hi% E1% BB% 87u% 20N% C4% 83ng% 20c% E1% BB% B1c% 20k% E1% BB% B3% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20tr% E1% BB% 99i% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20chip% 20Apple% 20M1% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20v% E1 % BB% 20% C4% 91n% C3% 91% A3% BA% 20R% E1% A5t% E1% BA% 20m% 20% C4% A1nh.Apple% C3% 91% C3% A3% 20ch% ADnh% 20th % E1% BB% A9c% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20nh% E1% BB% AFng% 20con% 20chip% 20m% E1% BA% A1nh% 20nh% E1% BA% A5t% 20t % E1% BB% AB% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh% 20% C4 % 91% C3% B3% 20l% C3% A0% 20M1% 20Pro% 20v% C3% A0% 20M1% 20Max,% 20b% E1% BA% A3N% 20N% C3% A2ng% 20c% E1% BA% A5p% 20c% E1% BB% B1c% 20l% E1% BB% 9bn% 20c% E1% BB% A7a% 20chip% 20M1% 20m% C3% A0% 20h% C3% A3ng% 20ra% 20m% E1% BA% AFT% 20v% C3% A0o% 20m% C3% B9a% 20thu% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0% 20tr% C3% A1i% 20tim% 20c% E1% A7a% BB% C3% A1c% 20c% E1% BA% 20m% Abu% 20MacBook% 20Pro% E1% BB% 20m% 9Bi.M1% E1% BA% 20m% 20% C4% A1nh% 91% E1% BA% BFN% C4% 20% C3% 91% C3% A2u% AC% 20th% 20ai% 20c% C5% 20at% A9ng% E1% BA% BFT,% 20N% C3 % B3% 20% C4% 91% C3% A1p% 20% E1% BB% A9ng% 20h% E1% BA% A7u% 20h% E1% BA% BFT% 20nh% E1% BB% AFng% 20y% C3% AAU % 20c% E1% BA% A7u% 20cho% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n,% 20l% E1% BA% ADP% 20tr% C3% ACnh% 20vi% C3% aAN,% 20thi% E1% BA% BFT% 20k% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 93% 20h% E1% BB% 8Da% 20v% C3% A0 % 20multi% 20media.% 20Nh% C6% B0ng% 20M1% 20Pro% 20v% C3% A0% 20M1% 20Max% 20l% C3% A0% 20c% C3% A2u% 20tr% E1% BA% A3% 20l% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20mong% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20t% E1% BB% AB% 20l% C3% A2u% 20d% C3% A0nh% 20cho% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20cao% 20v% C3% A0% 20N% E1% BA% B7ng% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BB% AFA.% 20C% E1% BA% A3% 20hai% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20x% C3 % A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20tr% C3% aan% 20c% C3% B9ng% 20quy% 20tr% C3% ACnh% 205nm,% 20Apple% 20h% E1% BB% A9a% 20h% E1% BA% B9n% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFng% 20b% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20nh% E1% BA% A3y% 20v% E1% BB% 8Dt% 20v% E1% BB% 81% E1% BB% 20hi% 87u% E1% BA% 20su% E1% BB% A5t

.C% A5% E1% BB% 20th% 83% 20Apple% 20M1% 20Pro% 20h % E1% BB% A9a% E1% BA% 20h% B9n% E1% BB% 20hi% 87u% E1% BA% 20su% A5t% 20CPU% 20t% E1% B B% 91t% 20h% C6% 2070 %% A1n% C3% A0% 20v% E1% BB% 20hi% 87u% E1% BA% 20su% 20% C4% A5t% E1% BB% 91% 93% 20h% E1 % BB% 8Da% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20M1.% 20Trong% 20khi% 20ki% E1% BA% BFN% 20tr% C3% North% 20c% C6% A1% 20b% E1% BA% A3N% 20v% E1% BA% ABN% 20gi% E1% BB% 91ng% 20tr% C3% aan% 20M1% 20Pro,% 20Apple% 20at% E1 % BA% BFT% 20c% C3% A1ch% 20l% C3% A0m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20khi% 20N% C3% A2ng% 20c% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% A1ng % 20k% E1% BB% 83% 20v% E1% BB% 9Bi% 20CPU% 2010% 20l% C3% B5i% 20g% E1% BB% 93m% 202% 20l% C3% B5i% 20hi% E1% BB% 87u % 20su% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20hai% 20l% C3% B5i% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20c% C3% B9ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% 99T% 20GPU% 2016% 20l% C3% B5i% 20v% E1% BB% 9Bi% 202 048% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20t% C3% ADnh% 20to% C3% A1n,% 20s% E1% BB% A9c% 20m% E1% BA% A1nh% 20x% E1% BB% AD% 20l% C3% BD% 20cao% 20h% C6% A1n % 20g% E1% BA% A5p% 207% 20l% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20gi% E1% BA% A3i% 20ph% C3% A1p % 20iGPU% 20t% C3% ADCH% 20h% E1% BB% A3p% 20trong% 20chip% 20x% E1% BB% AD% 20l% C3% BD% 20d% C3% A0nh% 20cho% 20laptop% 20x86% 20% C4 % C3% 91ang% B3% 20c% 20tr% C3% aan% E1% BB% 20th% 8B% 20tr % C6% B0% E1% BB% 9Dng .
