Blocked, Individual Investors Run Out Of Individual Corporate Bonds?

B% E1% BB% 8B% 20h% E1% BA% A1N% 20CH% E1% BF% 20tham% 20gia% 20mua% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20Doanh% 20nnghi% E1% Bb% 87p% 20theo% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20m% E1% BB% 9BI,% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20nh % C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% C3% A1% 20nh% C3% A2N% 20Mua% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% % A9M% 20N% C3% A0Y% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH.0: 00 /% 203: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namb% E1% BB% 8B% 20H% E1% BA% A1N% 20ch% E1% E1% BF% 20tham% 20gia% 20mua% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20Noanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20theo% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20m% E1% BB% 9BI,% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20nh% C3 % A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20C% C3% A1% 20NH% C3% A2N% 20Mua% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20doanh % 20nghi% E1% BB% 87p% 20gi% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1nh.% 20% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8dang% C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20% E2% 80% 9cb% C3% A1% 20chi% E1% BA% BFM% E2% 80% 9d% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dngEo% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% E1% BB% AB% 20B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20CH% C3% Adh% 20chi% E1% BB% 81U% 2013/7,% 20 in% 206% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% Three % A7U% 20N% C4% 83m,% 20kh% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Ph% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20Doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20 (TPDN)% 20RI% C3% AANG% 20L% E1% BA% BB% 20L% C3% A0% 20168.702% 20T% E1% BB% B7 % 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20T% C4% 83ng% 203.2 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N % C4% 83m% 202020

.B% C3% AAN% 20C% E1% BA% A1NH% 20% C4% 91% C3% B3,% 20KH% E1% BB% 91I% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20ra% 20c% C3% B4ng% 20ch% C3% Bang% 20L% C3% A0% 2015.375% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2050.3 %% 20kh% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C4% 83m% 202020,% 20chi% E1% BFM% 208
3 %% 20t% E1% BB% 95ng% 20kH% E1% BB% 91I% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20TPDN% 20PC% C3% A1T% 20h% C3% A0nh.% E2% 80% 9CL% C3% A3i % 20su% E1% BA% A5T% 20PH% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20B% C3% ACNH% 20QU% C3% A2N% 206% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA % A7U% 20N% C4% 83m% 202021% 20L% C3% A0% 207.9% / N% C4% 83m,% 20gi% E1% BA% A3M% 201.6% / N% C4% 83m% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 202020% 20 (l% C3% A0% 209, 5% / n% C4% 83m).% E2% 80% 9DTrong% 20N% E1% BB% ADA% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% A9C% 20T% C3% DNA% 20D% E1% BB% A5ng% 20L% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0NH% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T,% 20chi% E1% E1% BFM% 2040.2 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20kH% E1% BB% 91I% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh.% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% E1% BA% A1i,% 20kH% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20Doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20L% E1% BA% A1I% 20GI% E1% BA% A3M% 2055.5 %% 20SO% 20V% E1% BB % 9bi% 20c% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 202020% 20 (ch% E1% BB% 89% 20chi% E1% BA% BFM% 2013.2 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20kh% E1% BB% 91I% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh) .b% E1% BB% 99% 20T% C3 % A0i% 20ch% C3% Adnh% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20L% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20CH% C3% ANNH% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% C6% A1% 20C% E1% BA% A5P,% 20chi% E1% BFM% 2044
4 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20kH% E1% BB% 91 I% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh,% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20t% C3% DNA% 20D % E1% BB% A5ng% 20chi% E1% BA% BFM% 2025 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20kH% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20Ph% C3% A1t% 20h% C3% A0nh.c% C3% B2N% 20T% E1% BB% B7% 20tr% E1% BB% 8dng% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2N% 20L% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20ch% E1% BB% A9Ng% 20kho% C3% A1N% 20chuy% C3% AAN% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20mua% 20tpdn% 20ri% C3% Aang% 20L% E1% BA% BB% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20s% C6% A1% 20C% E1% BA% A5P% 20Trong% 206% 20th% C3% A1ng% 20qua% 20ch% E1% BB% 89% 20chi% E1% BA% BFM% 205.7 %% 20Kh% E1% BB% 91I% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0NH,% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% B7% 20tr% E1% BB% 8dng% 20nh% C3% A0% 20% C4% A0% 20% C4% A0% 20% C4% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% C3% A1% 20nh% C3% A2N% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C4% 83m% 202020% 20L% C3% A0% 2012.68% .c% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% C3% A1% 20nh % C3% A2nnh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20C% C3% A1% 20nh% C3% A2N% 20tham% 20g IA% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1nh% 20do% 20C% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20m% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BA% A1I% 20NGH% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20s% E1% BB% 91% 20153.% 20theo% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20N% C3% A0Y,% 20ch% E1% BB% 89% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20CH% E1% BB% A9Ng% 20kho% C3% A1N% 20chuy% C3% AAN% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Mua% 20V% C3% A0% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20TPDN% 20Ri% C3% AANG% 20L% E1% BA% BB.% E2 % 80% 9cdo% 20% C4% 91% C3% B3,% 20m% E1% BB% 8di% 20h% C3% A0NH% 20Vi% 20% E2% 80% 9CL% C3% A1CH% E2% 80% 9d% 20c% C3% A1C% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20C% E1% BB% A7A% 20Ph% C3% A1P% 20LU% E1% BA% ADT% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% C4% 91% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20NH% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20chuy% C3% AAN% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% C3% Adch% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20mua% 20tpdn% 20RI% C3% AANG% 20L% E1% BA% BB% 20NH% C6% B0ng% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1,% 20ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20R% E1% BB% A7i% 20RO,

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news