Cambodia Is Gradually Achieving The Immunaus Community In Front Of Covid-19

According% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen,% 20Campuchia% 20% C4% 91ang% 20d% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1 % BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20mi% E1% BB% 85n% 20d% E1% BB% 8Bch% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91 % E1% BB% 93ng,% 20khi% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20t% E1% BB% AD% 20vong% 20v% C3% A0% 20l% C3% A2y% E1% BB% 20nhi% 85m% 19% 20% 20Covid-C4% 91% E1% BB% 81u% E1% BA% 20gi% A3m.0: 00 /% 202: 20N% E1 % BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamTh% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Campuchia% 20Hun% 20Sen% 20% C4% 91% C6% B0a% 20ra % 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20N% C3% A0y% 20trong% 20h% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B% 20th% C6% B0 % E1% BB% A3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 89nh% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20% E2 % 80% 9CCh% E1% BA% A5M% 20d% E1% BB% A9t% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20v% C3% A0% 20x % C3% A2y% 20d% E1% BB% B1ng% 20l% E1% BA% A1i% 20t% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n% E2% 80% 9D% 20how% 20T% E1% BB% 95ng % 20th% E1% BB% 91ng% 20M% E1% BB% B9% 20ch% E1% BB% A7% 20tr% C3% AC% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20nh% C3 % A2n% 20d% E1% BB% C4% 8Bp% 20% 90% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% C4% 99i% 20% 91% E1% BB% 93ng% 20Li% C 3% Aan% 20H% E1% BB% A3p% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20kh% C3% B3a% 2076% 20v% C3% A0o% 20tr% C6% B0a% 20ng% C3% A0y% 2022/9% 20 (in% E1% BB% 20gi% 9D% 20New% 20York) .Th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Campuchia% 20Hun% 20Sen.Trong% C3% B4ng 20th% % 20% C4% 91i% E1% BB% 87p% 20g% E1% BB% Adi% 20t% E1% BB% 9Bi% 20h% E1% BB% 99i% 20ngh% E1% BB% 8B,% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20Campuchia% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F % 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% B7% 20l % E1% BB% 87% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20cao.% 20T% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3% A0y% in 2022 / 9/2021,% E1% BA% 20kho% A3ng% 20d% C3% 2066 %% A2n% 20s% E1% BB% 91% 20Campuchia% 20t% E1% BB% AB% 2012% E1% BB% 20tu% 95i% 20tr% E1% BB% 20l% C3% 9F% 20% C4% aan% C3% 91% C4% A3% 20% 91% C6% B0% E1% BB% C3% A3c% 20ti% AAM% 20vaccine% 20Covid- 19% 20Ngo% C3% A0i% 20ra,% 20t% E1% BB% C3% AB% 20ng% A0y% 2017/9/2021,% 20Ch% C3% ADnh% E1% BB% 20ph% A7% C3% 20Ho % A0ng% 20gia% 20Campuchia% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20chi% E1% BA% BFN% 20d % E1% BB% C3% 8Bch% 20ti% AAM % 20ch% E1% BB% A7ng% 20cho% E1% BA% 20tr% BB% 20em% 20t% E1% BB% AB% 206-12% E1% BB% 20tu% 95i% C3% A0% 20v% 20ti% E1 % BA% BFN% 20h% C3% A0nh% 20ti% C3% AAM% 20li% E1% BB% 81u% 20b% E1% BB% 95% 20sung% 20 (m% C5% A9i% 20th% E1% BB% A9 % 203)% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20t% E1% BB% AB% 2018% 20tu% E1% BB% 95i% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% C3% aAN

.% 20how% 20% C4% 91% C3% B3,% 20Campuchia% 20% C4% 91ang% 20d% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20mi% E1% BB% 85n% 20d% E1% BB% 8Bch% 20c% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng, % 20khi% 20t% E1% BB% 89% 20l% E1% BB% 87% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20t% E1% BB% AD% 20vong% 20v% C3% A0% 20l% C3% A2y % E1% BB% 20nhi% 85m% 19% 20% 20Covid-C4% 91% E1% BB% 81u% E1% BA% 20gi% E1% BA% A3m.Nh% A5n% E1% BA% 20m% A1nh% 20v % E1% BB% 81% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20trong% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20t% E1% BB% 9Bi,% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen% 20cho% 20at% E1% BA% BFT:% 20Campuchia% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB % A5c% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20ph% C3% B2ng% 20ch% E1% BB % 91ng,% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% E1% BB% 20tr% 8B% C3% A0% 20v% C4% 20t% 83ng% 2 0c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ti% C3% AAM% 20vaccine,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1% 20v % C3% A0% 20cho% 20m% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20x % C3% A3% 20h% E1% BB% 99i% 20% E2% 80% 93% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20theo% 20t% E1% BB% ABng% 20b% C6% B0% E1% BB % 9Bc.% 20Ngo% C3% A0i% 20ra,% 20Ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20c% C5% A9ng% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20c% C6 % B0% E1% BB% 9Dng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20x% C3% A3% 20h% E1 % BB% 99i,% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% C3% A0% 20v% E1% BA% A5n% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20safe% 20sinh% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i% 20nh% E1% BA% B1m% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20ph% C3% B3% 20v% E1% BB% 9Bi% A1c% 20c% C3% BA% 20lo% E1% A1i% 20b% E1% BB% 20l% C3% 87nh% A2y% E1% BB% 20nhi% 85m% C3% A1c% 20kh% E1% BB% 20nhau
Th% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen% 20c% C5% A9ng% 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh,% 20Campuchia% 20s% E1 % BA% BD% 20t% E1% BA% 20% C4% A1o% 91i% E1% BB% 81u% E1% BB% 20ki% 87n% C3% A0% 20v% 20tham% 20gia% 20v% C3% A 0o% 20c% C3% A1c% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20chung% 20ph% C3% B2ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20nh% C6% B0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20kh% E1% BA% A9u% 20trang, % 20thi% E1% BA% BFT% 20b% E1% BB% 8B% 20b% E1% BA% A3o% 20h% E1% BB% 99% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB % A5ng% 20c% E1% BB% A5% 20y% 20t% E1% BA% BF% E2% 80% A6Theo% 20th% E1% BB% A7% 20t% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20Hun% 20Sen ,% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20c% C3% A1c% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20c% E1% BA% A7n% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20k% E1% BA% BFT,% 20c% E1% BB% 91 % 20g% E1% BA% AFng% 20ph% C3% B2ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh,% 20kh% C3% B4ng% 20ph% C3% A2n% 20at% E1% BB% 87T% 20ch% E1% BB% A7ng% 20t% E1% BB% 99c,% 20xu% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20ch% C3% ADnh% 20tr% E1 % BB% 8B% 20v% C3% A0% 20tr% C3% A1nh% 20vi% E1% BB% 87C% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b % E1% BB% 87nh% 20Covid-19% 20nh% E1% BA% B1m% 20m% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% C3% ADCH% 20ch% C3% ADnh% 20tr% E1% BB% 8B .% C3% 94ng% 20Hun% 20Sen% C3% 20N% B3i:% 20Vaccine% A0% C3% 20l% E1% BA% 20m% B7t% 20h

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news