Asean-5 Economic Growth In Precarious Due To Covid-19 Translation

M% E1% BB% 99t% 20s% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20T% E1% BA% BF% 20Trong% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20ASEAN-5% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20Trong% 20qu% C3% BD% 202 / 2021.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN% 20s% E1% BA% BD% 20KH% C3% B3% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20duy% 20tr% C3% AC % 20t% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20T% C4% 83ng% 20N% C3% A0Y% 20B% E1% BB% 9FI% 20C% C3% A1C% 20quy% 20 % C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20c% C3% A1CH% 20ly% 20x% C3% A3% 20H% E1% BB% 99i% 20tr% C3% AAN% 20DI% E1% BB% 87N% 20R% E1 % BB% 99ng% 20L% C3% A0M% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20khu% 20V% E1% BB % B1C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20V% C3% A0% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng.T% E1% BA% A1i% 20Philippinest% C4% 83ng % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20 (N% C4% 83m% 20SO% 20V% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m)% 20t% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20T% E1% BB% AB% AB% 20-3.9 %% 20In% 20QU% C3% BD% 201/2021% 20L% C3% AAN% 2011.8% 20Trong% 20qu% C3% BD% 202/2021,% 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20QU% 20K% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A % 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 2 0T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 2010%,% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20do% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2N% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% E1% BB% 91% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20Ph% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD

.% 20% C4% 90% C3% A2Y % 20L% C3% A0% 20L% E1% BA% A7N% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20TI % 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20Qu% C3% BD% 204/2019% 20V% C3% A0 % 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 20sau % 20h% C6% A1N% 2030% 20N% C4% 83m.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20% C4% 91% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20N% C3% A0Y% 20C% C3 % B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% E1% BA% B7P% 20L% E1% BB% B1C% 20C% E1% BA% A3N% 20kHI% 20C% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87n % 20ph% C3% A1P% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BF% 20DO% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20th% E1% BA% AFT% 20CH% E1% BA% B7T% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20s% E1% BB % 91% 20ca% 20m% E1% BA% AFC% 20covid-19% 20t% C4% 83ng% 20cao,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20 When% 20L% E1% BB% 87nh% 20Phong% 20T% E1% BB% 8FA% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C3% A1P% 20d% E1% BB% A5ng% 20t% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20Manila,% 20N% C6% A1i% 20chi% E1% BFM% 201 /3%20N%E1%BB%81N%20Kinh%20T%E1%BA%BF%20N%C6%B0%E1%BB%9BC%20N%C3%A0Y.CH%E1%BB%89%20S%E1 % BB% 91% 20pmi% 20T% E1% BA% A1I% 20Philippines% 20GI% E1% E1% A3M% 20T% E1% BB% AB% 2052
5% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20Trong % 20th% C3% A1ng% 201% 20xu% E1% BB% 91ng% 2050.8% 20% C4% 91I% E1% BB% BB% 83m% 20In% 20th% C3% A1ng% 206/2021,% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20DO% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3NG% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BA% B7T% 20h% C3% A0NG% 20m% E1% BB% 9BI% 20GI% E1% BA% A3M.% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91 % 20ni% E1% BB% 81m% 20Tin% 20kinh% 20dinh% 20gi% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% AB% 2017.4% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20In% 20Qu % C3% BD% 201/2021% 20xu% E1% BB% 91ng% 201.4% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20In% 20Qu% C3% BD% 202 / 2021.% 20In% 20kHI% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Ni% E1% BB% 81m% 20tin% 20ti% C3% Aau% 20D% C3% B9ng% 20T% C4% 83ng% 20T% E1% BB% AB% 20-34.7% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20In% 20Qu% C3% BD% 201 % 20L% C3% AAN% 20-30.9% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20Trong% 20qu% C3% BD% 202 / 2021.T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91 % E1% BB% 99% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t % E1% BA% BF% 20ASEAN% 20KH% C3% B3% 20duy% 20tr% C3% AC% 20DO% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh.% 20% E1% BA% A2nh: % 20TLC% C3% A1N% 20c% C3% A2N% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20GI% E1% BA% A3M% 20kHI% 20m% E1% BB% A9C% 20th % C3% A2M% 20h% E1% BB% A5T% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 206/2021% 20L% C3% A0% 202
83% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20T% C4% 83ng% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20th% C3% A2M% 20H% E1% BB% A5T% 201.42% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% A7A% 20th% C3% A1ng% 2006 / 2020.% 20T% C3% ADNH% 20Chung% 206% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m % 202021,% 20c% C3% A1N% 20c% C3% A2N% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20th% C3% A2M% 20H% E1% BB% A5T% 2017, 45% 20T% E1% BB% B7% 20USD,% 20T% C4% 83ng% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20th% C3% A2M% 20h% E1% BB% A5T % 2011.37% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.t % E1% BA% A1I% 20Indonesiat% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20 Business% 20T% E1% BA% BF% 20 (N% C4% 83m% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20N% C4% 83m)% 20t% C4% 83ng% 20T% E1% BB% AB% 20 -0.71 %% 20In% 20qu% C3% BD% 201/2021% 20L% C3% AAN% 207.07 %% 20Trong% 20Qu% C3% BD% 202 / 2021.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20Trong% 205% 20Qu% C3% BD% 20V% C3% A0% 20L% C3% A0% 20T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20m% E1% BA% A1NH% 20nh% E1% BA% A5T% 20K% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20Qu% C3% BD% 204 / % 202004% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20L% C3% A0% 20nh% E1% BB% 9D% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20ho% E1% BA% A1T% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20xu% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20V% C3% A0% 20nh% E1% BA% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20khi % 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C3% A1C% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% 9BN % 20c% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20N% E1% BB% 91i% 20L% E1% BA% A1i% 20ho% E1% BA% A1T % 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20doanh% 20s% C3% B4I% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20h% C6% A1N.% 20tuy% 20nhi% C3% Aan, % 20c% C3% A1C% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20d% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O,% 20t% C3% DNA% 20Hi% E1% BB% 87U% 20Ph%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news