C% E1% Bb% 95% 20phi% E1% Ba% Bfu% 20evergrande% 20% 27b% E1% Bb% 91c% 20h% C6% A1i% 27% 2010 %% 20m% E1% Bb% 99t% 20bu% E1

Nguy% 20c% C6% A1% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% C3% A3% 20kHI% E1% BA% BFN% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20Evergrande% 20GI% E1% Three% A3M% 20ch% C3% B3ng% 20m% E1% BA% B7T% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20s% C3% A1ng% 20nay% 20 (September 20) % 20t% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% 93ng% 20k% C3% B4ng ...% E1% BA% A2nh% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA% 20-% 20% E1% BA% A2NH:% 20ggetty / cnbc.nguy% 20C% C6% A1% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20% C4% 91% C3% A3% 20kHI% E1% BA% BFN% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20Evergrande% 20GI% E1% BA% A3M% 20ch% C3% B3ng% 20m% E1% BA% B7T% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20s% C3% A1ng% 20nay% 20 (20/9)% 20t% E1% BA% A1i% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% 93ng% 20k% C3% B4ng

.m% E1% BB% 99T% 20s % E1% BB% 91% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20% C4% 91% C3% A3% 20L% C3% AAN% 20TI% E1% BA% BFNG% 20C% E1% BA% A3NH% 20B% C3 % A1O% 20V% E1% BB% 81% 20% E2% 80% 9chi% E1% BB% 87U% 20% E1% BB% A9ng% 20domino% E2% 80% 9d% 20In% 20ng% C3% A0NH% 20B % E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20N% E1% BA% BFU% 20Evergrande% 20% C4 % 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% A1.Theo% 20Tin% 20T% E1% BB% AB% 20CNBC,% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20Evergrande% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20s% E1% BB% A5T% 20h% C6% A1N% 2010%,% 20g% C3% B3P% 20Ph% E1% BA% A7N% 20kHI% E1% BA% BFN% 20CH% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20hang% 20seng% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20h% E1% BB% 93ng% 20k% C3% B4ng% 20GI% E1% E1% A3M% 20g% E1% BA% A7N% 202.2%
trao% 20% C4% 91 % E1% BB% 95% 20V% E1% BB% 9BI% 20CNBC,% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% A2N% 20Jenny% 20zeng% 20C% E1% BB% A7A% 20ALLiancebernstein% 20c% E1% BA% A3NH% 20B% C3% A1O% 20R% E1% BA% B1ng% 20nh% E1% BB% AFNG% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91ang% 20Trong% 20t% C3% ACNH% 20tr% E1% E1% A1ng% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20C% C4% 83ng% 20th% E1 % BA% B3ng% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20C% C5% A9ng% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% E1% BB% 8B % 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20T% E1% BB% 9BI% 20B% E1% BB% 9D% 20V% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% A5P% 20% C4% 91 % E1% BB% 95% 20V% C3% AC% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20% E1% BB% 9F% 20Evergrande.b% C3 % A0% 20zeng,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20B% E1% BB% 99% 20Ph% E1% BA% ADN% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20c% E1% BB% A7A% 20ALLiancebernstein,% 20N% C3% B3I% 20R% E1 % BA% B1ng% 20nguy% 20C% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% A1% 20% E1% BB% 9F% 20Evergrande% 20C% C3% B3% 20th % E1% BB% 83% 20D% E1% BA% ABN% 20T% E1% BB% 9BI% 20% E2% 80% 9chi% E1% BB% 87U% 20% E1% BB% A9ng% 20domino% E2% 80 % 9d.m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA % A3NH% 20B% C3% A1O% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% E1% BB % A7A% 20Evergrande% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20% E2% 80% 9ckho% E1% BA% A3NH% 20kH% E1 % BA% AFC% 20Lehman% E2% 80% 9D% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% E2% 8 0% 93% 20SO% 20s% C3% A1NH% 20V% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BB% A5% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% E1% BB% A1% 20ng% C3% A2N% 20H% C3% A0NG% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20Lehman% 20Brothers% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9% 20do% 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20N% E1% BB% A3% 20D% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20chu% E1% BA% A9N,% 20ch% C3% A2M % 20ng% C3% B2I% 20cho% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20to% C3% A0N % 20c% E1% BA% A7U% 202008.% E2% 80% 9CTR% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20USD% 20Ph% C3% A1T% 20H% C3% A0NH% 20% E1% BB% 9F% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ngo% C3% A0i,% 20c% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh % 20tr% C3% A1I% 20Phi% E1% BA% BFU% 20L% C3% A0% 20Doanh% 20nnhi% E1% BB% 87P% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng % 20s% E1% BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C,% 20Trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20C% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C6% A1N% 20V% E1% BB% 8B% 20% C4% 91ang% 20ch% E1% BB% 8bu% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20L% E1% BB% 9BN% E2% 80% 9d,% 20b% C3% A0% 20Zeng% 20N% C3% B3I,% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng % 20nh% E1% BB% AFNC% 20Noanh% 20nnh 20nghi% E1% BB% 87p% 20nh% C6% B0% 20V% E1% BA% ADY% 20% E2% 80% 9cc% C3% B3% 20th% E1% BB % 83% 20KH% C3% B4ng% 20t% E1% BB% 93N% 20T% E1% BA% A1I% 20L% C3% A2U% 20th% C3% AAM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% E2% 80% 9d% 20N% E1% BFU% 20C% C3% A1C% 20k% C3% A1C% 20V% E1% BB% 91N% 20B% E1% BB% 8B% 20% C4% 91 % C3% B3ng% 20L% E1% BA% A1I% 20Trong% 20m% E1% BB% 99T% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20k% C3% A9o% 20D% C3% A0i.d% C3% B9 % 20t% E1% BB% ABNG% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20nh% C6% B0% 20V% E1% BA% ADY% 20CH% E1% BB% 89% 20C% C3% B3% 20quy% 20m% C3 % B4% 20NH% E1% BB% 8F% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20Evergrande% 20N% E1% BA% BFU% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20RI% C3% Aang% 20L % E1% BA% BB,% 20nh% C6% B0ng% 20g% E1% BB% 99p% 20L% E1% BA% A1i,% 20nh% E1% BB% AFng% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20% C4 % 91% C3% B3% 20chi% E1% BA% BFM% 20T% E1% BB% 9BI% 2010-15 %% 20TO% C3% A0N% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C.% 20B% C3% A0% 20Zeng % 20nh% E1% BA% A5N% 20m% E1% BA% A1NH% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5P% 20 % C4% 91% E1% BB% 95% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20d% E1% BA% ABN% 20T% E1% BB% 9Bi% 20% E1% B

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news