Businessman Satyanarayana: Efforts To Bring Indian Medicine To New Heights

L% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20c% E1% BB% A7a% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20v% E1% BB% 91n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD% 20trong% 20th% E1% BB% 9Di% 20k% E1% BB% B3% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% ABA% 20t% E1% BA% A1o% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20t% E1% BB% B7% 20ph% C3% BA% 20m% E1% BB% 9Bi.% 20Satyanarayana% 20Chava% 20l% C3% A0% 20ng% C6% B0 % E1% BB% 9Di% 20s% C3% A1ng% 20l% E1% BA% ADP% 20v% C3% A0% 20gi% C3% A1m% 20% C4% 91% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91i % E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% 20c% E1% BB% A7a% 20Laurus% 20Labs% 20 (v% E1% BB% 9Bi% 20doanh% 20thu% 20 658% 20tri% E1% BB% 87u% 20 % C4% 91% C3% B4% 20LA) -% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20v % C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20sinh% 20h% E1% BB% 8Dc% 20t% C3% ADCH% 20h% E1% BB% A3p% 20s% E1% BA% A3N % 20xu% E1% BA% A5t% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% E1% BB% A9% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n% 20d% C6 % B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20enzym% 20v% C3% A0% 20protein% 20% C4% 91% C3% A3% 20ch % E1% BB% A9ng% E1% BA% 20ki% BFN% C3% A1% 20gi% E1% BB% 20tr% 20t% C3% 8B% A0i% 20s% E1% BA% A3 n% 20R% C3% C3% B2ng% 20c% C3% A1% 20nh% A2n% E1% BB% 20c% A7a% 20m% C3% ACnh% C6% B0% 20v% E1% BB% 201.1% A3t% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA% 20sau% 20khi% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% E1% BB% A7a% 20c% B4ng% C3% 20% C3% 20ty% 20t% C4% B4ng% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 204.% 20C% E1% BB% 95% E1% BA% 20phi% BFu% 20c% E1% BB % C3% A7a% 20c% B4ng% C4% 20ty% 20% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% C3% 20 176 A1 %%% 20gi% E1% BB% 20tr% 8B% 20trong% 2012% 20th% A1ng% C3% 20l% 20qua.Satyanarayana% 20Chava% E1% BB% 20l% C3% 9bn% aan E1% BB% 20%% 9F% 20l% C3% A0ng% 20Munnaluru% 20b% C3% aan% 20b% E1% BB% 9D% 20s% C3% B4ng% 20Krishna% 20% E1% BB% 9F% 20bang% 20Andhra% 20Pradesh,% 20mi% E1% BB% 81n% 20 years% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90 % E1% BB% 99% 20% C3% 94ng% 20th% C3% 20l% A0nh% E1% BA% ADP% 20Laurus% 20% E1% BB% 9F% C3% AA% 20qu% C6% B0% 20h% C6% A1ng% 20Hyderabad% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1ch% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20v% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m

.Satyanarayana% 20Chava% 20-% 20ng% C6% B0% E1% BB% 20s% C3% 9Di% 20l% A1ng% E1% BA% C3% ADP% A0% 20v% C3% A1m 20gi% C4% 20% % 91% E1% BB% 91C, running% 2 0% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20h% C3% A0nh% E1% BB% 20c% A7a% 20Laurus% 20Labs.Laurus% 20Labs% 20cung% E1% BA% 20c% A5p% C3% A1c% 20c% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tr% E1% BB% 8B% 20HIV,% 20ung% 20th% C6% B0,% 20hen% 20suy% E1% BB% 85n% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BB% 83u% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng.% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% B3i% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% 99T% 20trong % 20ba% 20b% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2n% 20nhi% E1% BB% 85m% 20HIV% 20% E1% BB% 9F% 20c% C3% A1c% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia % 20c% C3% B3% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20th% E1% BA% A5p% 20v% C3% A0% 20trung% 20b% C3% ACnh% 20% C4% 91ang% 20d% C3% B9ng % 20thu% E1% BB% 91C, running% 20c% C3% B3% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n% 20how% 20Laurus% 20Labs% 20cung% 20c% E1% BA% A5p
% 20C% C3% A1c% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m% 20l% E1% BB% 9bn% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20mua% 20d% C6% B0% E1 % BB% A3c% E1% BA% 20ph% A9m% 20trun g% 20gian% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20nghi% C3% Aan% 20c% E1% BB% A9u% 20s% E1% A3N% BA% BA% 20xu% E1% A5t% 20theo% 20h% E1% BB% C4% A3p% 20% 91% E1% BB% 93ng% 20t% E1% BB% AB% C4% 20Laurus.Trong% 20N% 83m% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 202 020% 20 (k% E1% BA% BFT% 20th% C3% North% 20v% C3% A0o% 20ng% C3% A0y% 2031% 20th% C3% A1ng% 203% 20N% C4% 83m% 202 021),% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C3% A3% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20doanh% 20thu% 20t% C4% 83ng% 2070 %% 20v% C3% A0% 20l% E1% BB% A3i% E1% BA% 20nhu% 20R% C3% ADN% 20t% C4% B2ng% 83ng% 20l% C3% 20 286 %% aan% 209, 8% 20t% E1% BB% B7% 20rupee% 20 (t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20135% 20tri% E1% BB% 87u% 20USD) % 20nh% E1% BB% 9D% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20t% C4% 83ng% 20cao% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3 % A1c% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BA% A7n% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m,% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20c% C3% B4ng% 20su% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20cao% 20h% C6% A1n.Sau% 20h% C6% A1n% 20hai% E1% BA% 20th% 20k% E1% ADP% BB% B7% 20kinh% 20doanh% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% E1% BA% 20ph% A9m,% 20Chava% 20q uy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% A7a% BB% C3% Aang% 20ri% 20m% C3% C3% ACnh% 20v% C4% A0o% 20N% 83m% 202 005% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20tu% 95i% 2044.% 20 % C3% 94ng% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20Laurus% 20% E1% BB% 9F% 20qu% C3% AA% 20h% C6% B0% C6% A1ng% 20Hyderabad% 20v% E1 % BB% 9Bi% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1ch% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB % A9u% 20v% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20d% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% E1% BA% A9m.% 20% C3% 94ng% 20% E1% BA% A5y% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C3% ADCH% 20g% C3% B3P% 20ti% E1% BB% 81n% 20ti% E1% BA% BFT% 20ki% E1% BB% 87m% 20c% E1% BB% A7a% 20m% C3% ACnh,% 20vay% 20m% C6% B0% E1% BB% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% 20t% E1% BB% AB% 20b % E1% BA% A1n% 20b% C3% A8,% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20v% C3% A0% 20vay% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BB% 91n% 20ban% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20l% C3% A0% 20600% 20tri% E1% BB% 87u% 20rupee% 20 (t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2014% 20tri% E1% BB% 87u% 20USD) .Chava C4% 91% 20% C3% A3% 20ch% E1% BB%% 8Dn% 20c% C3% 20T% C3% A1i% aan% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news