Battle Of Elon Musk – Tim Cook In China: Tesla Fighting With Prices, Apple Is Always Arrogant

Tesla% 20V% C3% A0% 20Apple% 20hhi% E1% BB% 87N% 20L% C3% A0% 20Hai% 20c% C3% B4ng% 20TY% 20ch% C3% B3I% 20s% C3% A1ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20Hi% E1% BB% 87N% 20NAY,% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20con% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20GI% C3% A0NH% 20chi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BA% AFNG% 20C% E1% BB% A7A% 20C% E1% BA% A3% 20HAI% 20HO% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20KH% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87t,% 20c% E1% BA% A3% 20V% E1% BB% 81% 20% C4% 91% E1% BB % 8BNH% 20V% E1% BB% 8B% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% BA% A9M% 20V% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB % 8b% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BA% A3.0: 00 /% 2012: 02N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Nam% C4% 90% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20PT 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20nhanh,% 20Theo% 20th% C3% B3I% 20quen % 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20B% C3% AAN% 20ngo% C3% A0i% 20s% E1% BA% BD% 20T% C3% ACM% 20m% E1% BB% 99t % 20h% E1% BB% 87% 20quy% 20chi% E1% BA% BFU% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20so% 20s% C3% A1nh.% 20h% E1% BB% 87% 20quy% 20chi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20tesla% 20L% C3% A0% 20Apple.% 20m% E1% BB% 8DI% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4 % 91ang% 20mu% E1% BB% 91N% 20th% E1% BA% A3O% 20LU% E1% BA% DNA% 20V% E 1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20LI% E1% BB% 87U% 20ELon% 20musk% 20C% C3% B3% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20steve% 20Jobs% 20Steve% 20Jobs% 20ti% E1% BA% BFP% 20theo% 20Hay% 20KH% C3% B4ng% 20V% C3% A0% 20LI% E1% BB% 87U% 20tesla% 20c% C3% B3% 20Ph% E1% BA% A3i% 20L% C3% A0% 20Apple% 20ti% E1% BA% BFP% 20The% 20Hay% 20KH% C3% B4ng.Tesla% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% E1% BA% B7T% 20h% C3% A1i% 20h% C3% A1i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nhi% E1% BB% 81U% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng,% 20In% 20Hai% 20N% C4% 83m% 20qua,% 20tesla% 20% C4% 91% C3% A3% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20% C3% B4% 20t% C3% B4% 20% C4% 91I% E1% BB% 87N% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI

.% 20t% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C,% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20c% E1% BB% A7A% 20tesla% 20R% E1% BA% A5T% 20CAO,% 20V% C3% A0% 20sanh% 20s% E1% BB% 91% 20C% E1 % BB% A7A% 20BA% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3NG% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20% C3% B4% 20t % C3% B4% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20L% C3% A0% 20Nio,% 20xpeng% 20V% C3% A0% 20LI% 20Auto% 20C% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BA% A1i% 20c% C5% A9Ng% 20ch% C6% B0A% 20B% C3% AC% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20tesla.apple% 20Hi% E1% BB% 87N% 20L% C3% A0% 20C% C3% A0 B4ng% 20ty% 20c% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20c% C3% B3% 20L% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20CAO% 20nh% E1% BA% A5T% E1% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI.% 20In% 20th% E1% BB% 9DI% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% ADU% 20Jobs ,% 20apple% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% B1% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20tim% 20cook% 20% C4% 91% C3% A3% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20C% E1% BA% A3I% 20thi% E1% BB% 87N% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1I% 20thi% E1% E1% BFT% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20cu% E1% BB% 91I% 20V% C3% A0% 20GI% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A9M% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20T% C4% 83ng
tr% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20thu% E1% BA% A7N% 20T% C3% Bay,% 20V% E1 % BA% ABN% 20C% C3% B2N% 20qu% C3% A1% 20s% E1% BB% 9BM% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20c % C3% A2U% 20tr% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20LI% E1% BB% 87U% 20tesla% 20C% C3% B3% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh % 20Apple% 20ti% E1% BFP% 20the% 20Hay% 20kh% C3% B4ng:% 20tesla% 20V% E1% BA% AB N% 20ch% C6% B0A% 20ch% E1% BB% A9Ng% 20T% E1% BB% 8F% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20kH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ki% E1% BFM% 20TI% E1% BB% 81N% 20nh% C6% B0% 20Apple.elon% 20musk% 20V% C3% A0% 20tim% 20cook,% 20ch% E1% BB% A7 % 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20Hai% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ch% C3% B3I% 20s% C3% A1ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1 % BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20hhi% E1% BB% 87n% 20nay,% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91I% 20Hai% 20con% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20KH% C3% A1C% 20nhau:% 20tesla% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB % A5C% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1,% 20V% C3% A0% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% C3% B9ng% 20L% C3% A0% 20chi% E1% BA% BFM% 20quy% 20m% C3% B4% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20V% C3% A0% 20d% E1% BB% B1A% 20V% C3% A0O% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20Ph% E1% BA% A7N% 20m% E1% BB% 81m% 20V% C3% 81m A0% 20t% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20H% C3% B3A% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ki% E1% BA% BFM% 20ti% E1% BB% 81n;% 20apple% 20duy% 20tr% C3% AC% 20Phong% 20C% C3% A1CH% 20CAO% 20C% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20Qu% C3% A1N,% 20L% E1% BB% B1A% 20ch% E1% BB% 8dn% 20thi% E1% BFT% BFT% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4 % 91% E1% E1% A7U% 20cu% E1% BB% 91i% 20 +% 20h% E1% BB% 87% 20sinh% 20th% C3% A1i% 20Ph% E1% BA% A7N% 20m% E1% BB% 81m% 20 +% 20d% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5.T% E1% BA% A1I% 20SAO% 20H% E1% BB% 8D% 20L% E1% BA% A1i% 20% C4 % 91i% 20con% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20nhau? 1.% 20Logic% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20c% E1% BB% A7A% 20teslatesla% 20% C4% 91I% 20theo% 20chi% E1% BA% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 20D% C3% B9% 20s% E1% BB% A9C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20V% E1% BA% ABN% 20th% E1% BA% A5P% 20h% C6% A1N% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng.% 22khuy% E1% BA% BFN% 20m% C3 % A3i% 20GI% E1% BA% A3M% 20GI% C3% A1% 22% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20m% E1% BB% 99T % 20chi% E1% BFN% 20L% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% E1% BA% BFP% 20th% E1% BB% 8B% 20C% E1% BB% A7A% 20tesla.l% E1 % BA% A5Y% 20model% 203% 20L% C3% A0M% 20V% C3% AD% 20D% E1% BB% A5.% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 206/2019,% 20model% 203 % 20c% C3% B3% 20GI% C3% A1% 20328,000% 20ndt.% 20mP% 20m% E1% BB% 9F% 20B% C3% A1N% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 2010/2020% 20V% E1% BB% 9BI% 20B% E1% BA% A3N% 20N% C3% A2ng% 20C% E1% BA% A5P% 20tu%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news