C% E1% Bb% 95% 20ph% E1% Ba% A7n% 20h% C3% B3a% 20doanh% 20nghi% E1% Bb% 87p% 20nh% C3% A0% 20n% C6% B0% E1% Bb% 9bc:

In% 20s% E1% BB% 91% 20183% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A% 20 (20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 202016% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1ng% 20s% C3% A1U% 20N% C4% 83m% 20nay)% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 2039% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20thu% E1% BB% 99C% 20danh% 20m % E1% BB% A5C% 20128% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20H% C3% B3A% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20PH% C3% AA% 20duy% E1 % BB% 87t,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 2030 %% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH. (% E1% BA% A2N % 20minh% 20h% E1% BB% 8DA / stupid% E1% BB% 93N:% 20ttxvn) Th% C3% B4ng% 20Tin% 20t% E1% BB% AB% 20C% E1% BB% A5C% 20T% C3% A0i% 20ch %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% t)% 20 % 20In% 20s% C3% A1U% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m,% 20c% E1% BA% A3% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20c% C3% B3% 203% 20Noanh% 20Nhhi% E1% BB% 87p% 20thu% E1% BB% 99C% 20t% E1% BB% 95ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20L% C6% B0% C6% A1ng% 20th% E1% BB% B1C% 20mi% E1% BB% 81N% 20B% E1% BA% AF C% 20V% C3% A0% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20C% C3% B4ng% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20than-stock% C3% A1ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Vi% E1% BB% 87T% 20Nam% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BA% A5P% 20C% C3% B3% 20th% E1% BA% A9M% 20quy% E1% BB% 81N% 20ph% C3% AA% 20duy% E1% BB% 87T% 20Ph% C6% B0% C6% A1ng% 20% C3% A1N% 20C% E1% BB% 95% 20PH% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% 95ng% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20252% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20Ph% E1% BA % A7N% 20V% E1% BB% 91N% 20c% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N,% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20L% C3% A0% 20151% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng.NC% C6% B0% 20V% E1% BA% Ady,% 20L% C5% A9Y% 20k% E1% BA% BF% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 202016% 20% C4% 91% E1% BFN% 20th% C3% A1ng % 20s% C3% A1U% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20c% C3% A1C% 20C% E1% BA% A5P% 20C% C3% B3% 20th% E1% BA% A9M% 20quy% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% C3% A3% 20PH% C3% AA% 20duy% E1% BB% 87T% 20PH% C6% B0% C6% A1N% 20% C3% A1N% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20H% C3% B3A% 20T% E1% BA% A1I% 20183% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20V% E1% BB% 9Bi% 20T% E1% BB% 9 5ng% 20Gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20489.943% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20 in% 20% C4% 91% C3% B3 % 20V% E1% BB% 91N% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20L% C3% A0% 20233944% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1 % BB% 93ng.88 / 98% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20ch% C6% B0A% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20GI% C3 % A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87PB% C3% A1O% 20C% C3% A1O% 20CH% E1% BB% 89% 20ra% 20Trong% 20183% 20doanh% 20nghi% E1 % BB% 87p% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3 % 2039% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20H% C3% B3A% 20thu% E1% BB% 99C% 20danh% 20m% E1% BB % A5c% 20c% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A% 20 (128% 20Noanh% 20nghi% E1% BB% 87p)% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20Ph% C3% AA% 20duy% E1% AA BB% 87T% 20 (% C4% 91% E1% BA% A1T% 2030 %% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH)

.% 20do% 20% C4% 91% C3% B3, % 20s% E1% BB% 91% 20oanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20c% C3% B2N% 20Ph% E1% BA% A3I% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20c % E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A% 20Theo% 20k% E1% E1% BF% 20ho% e 1% BA% A1CH% 20Trong% 20s% C3% A1U% 20th% C3% A1ng% 20cu% E1% BB% 91I% 20N% C4% 83m% 20L% C3% A0% 2089% 20Noanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20 (T% C6% B0% C6% A1ng% 20% E1% BB% A9ng% 2070 %% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH).% C4% 90i% E1% BB % 81u% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20N% C3% B3I% 20L% C3% A0% 2088/98% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20tr% C3 % Aan% 20c% C3% B2N% 20ch% C6% B0A% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20Gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20Noanh% 20nghi% E1% BB % 87p% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A.V% E1% BB% 81% 20V% E1% Three % A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20N% C3% A0Y,% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20di% E1% BB% 87N% 20Ph% C3% ADA% 20B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% Adnh% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20% C4% 91ang% 20R% C3% A0% 20SO% C3% A1T,% 20ho% C3 % A0N% 20thi% E1% BB% 87N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20C% C6% A1% 20CH% E1% BA% BF% 20CH% C3% A1CH% 20S% C3% A1CH% 20V% E1% BB % 81% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A,% 20tho% C3% A1i% 20V% E1% BB% 91N,% 20C% C6% A1% 20C% E1 % BA% A5U% 20L% E1% BA% A1I% 20Doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nh% E1% BA% B1M% 20Ki % E1% BA% BFN% 20NGH% E1% BB% 8B% 20th% E1% BB% A7% 20T% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20ch% C3% ADNH% 20Ph% E1% BB% A7% 20s% E1% BB% 9BM% 20BAN 20BAN 20H% C3% A0NH% 20GI% C3% BAP% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20Nhanh% 20ti% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20c% E1% BB% 95% 20ph% E1% BA% A7N% 20h% C3% B3A,% 20tho% C3% A1i% 20V% E1% BB% 91N% 20Theo% 20k % E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ra
v% E1% BB% 81% 20tho% C3% A1i% 20V% E1% BB% 91N ,% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% E1% BB% AB% 20C% E1% BB% A5C% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20doanh% 20nnh% E1% BB% 87P% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20L% C5% A9Y% 20k% E1% BA% BF% 20T% E1% BB% AB% 20N% C4% 83m% 202016-2020,% 20c % C3% A1C% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% A3% 20tho% C3% A1i% 20V % E1% BB% 91N% 2027.312% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20thu% 20V% E1% BB% 81% 20177.397% 20T% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20V% C3% A0% 20g% E1% BA% A5P% 206.5% 20L% E1% BA% A7N% 20GI% C3% A1% 20tr% E1% BB% A1% 8B% 20s% E1% BB% 95% 20s% C3% A1CH.% 20In% 20% C4% 91% C3% B3,% 20t% E1% BB% 95ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 90% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3% A0% 20kinh% 20Doanh% 20V% E1% BB% 91N% 20NH% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20 (SCIC)% 20tho% C3% A1i% 20V% E1% BB% 91N% 20t% E1% BA% A1i% 20136% 20doanh% 20nghi% E1% B

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news