Ca Covid-19 At Omicron Hotspots Increased By 4 Times After A Few Days

Male% 20Phi% 20h% C3% B4m% 203/12% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 2016,055% 20ca% 20COVID-19,% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 204% 20l % E1% BA% A7n% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 204 373% 20ca% 20b% E1% BB% 87nh% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20b% C3% A1o % 20c% C3% 20h% C3% A1o% B4m% 2030 / 11.Con% 20s% E1% BB% 91% C3% 20N% C3% A0y% 20N% A2ng% 20t% E1% BB% 95ng% 20s% E1 % BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20nCoV% 20t% E1% BA% A1i% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20ch% C3% A2u% 20Phi% 20l% C3% aan% 20tr % C3% aan% 203% 20tri% E1% BB% 87u% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB % 20khi% 20d% E1% BB% C3% 8Bch% 20b% C3% B9ng% 20ph% A1t.H% C3% B4m% 203/12,% E1% BB% 20Vi% 87n% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20gia% 20v% E1% BB% 81% 20C% C3% A1c% 20b% E1% BB% 87nh% 20Truy% E1% BB% 81n% 20nhi% E1% BB% 85m% 20 years% 20Phi% 20 (NICD)% 20cho % 20at% E1% BA% BFT% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20b% E1% BB% 87nh% 20m% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% A0% 20nh % E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20t% E1% BB% ABng% 20m% E1% BA% AFC% 20COVID-19% 20v% C3% A0% 20gi% E1% BB % 9D% 20t% C3% A1i% 20nhi% E1% BB% 85m% 20at% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB% A7ng% 20Omicron.% 22Nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20t% E1% BB% ABng% 20m% E1% BA % AFC% 20COVID-19% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc % 20at% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB% A7ng% 20Delta% 20nh% C6% B0ng% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20l% E1% BA% A1i% 20Omicron% 22 ,% 20Gi% C3% A1o% 20s% C6% B0% 20Anne% 20von% 20Gottberg,% 20nh% C3% A0% 20vi% 20sinh% 20v% E1% BA% ADT% 20h% E1% BB% 8Dc% 20c% E1 % BB% A7a% 20NICD% 20cho% 20hay.Tuy% 20nhi% C3% aAN,% C3% A0% 20b% 20cho% 20at% 20Anne% E1% BA% C3% BFT% 20c% A1c% 20ca% 20t% C3% A1i% 20nhi% E1% BB% 85m% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20c% C3% B3% 20c% C3% A1c% 20tri% E1% BB% 87u% 20ch% E1% BB% 20% C3% A9ng% ADT% 20nghi% C3% AAM% E1% BB% 20tr% 8Dng% 20h% C6% 19% A1n