% 20N% E1% BA% BFu% C6% B0% 20nh% 20M1% 20ch% E1% BB% 89% 20h% E1% BB% 97% E1% BB 20tr% % A3% 20RAM% 2016GB% 20th% C3% AC% 20M1% 20Pro% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20l% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN % 2032GB% 20v% E1% BB% 9Bi% 20b% C4% 83ng% 20th% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 99% 20nh% E1% BB% 9B% 20200GB% 20 /% 20s.% 20T% E1 % BB% 95ng% E1% BB% 20c% 99ng,% 20M1% 20Pro% C3% B3% 20c% 2033.7% 20t% E1% BB% B7% 20b% C3% 20b% C3% B3ng% A1n% 20d% E1% BA% ABN,% 20g% E1% BA% A7n% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% B3ng% 20b% C3 % A1n% E1% BA% 20d% ABN% C3% A0% 20m% 20M1% 20c% C3% B3.M1% 20Max% E1% BA% 20th% ADM% C3% AD% 20ch% 20c% C3% B2n% 20m % E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BB% AFA% 20khi% 20c% C3% B9ng% 20c% C3% B3% 20c% E1% BA% A5u % 20h% C3% ACnh% 20CPU% 2010% 20l% C3% B5i,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% A1m% 20l% C3% B5i% 20hi% E1% BB% 87u% 20su% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20hai% 20l% C3% B5i% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20nh% C6% B0ng% 20l% E1% BA% A1i% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% B4i% 20b% C4% 83ng% 20th% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 99% 20nh% E1% BB% 9B% 20 (l% C3% aan% 20400GB% 20 /% 20s),% 20RAM% 20 (b% E1% BB% 99% E1% BB% 20nh% 9B% 20l% C3% 20% C aan% 4% 91% E1% BA% BFN% 2064GB)% 20v% C3% A0% 20GPU% 20 (v% E1% BB% 9Bi% 2032% 20l% C3% B5i,% 204 096% 20% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20tinihs% 20to% C3% A0n% 20v% C3% A0% 204% 20l% E1% BA% A7n% 20hi% E1% BB% 87u% 20su% E1% BA% A5t% 20GPU% 20c% E1% BB% A7a% 20M1).% 20M1% 20Max% 20c% C3% B3% 2057% 20t% E1% BB% B7% 20b% C3% B3ng% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN,% 20khi% E1% BA% BFN% 20N% C3% B3% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20con% 20chip% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA % A5t% 20m% C3% A0% 20Apple% 20% C4% 91% C3% A3% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t,% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20xu% E1% BA% A5t% 20t% E1% BB% 91i% 20% C4% 91a% 204% 20m% C3% A0n% 20h% C3% ACnh% 20b% C3% aan% 20ngo% C3% A0i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% 89% 201% E1% BA% 20chi% BFC% 20m% C3% A1y% 20duy% E1% BA% 20nh% 20cho% 20at% A5t.Apple% E1% BA% BFT% 20chip% 20M1% 20Pro% 20v% C3% A0% 20M1% 20Max% 20m% E1% BB% 9Bi% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20hi% E1% BB% 87u% 20su% E1% A5t% BA% C3% 20CPU% aan% 20tr% E1% BB% 20m% 97i% 20watt% 20t% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n% 20t% E1% BB% 9Bi% 201.7% 20l% E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BA% 20c% 20M1% A3% C3% B4ng% 20th% C6% B0% 20th% E1% BB% 9Dng.Theo% 20ThevergeH% E1% A3i% BA% 20SN

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news