Black Friday: Many Hanoi’s Fashion Streets ‘gloomy’ Despite A Discount ‘shock’

Ng% C3% A0y% 2026/11,% 20c% C5% A9ng% 20l% C3% A0% 20ng% C3% A0y% 20Black% 20Friday,% 20h% C3% A0ng% 20lo% E1% BA% A1T% 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20trang% 20% E1% BB% 9F% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E1% BB% 93% 20% E1% BA% A1T% 20treo% 20at% E1% BB% 83n% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% C3% A1,% 20nhi% E1% BB % 81u% 20N% C6% A1i% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20m% A1nh% 20t% E1% BB% AB% C4% 20% 2050 %% 91% E1% BA% BFN% 2080% .Black% 20N% C4% 20Friday% 83m% 20nay% 20t% E1% BA% A1i% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BB% 20c% 20h% C3% ADA% A0ng% E1% BB% 20th% 9Di % 20trang% 20% C4% 91ang% 20g% E1% BA% B7p% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9D % 20% C6% A1% 20d% C3% 20cho% B9% E1% BA% 20gi% A3m% C3% A1% 20gi% E1% BA% 20m% 20Friday% 202 021% A1nh.Black% C3% A0% 20l% 20s % E1% BB% B1% 20ki% E1% BB% 87n% 20khuy% E1% BA% BFN% 20m% E1% BA% A1i% 20l% E1% BB% 9bn,% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% A1c% 20t% C3% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 93% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20s% E1% BA% AFN% 20% C4% 91% C3% B3n% 20nh% E1% BA% A5t% 20trong% 20N% C4% 83m.% 20Nh% C6% B0ng% 20N% C4% 83m% 20nay% 20th% E1% BB% B1c% 20t% E1 % BA% BF% 20t% E1% BA% A1i% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BB% 20c% ADA % 20h% C3% A0ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20l% E1% BA% A1i% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3c% C6% B0% 20nh% 20d% E1% BB% B1% E1% BA% 20ki% E1% BA% BFn.N% BFu% C6% B0% 20nh% 20nhi% E1 % BB% 81u% 20N% C4% 83m% 20v% E1% BB% 81% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc,% 20kh% C3% A1i% 20ni% E1% BB% 87m% 20ng% C3% A0y% 20% E2% 80% 9CBlack% 20Friday% E2% 80% 9D% 20c% C3% B2n% 20kh% C3% A1% 20xa% 20l% E1% BA% A1% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20Vi% E1% BB% 87T% 20 years,% 20th% C3% AC% 20trong% 20v% C3% A0i% 20N% C4% 83m% 20g% E1% BA% A7n% 20 % C4% 91% C3% A2y% 20Black% 20Friday% 20% C4% 91% C3% A3% 20d% E1% BA% A7n% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20ph% E1% BB % 95% 20at% E1% BA% BFN% 20v% C3% A0% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20d % E1% BB% 8Bp% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20mong% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20nh% E1 % BA% A5t% 20N% C4% 20trong% 20Friday 83m

.Black%,% C3% 20hay% 20c% B2n% 20g% E1% BB% 20l% C3% 8Di% A0% C3% 20ng% A0y% 20% 22Th% E1% BB% C3% A9% 20S% C4% A1u% 20% 91en% 20t% E1% BB% 91i% 22.Black% 20l% C3% 20Friday% A0% C3% 20ng% A0y% 20mua% 20s% E1% AFM% BA% 20l% E1% BB% 9bn% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20nhi% 81u% 20c hi% E1% BA% BFN% 20d% E1% BB% 8Bch% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% C3% A1% 20s% C3% A2u,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20deal% 20h% E1 % BA% A5p% E1% BA% 20d% ABn.Nh% C6% B0ng% 20tr% C3% aan% E1% BB% 20th% B1c% 20t% E1% BA% BF% 20N% C4% 83m% 20nay% 20l % C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng % 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20trang% 20l% E1% BA% A1i% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3c% C6% B0% 20nh% 20% C4% 20mong% E1% BB% 91% E1% BB% A3i