.Ca% 20COVID-E1% BA% 20t% A1i% 20 years% 20Phi% 20t% C4% 83ng% 20g% E1% BA% A5p% 204% 20l% E1% BA% A7n% 20sau% 204% 20ng% C3% A0y.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20Reuters )% 22Vaccine% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20gi% C3% corn% 20ng% C4% 83n% 20ng% E1% BB% ABA% 20b% E1% BB% 87nh% 20N% E1% BA% B7ng% 20v% C3% A0% 20t% E1% BB% AD% 20vong% 20khi% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20t% C4% 83ng% 20m% E1 % BA% A1nh% 22% C3% A0% 20b% C3% 20N% A0y% 20cho% 20hay.Omicron% E1% BB% 20hi% 87n% C3% A0% 20l% 20at% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB% A7ng% 20th% E1% BB% 91ng% 20tr% E1% BB% 8B% 20% E1% BB% 9F% 20 years% 20Phi
% 20Trong% 20s% E1% BB% 91% 20 249% 20ca% 20COVID -19% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% E1% BA% 20gi% A3i% 20tr% C3% ACnh% 20gen% 20trong% C3% A1ng% 20th% 2011% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% 9Bi% 20 183% 20ca% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20x% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20nhi% E1% BB% 85m% 20Omicron,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% B7% 20l % E1% BB% 87% 2070-75% A1c% .C% C3% A0% C3% 20nh% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20 years% 20at% 20Phi% 20cho% E1% BA% BFT,% 20h % E1% BB% 8D% 20% C4% 91ang% 20chu% E1% BA% A9n% 20b% E1% BB% 8B% 20cho% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20t% C4% 83ng% 20m % E1% BA% A1nh% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20sau% 20khi% 20ph% C3% A1T% 20hi% E1% BB% 87n% 20at% E1% BA% BFN % 20ch% E1% BB% A7ng% E1% BB% 20Omicron.H% 20% C4% 93i% 91% E1% BA% C3% A7u% 20th% A1ng% 2011% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20trung% 20b% C3% ACnh% 20trong% 207% 20ng% C3% A0y% 20c% E1% BB% A7a% 20 years% 20Phi% 20d% E1% BB% ABng% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20m% 20 200% 20 A9c% ca% 20b% E1% BB% 87nh / ng% C3% A0y.% 20Nh% C6% B0ng% 20t% E1% BB% 9Bi% 20gi% E1% BB% AFA% 20th% C3% A1ng% 2011% 20con% 20s% E1% BB% 91% C3% 20N% 20t% C4% A0y% 83ng% 20l% C3% aan% 20nhanh% 20ch% C3% E1% BB% B3ng.T% B7% 20l% E1% BB% 87% 20x% C3% A9t% 20nghi% E1% BB% 87m% 20d% C6% B0% C6% A1ng% 20t% C3% ADnh% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% 20T% aan% E1% BB% 2024.3% In% 9Bi% 20% C4% 20giai% 91o% E1% BA% 20at% A1n% E1% BA% BFN% 20ch% E1% BB % A7ng% 20Delta% 20c% C3% A0n% 20qu% C3% A9t% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 206% 20v% C3% A0% 20th% C3% A1ng% 207% 20 years% 20Phi% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20t% E1% BB% 9Bi% 20h% C6% A1n% 2020,000% 20ca% 20b% E1% BB% 87nh / ng% C3% A0y.Nam% 20Phi% 20l% C3% A0% E1% BB% 20qu% 91C, running% C4% 20gia% 20% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% C3% aan% 20ph% A1T% E1% BB% 20hi% 87n% 20ra% 20-% 20Omicron% 20ch% E1% BB% A7ng% 20COVID-19% 20m% E1% BB% 9Bi% 20 % C4% 91ang% 20g% C3% A2y% 20lo% 20ng% E1% BA% C3% A1i% 20tr% 20to% C3% aan% A0n% E1% BA% 20c% C3% A1c% A7u.C% 20nh% C3 % A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20c% C3% B2n% 20qu% C3% A1% 20s% E1% BB% 9Bm% 20% C4% 91% E1 % BB% 83% C3% 20N% 20at% B3i% E1% BA% BFN% 20 ch% E1% BB% A7ng% 20ch% C3% Table% 20c% C3% B3% 20ph% E1% BA% A3i% 20l% C3% A0% 20l% C3% BD% 20how% 20khi% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20b% E1% BB% 87nh% 20% E1% BB% 9F% 20 years% 20Phi% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt% 20hay% 20kh% C3% B4ng,% 20nh% C6% B0ng% 20h% E1% BB% 8D% 20N% C3% B3i% 20kh% C3% B4ng% 20lo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB% 20gi% E1% BA % A3% BA% 20thi% E1% C3% BFT% 20N% E1% BB% A0y.S% 20ca% 91% E1% BA% 20nh% ADP% E1% BB% 20vi% 87n% C3% AC% 20v% 20COVID -19% 20% E1% BB% 9F% 20 years% 20Phi% 20c% C5% 20% C4% A9ng% 20t% C4% 91ang% 83ng% 20l% C3% aan% 20nh% C6% B0ng% 20kh% C3% B4ng % 20ph% E1% BA% A3i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20b% C3% A1o% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% C6% B0% 20nh% C3% A1c% 20c% 20ca% E1% BB% 20nhi% 85m% E1% BB% 20m% 9Bi.Song% 20Hy (Source% E1% BB % 93n:% 20CNN)

Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news