Black Friday – The Opportunity To ‘revive’ Traditional Shopping Activities

% C4% 90% E1% BA% BFN% 20h% E1% BA% B9n% 20l% E1% BA% A1i% 20l% C3% AAN,% 20m% C3% B9a% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20l% E1% BB% 9bn% 20nh% E1% BA% A5t% 20d% E1% BB% 8Bp% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% C3% A3% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% B1% 20ki% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20Black% 20Friday,% 20c% C3% B2n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20at% E1% BA% BFT% 20t% E1% BB % 20l% C3% 9Bi% A0% C3% 20% 27Ng% A0y% E1% BB% 20th% A9% C3% 20S% C4% A1u% 20% 91en% E1% BB% 27.C% 20h% C3% ADA % A0ng% 20treo% 20at% E1% BB% 83n% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% C3% A1% 20trong% 20d% E1% BB% 8Bp% 20Black% 20Friday% 20t% E1% BA% A1i% 20Brussels ,% 20B% E1% BB% 89% 20% E1% BA% A2nh:% 20THX / VNA% C4% 90% C6% B0% E1% BB% 20% E1% A3c% BA% 20% C4% A5n% 91% E1% BB% 8Bnh% 20v% C3% A0o% 20ng% C3% A0y% 20th% E1% BB% A9% 20S% C3% A1u% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aan% 20ngay% 20sau% 20ng% C3% A0y% 20L% E1% BB% 85% 20T% E1% BA% A1% 20% C6% A1n,% 20Black% 20Friday% 20N% C4% 83m% 20nay% 20R% C6 % C3% A1i% 20v% C3% A0o% 20ng% A0y% 2026/11% 20S% E1% BB% B1% E1% BB% 20ki% 87n% C3% B4ng% 20kh% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% C3% A3c% 20c% A1c% 20h% C3% 20b% C3% A3ng% 20l% A1n% E1% BA% BB% 20mong% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20m% E1% BA% A1nh% 20doanh% 20thu% 20m% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20tr% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% A3i% 20nh% E1% BB% 9D% 20h% C3% A0ng% 20lo% E1% BA% A1T% 20% C6% B0u% 20% C4% A3i% C3% 91% E1% BA% 20gi% A3m% C3% A1% 20gi% 20s% C3% C4% A2u.N% 83m% C3% A1i 20ngo%,% 20d% C3% B9% 20doanh% 20thu% 20c % E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20h% C3% A3ng% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20c% C3% B3% 20gi% E1% BA% A3m% 20so% 20v % E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% 202 019% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BA% A3m% 20% C4% 91% E1% BA% A1m% 20c % E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng% 20how% 20% E1% BA % A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID-19,% 20song% 20Black% 20Friday% 202 020% 20l% E1% BA% A1i% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% B1% 20b% C3% B9ng% 20N% E1% BB% 95% E1% BB% 20c% A7a% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% E1% BB% 20tr% B1c% E1% BA% 20tuy% C4% 83m% BFn.N% 20nay, 20song% 20h% C3% % A0nh% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20c% A1c% 20k% C3% AAnh% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20t r% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN,% 20% E2% 80% 9CNg% C3% A0y% 20th% E1% BB% A9% 20S% C3% A1u% 20% C4% 91en% E2 % 80% 9D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20s% E1% BA% BD% 20l% C3% A0% 20s % E1% BB% B1% 20% E2% 80% 9Ch% E1% BB% 93i% 20sinh% E2% 80% 9D% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% E1% BB% ADA % 20h% C3% A0ng% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng% 20b% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BA% A5p% 20l% C3% A0n% 20s% C3% B3ng % 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% A3% 20xu% E1% BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n .According 20CBS% 20News%,% 20v% C3% 20d% A0o% E1% BB% 8Bp% 20L% E1% BB% 85% 20T% E1% BA% A1% 20% C6% A1n% C3% A0% 20v% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20trong% 20% 22Ng% C3% A0y% 20th% E1% BB% A9% 20S% C3% A1u% 20% C4% 91en% 22% 20N% C4% 83m% 20nay% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20h% C3% A0ng% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20M% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20t% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20c% E1% BB% Ada% 20h% C3% A0ng% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng% 20hay% 20s% E1% BA% B5n% 20s% C3% A0ng% 20ch% E1% BB% 9D% 20s% C4% 83n% 20m% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20% C 4% 91% E1% BB% 83% 20b% C3% B9% 20% C4% 91% E1% BA% AFP% 20cho% 20qu% C3% A3ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20d% C3% A0i% 20% E1% BB% 9F% C3% A0% 20nh% 20how% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% E1% BB% 87nh

.D% 20b% C3% B1% A1o% 20m% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20th% C3% A1ng% 2011% 20N% C3% A0y% 20c% E1% BB% A7a% 20Li% C3% aan% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20M% E1% BB% B9% 20c% C5% A9ng% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20chi% 20ti% C3% AAU% 20trong% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bp% 20l% E1% BB% 85% 20v% C3% A0o % 202% 20th% C3% A1ng% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20nay% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20k% E1% BB% B7% 20l% E1 % BB% A5c% 20v% E1% BB% 9Bi% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20t% C4% 83ng% 20h% C6% A1n% 2010 %,% 20l% C3% aan% 20 859% 20t% E1% BB% B7% 20USD.% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20s % E1% BA% BD% C3% B3% 20c% E1% BA% 20kho% 20158.3% A3ng% E1% BB% 20tri% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20M% E1% BB % B9% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20trong% 204% 20ng% C3% A0y% 20sau% 20ng% C3% A0y% 20L% E1% BB% 85% 20T% E1% BA% A1% 20% C6 % A1n,% 20t% E1% BB% AB% 2026/11% 20 (Black% 20Friday)% 20% E2% 80% 93% 2029/11% 20 (Cyber% 2 0Monday% E2% 80% 20% 93% C3% A0y% 20Ng% E1% BB% 20th% A9% 20% C4% 20Hai% 90I% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD)
Con% 20s % E1% BB% 91% C3% 20N% 20d% C3% A0y% B9% E1% BA% 20th% A5p% 20h% C6% A1n% E1% BB% 20m% 20165.3% 20tri A9c% E1% BB% % 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20N% C4% 83m% 202 019% 20 (th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch)% 20nh% C6% B0ng% 20v% E1% BA% ABN% 20cao% 20h% C6% A1n% 20m% E1% BB% A9c% 20158.3% E1% BB% 20tri% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20N% C4% 20trong% 83m% C3% A1i 20ngo%.% 20% C4 % 90% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD,% 20trong% 204% 20ng% C3% A0y% 20mua% 20s% E1% BA% AFM% 20th% C3% AC% 20Black% 20Friday% 20v% E1% BA% ABN% 20l% C3% A0% 20ng% C3% A0y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20nhi% E1% BB% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20l% E1% BB% B1a% 20ch% E1% BB% 8Dn% 20nh% E1% BA% A5t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20 108% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% C4% 83m% 9Di.N% 20nay,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% C6% B0% 20ng% E1% BB% 9Di% 20l% E1 % BB% B1a% 20ch% E1% BB% 8Dn% 20tr% E1% BB% B1c% 20ti% E1% BA% BFP% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% E1% BB% Ada% 20h % C3% A0ng% 20trong% 20Black% 20Friday% 20c% C5% 20t% C4% A9ng% 83ng% 20t% E1% BB% AB% 2051 %% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news