D% 20% E2% 8Bp% 80% 202 021% 9CBlack% 20Friday% E2% 80% 9D % 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20mang% 20% C4% 91% C3% table% 20ngh% C4% A9a% 20l% C3% A0% 20% E2 % 80% 9CNg% C3% A0y% 20% C4% 91en% 20t% E1% BB% 91i% E2% 80% 9D% 20th% E1% BB% B1c% 20s% E1% BB% B1% 20khi% 20t% C3 % ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20% C4% 91% C6% A1n% 20h% C3% A0ng% 20v% E1% BA% ABN% 20ch% E1% BA% ADM% 20nh% C6% B0% 20hi % E1% BB% 87n% 20t% C3% 20nay.Do% 20h% C3% ACnh% ACnh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 20k% C3% 87nh% 20d% C3% A9o% A0i ,% 20v% C3% A0% 20t% C3% A2M% 20l% C3% BD% 20ng% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% C6% 20% C4% A1i% C3% 91% C6% B4ng% 20ng% B0% E1% BB% 9Di.N% C3% aan% E1% BB% 20nhi% 81u% 20c % E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20trang% 20cho% 20d% C3% B9% 20treo% 20at% E1% BB% 83n% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi % C3% A1% 20t% E1% BB% AB% -30% -50 %% 2010% E1% BA% 20th% ADM% C3% AD% 20ch% C3% B3% 20c% 20N% C6% A1i% 20gi% E1% BA% C3% A3m% 20gi% A1% 20% 22% 20s% E1% BB% 22% 20l% 91C, running% C3% 20% C4% aan% E1% BA% 91%% 2080 %% BFN 20nh% C6 % B0ng% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20mua% 20h% C3% A0ng% 20tr% E1% BB% B1c% 20ti % E1% BA% BFP% 20v% E1% BA% C3% ABN% 20kh% C4% B4ng% 20% 91% C3% B4ng.Ghi% E1% BA% 20nh% ADN% 20t% E1% BA% A1i% 20c % E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20trang% 20m2% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20th% C3 % A1i% 20H% C3% A0,% 20cho% 20d% C3% B9% 20t% E1% BB% 91i% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20v% C3% A0o% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20h% C6% A1n,% 20nh% C6% B0ng% 20theo% 20nh% C3% A2n% 20vi% C3% aan% 20t% E1% BA% A1i % 20N% C6% A1i% 20% C4% 91% C3% A2y% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20N% C4% 20nay% 83m% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20m% A1nh% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc.C% B9ng% C3% E1% BB% 20v% 9Bi% 20t% E1% BA% 20% 22% A1i% 20thi% C3% 20% C4% aan% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20th% E1% BB% 9Di% 20trang% 22% 20ph% E1% BB% 91% 20Ch% C3% B9a% 20B% E1% BB% 99c% 20m% E1% BB% 8Di% 20N% C4% 83m% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20R% E1% BA% A5t% 20l% C3% A0m% 20cho% 20tuy% E1% BA% BFN% 20ph% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20R% E1% BA% A5t% 20hay% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20% C3% B9n% 20t% E1% BA% AFC,% 20nh% C6% B0ng% 20N% C4% 83m% 20nay% 20th% C3% AC% 20kh % C3% C3% B4ng% 20c% 20t% C3% B2n% ACnh% E1% BA% 20tr% A1ng% 20tr% C3% AAn.Tai% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BB% 20c% Ada% 20h % C3% A0ng% 20tr% C3% aan% 20tuy% E1% BA% BFN% 20ph% E1% BB% 91% 20Ch% C3% B9a% 20B% E1% BB% 99c% 20c% C3% B2n% 20th% C6 % B0a% E1% BB% 20th% 9Bt% 20kh% C3% 20% C4% A1ch% 91% E1% BA% BA% BFn.Qu% E1% 20l% C3% A3N% BD% E1% BB% 20c% A7a % 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20trang% 20tr% C3% aan% 20ph% E1% BB% 91% 20Ch% C3% B9a% 20B% E1% BB % 99c% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20how% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20N% C3% aan% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20% C3% ADT,% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BB% AFA % 20h% C3% 20h% C3% A0ng% B3a% 20v% E1% BA% ADN% E1% BB% 20chuy% 83n% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news