‘billionaire Loan’ China Faces The Wrath Of Investors

T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% B7% 20Ph% C3% BA% 20H% E1% BB% A9A% 20gia% 20% E1% BA% A4N% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20m% E1% BA% B7T% 20V% E1% BB% 9BI% 20Ph% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% A9NG% 20D% E1% BB% AF% 20D% E1% BB% 99i% 20T% E1% BB% AB% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0,% 20KH% C3% A1CH% 20H% C3% A0ng% 20V% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20cung% 20c% E1% Three % A5P.0: 00 /% 204: 14N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20amtheo% 20Bloomberg,% 20c% E1% BA% A3nh% 20s% C3% A1T% 20% E1% BA % ADP 20V% C3% A0O% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20th% C3% A2M% 20quy% E1% BA% BFN% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20h % C3% B4M% 2013/9,% 20sau% 20khi% 20h% C3% A0Ng% 20ch% E1% BB% A5C% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20T% E1% BA% ADP% 20trung% 20% C4% 91% C3% B2I% 20L% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20s% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A9M% 20Qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20t% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20 (WMP)% 20qu% C3% A1% 20h% E1% BA% A1N% 20ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA% A3 .% 20caixin% 20% C4% 91% C6% B0A% 20in% 20% C4% 91% C3% A1M% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20L% C3% AAN% 20 T% E1% BB% 9BI% 20h% C3% A0Ng% 20tr% C4% 83m% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2012 / 9.Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20v% C4% 83N% 20Ph% C3% B2ng% 20th% E1% BA% A9M% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20L% C3% A0M% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% E1% BA% A1i% 20nh% C3% A0,% 20sau% 20khi% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A2N% 20Vi% C3% Aan% 20mpm% 20WMP% 20C% E1% BB % A7A% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20c% C5% A9ng% 20tham% 20gia% 20cu% E1% BB% 99C% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% C3% ACNH,% 20Theo% 20ngu% E1% BB% 93N% 20tin% 20c% E1% BB% A7A% 20Bloomberg.T% E1% BA% A1I% 20QU% E1% BA% A3ng% 20ch% C3% A2U,% 20C% C3% A1C% 20KH% C3% A1CH % 20h% C3% A0Ng% 20mua% 20nh% C3% A0% 20c% C5% A9Ng% 20BAO% 20V% C3% A2Y% 20V% C4% 83N% 20ph% C3% B2Ng% 20nh% C3% A0% 20% E1 % BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA% 20PH% C6% B0% C6% A1ng% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty

.% 20h% E1% BB% 8d% 20y% C3% Aau% 20C% E1% BA% A7U% 20Evergrande% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20L% E1% BA% A1I% 20Vi% E1% A1i% 20Vi% E1% BB% 87C% 20x% C3% A2Y% 20D% E1% BB% B1ng% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3% ACNH% 20tr% E1% BB% 87.Vi% E1% BB% 87C% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20ch% C3% B3ng% 20m% E1% BA% B7T% 20V% C3% A0% 20vay% 20ti% E1% BB% 81N% 20% E1% BB% 93% 20% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C3% A3% 20WHI% E1% BA% BFN% 20China% 20Evergrande% 20group% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20H% E1% BB% A9A% 20gia% 20% E1% Three% A4N% 20R% C6% A1i% 20V% C3% A0O% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20N% E1% BB% A3.% 20T% E1% BB% 95ng% 20N % E1% BB% A3% 20PH% E1% BA% A3I% 20tr% E1% BA% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20hi % E1% BB% 87N% 20L% C3% AAN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20h% C6% A1N% 20300% 20T% E1% BB% B7% 20USD
% 20% E1% BA% A2nh:% 20REUTERS.L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20T% E1% BB% A9C% 20GI% E1% BA% ADNC% C3% A1C% 20video% 20quay% 20L% E1% BA% A1I% 20cu % E1% BB% 99C% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% C3% ACNH% 20CH% E1% BB% 91ng% 20L% E1% BA% A1i% 20Evergrande% 20-% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20-% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Chia% 20s% E1 % Three% BB% 20R% E1% BB% 99ng% 20R% C3% A3I% 20tr% C3% AAN% 20Weibo.In% 20m% E1% BB% 99T% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91 % 20h% C3% B4M% 2013/9,% 20Evergrande% 20B% C3% A1C% 20in% 20% C4% 91 % E1% BB% 93N% 20s% E1% BA% AFP% 20PH% C3% A1% 20s% E1% BA% A3N.% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7T% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% AFNG% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20ch% C6% B0A% 20T% E1% BB% ABNG% 20C% C3% B3.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20H% E1% BB% 8D% 20V% E1% BA% ABN% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20% 22ki% C3% AAN% 20quy% E1% BA% BFT% 20HO% C3% A0N% 20th% C3% A0NH% 20tr% C3% A1CH% 20nhi% E1% BB% 87m% 20V% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20L% C3% A0M% 20m% E1% BB% 8DI% 20th% E1% BB% A9% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20kH% C3% B4I% 20PH% E1% BB% A5C% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20B% C3% ACNH% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng,% 20b% E1% BA% A3O% 20V% E1 % BB% 87% 20quy% E1% BB% 81N% 20V% C3% A0% 20L% E1% BB% A3I% 20% C3% Adch% 20h% E1% BB% A3P% 20PH% C3% A1P% 20C% E1 % BB% A7A% 20KH% C3% A1CH% 20h% C3% A0NG% 22.CU% E1% BB% 91I% 20TU% E1% BA% A7N% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20Evergrande% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20xu% E1% BA% A5T% 20ho% C3% A3N% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20CH% E1% BB% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20WMP% 20- % 20ngu% E1% BB% 93N% 20T% C3% A0I% 20tr% E1% BB% A3% 20CH% C3% ADNH% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o % C3% A0N.% 20% C4% 90% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0Y% 2013/9,% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20ph % E1% BA% A3I% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89nh% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% E1 % BB% 83% 20xoa% 20d% E1% BB% 8bu% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0.Tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% C3% A1% 20nh% C3% A2N% 20V% C3% A0% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7T% 20V% E1% BB% 9BI% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20tr% E1% BB% 85% 20h% E1% BA% A1N% 20ho% C3% A0N% 20tr% E1% BA% A3,% 20tr% E1% BB% AB % 20kHI% 20H% E1% BB% 8D% 20ch% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BA% A3% 20N% E1% BB% A3% 20D% C6% B0% E1 % BB% 9BI% 20D% E1% BA% A1ng% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20DO% 20Evergrande% 20Ph% C3% A1T % 20tri% E1% BB% 83n.t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N% 20TI% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 99% 20% C4% 91ang% 20C% C3% A2N% 20nh% E1% BA% AFC% 20B% C3% A1N% 20C% E1 % BB% 95% 20Pr% e

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news