Argentina Pays The First Debt Payment For Imf

Ng% C3% A0y% 2022/9,% 20Argentina% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BA% A3% 20kho% E1% BA% A3N% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20% C4 % 91% E1% BA% C3% A7u% 20ti% aan% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 201.88% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20trong 20kho% E1% BA% % A3N% 20vay% 20kho% E1% BA% A3ng% 2044% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% E1% BB% AB% 20Qu% E1% BB% B9% 20ti% E1% BB% 81n% 20t % E1% BB% 87% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% BF% 20 (IMF)% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20ti% E1% BB% 81n% 20nhi% E1% BB% 87m% 20h% E1% BB% 93i% 20N% C4% 83m% 202018.0: 00 /% 201: 43N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB % 81n% 20NamTr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20Qu% C4% A9% 20Ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t % E1% BA% BF% 20 (IMF)% 20% E1% BB% 9F% 20Washington 20D.C% 20% (M% E1% BB% B9).% 20% E1% BA% A2nh:% 20IMFTheo% 20ph % C3% B3ng% 20vi% C3% aan% 20TTXVN% 20t% E1% BA% A1i% 20Buenos% 20Aires,% 20ngu% E1% BB% 93n% 20v% E1% BB% 91n% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tr% C3% ADCH% 20t% E1% BB% AB% 20Quy% E1% BB% 81n% 20R% C3% Getting% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20 (SDR)% 20how% 20IMF% 20ph% C3% A2n% 20b% E1% BB % 95% 20h% E1% BB% 93i% C3% A1ng% 20th% 208% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 2 0h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20th% C3% A0nh% 20vi% C3% Aan% 20ch% E1% BB% 91ng% 20l% E1% BA% A1i% 20suy% 20tho% C3% A1i% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20how% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID-19

.% 20C% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20Argentina% 20% C4% 91% C3% A3% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 201.885% 20t% E1% BB% B7% 20SDR% 20 (% C4% 91% C6% A1n% 20v% E1% BB% 8B% 20ti% E1 % BB% 81n% 20t% E1% BB% 87% 20ch% C3% ADnh% 20th% E1% BB% A9c% 20c% E1% BB% A7a% 20IMF)% 20trong% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91% 204.334% 20t% E1% BB% B7% 20SDR% 20m% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20nh% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BB% AB% E1% BB% 20IMF
Hi% 87n% C3% ADnh% 20Ch% E1% BB% 20ph% A7% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20Alberto% 20Fern% C3% A1ndez% 20% C4% 91ang% 20t% C3% ACM% 20c% C3% A1ch% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20IMF% 20v% E1% BB% 81% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20N% E1% BB% A3.% 20Argentina% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nay% 20% C4% 91% C3% A3 % E1% BA% 20nh% 20% C4% ADN% 91% C6% B0% E1% BB% 2044% 20t% A3c% E1% B B% B7% $ 20% 20trong% 20s% E1% BB% 91% 2057% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20m% C3% A0% 20Ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20T% E1% BB% 95ng% E1% BB% 20th% 91ng% 20ti% E1% BB% 81n% E1% BB% 20nhi% 87m% 20Mauricio% 20Marci% 20 (2015-2019)% 20vay% E1% BB% 20c% A7a % 20IMF.% 20Sau% 20khi% 20nh% E1% BA% ADM% 20ch% E1% BB% A9c% 20v% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 2012/2019,% 20% C3% B4ng% 20Fern% C3 % A1ndez% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BB% AB% 20ch% E1% BB% 91i% 20nh% E1% BA% ADN% 20ph% E1% BA% A7n% 20c% C3% B2n % 20l% E1% BA% A1i% E1% BB% 20c% A7a% E1% BA% 20kho% A3N% 20vay% C3% 20N% A0y.Theo% 20s% E1% BB% 91% E1% BB% 20li% 87u % 20c% E1% BB% A7a% 20B% E1% BB% 99% 20Kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Argentina% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra% 20v% C3% A0o% 20ng% C3 % A0y% 2031/8,% 20hi% E1% BB% 87n% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B2n% 20N% E1% BB% A3% 20IMF% 2045.45% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% C3% ADnh% E1% BA% 20c% A3% 20g% E1% BB% C3% 91C, running% A0% 20v% 20l% C3% A3i,% 20khi % E1% BA% BFN% 20Argentina% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20% 22con% 20N% E1% BB% A3% 22% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA % A5t% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20IMF.H% 93i% C3% A1ng% 20th% 206% C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% 20N% A0y% 20% C4% 91% C3% 20% C4% A3% 91% E1% BA% A1T% 2 0% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BB% 8Fa% 20thu% E1% BA% ADN% 20v% E1% BB% 9Bi% 20C% C3% A2u% 20l% E1% BA% A1c% 20b% E1% BB% 99% 20Paris% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% C3% A1nh% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20khi% 20ph% E1% BA% A3i% 20ho% C3% A0n% 20tr% E1% BA% A3% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% E1% BA% A5p% 20g% C3% B3i% 20c% E1% BB% A9u% 20tr% E1% BB% A3% 20t% E1% BA% A1m% 20th% E1% BB% 9Di% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A1% 20gi% 202% 20t% E1% BB% B7% 20USD.Argentina% E1% BB% 20hi% 20% C4% 87n% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20l% E1% BA% A1m% 20ph% C3% A1T% 20tr% A0n% C3% 20lan,% 20d% E1% BB% B1% E1% BA% 20ki% 20% C4% BFN% E1% BA% 91%% 2048 %% A1T 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20m % E1% BB% A9c% 20cao% 20th% E1% BB% A9% 202% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi.% 20B% C3% aan% 20c% E1% BA% A1nh% 20% C4% 91% C3% B3% 20b% E1% BA% A5t% 20% E1% BB% 95n% 20ch% C3% ADnh% 20tr% E1% BB% 8B,% 20h% E1% BA% A1n% 20ch % E1% BA% BF% 20v% E1% BB% 81% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20v% E1% BB% 91n,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20% C4% 91% C3% C3% B3i% 20ngh% A8o% 20cao% C3% A0% 20v% C4% 91% 20% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID- 19% 20% C4% 91% C3% A3% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 203% 20M% E1% BB% B9% 20Latinh% 20R% C6% 20v% C3% A1i% A0o% 20suy% 20tho% C3% A1i% E1% BA% 20tr% A7m% E1% BB% 20tr% E1% BB% 8Dng.Ng% 8Dc% 20T% C3% B9ng% 20 (VNA)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news