Careful With Corporate Bonds

Th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20qua,% 20c% C6% A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20li% C3% Aan% 20t% E1% BB% A5c% 20c % C3% B3% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20si% E1% BA% BFT% 20ch% E1% BA% B7t% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3 % BD% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh,% 20mua% 20b% C3% A1n% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20 (DNg City).% 20Nhi% E1% BB% 81u% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p,% 20c% C3% B4ng% 20ty % 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20b% E1% BB% 8B% 20ph% E1% BA% A1T% 20v% C3% AC% 20sai% 20ph% E1% BA% A1m% 20ph% C3 % C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20tr% A1i% E1% BA% 20phi% BFu.0: 00 /% 207: 46N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamUBCKNN% 20v% E1% BB% ABA% 20x% E1% BB% AD% 20ph% E1% BA% A1T% 20Vset% 20group% 20600% 20tri% E1% BB% 87u% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20v% C3% AC% 20b% C3% A1n% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C4% 83ng% 20k% C3% BD% E1% BB% 92% 20% E1% BA% A1T% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nhTheo% 20V% E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20 (B% E1% BB% 99% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh),% 20trong% 2011% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 202 021,% 20t% E1% BB% 95ng% 2 0kh% E1% BB% 91i% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20TPDN% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20tr% C3% aan% 20495.000% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng,% 20trong% 20% C4% 91% C3% B3% 20kh% E1% BB% 91i% 20l% C6% B0 % E1% BB% A3ng% 20TPDN% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20ri% C3% Aang% 20l% E1% BA% BB% 20chi% E1% BA% BFM% 20t% E1% BB% 9Bi % 2094.5%

.% 20C% C3% A1c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% 20t% C3% A9c% ADN% 20d% E1% BB% C3% A5ng% 20ph% A1T% 20h % C3% A0nh% 20TPDN% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BA% 20nh% A5t,% E1% BA% 20chi% 2034 %% BFM% 20t% E1% BB% 95ng% E1% BB% 20kh% 91i % 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB % 9Dng,% 20theo% 20sau% 20l% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% E1% BA% 20s% A3N% 20v% E1% BB% 9Bi% 2027.7%% 20ti% E1% BA% C4% BFP% 20% 91% E1% BA% 20l% C3% BFN% A0% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i,% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n.% 20C% C3% A1c % 20c% C3% B4ng% 20ty% 20ch% E1% BB% C3% A9ng% 20kho% A1n% A0% 20v% C3% 20 ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20l% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20ch% C3% ADnh% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20s% C6% A1% 20c% E1% BA% A5p,% 20t% E1% BB% B7% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20mua% 20TPDN% 20ri% C3% Aang% 20l% E1% BA% BB% 20c% E1 % BB% A7a% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2n% 20gi% E1% BA% A3m% 20so % 20v% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc
% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20th% E1% BB% A9% 20c% E1% BA% A5p,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20N% E1% BA% AFM% 20gi% E1% BB% AF% 20TPDN% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20ri% C3% Aang% 20l% E1% BA% BB% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20c% C3% A1% 20nh% C3% A2n% 20v% E1% BA% ABN% 20R% E1% BA% A5t% 20cao.TPDN% 20ph% C3% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20ri% 20l% Aang% E1% BA% BB% C3% B3% 20c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% C4% A3N% 20% 91% E1% BA% A3m% E1% BA% 20b% A3o% E1% BA% 20chi% BFM% 2050.9%% 20c% C3% 20l% B2n% E1% BA% A1i% 20kh% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o. % 20T % C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20c% E1% BB% A7a% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1 % BA% BFu% 20ch% E1% BB% A7% 20y% E1% BA% BFu% 20l% C3% A0% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N,% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n,% 20ch% C6% B0% C6% A1ng% 20tr% C3% ACnh,% 20d% E1% BB% B1% 20% C3% A1n% 20h% C3% ACnh% 20th% C3% A0nh% 20trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai,% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA% BFu% 20doanh% 20nghi% E1 % BB% 87p.% 20V% E1% BB% A5% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1,% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C3 % A0y% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20gi% C3% A1% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3c% 20ch% C3% ADnh% 20x% C3% A1c% 20ho% E1% BA% B7c% 20c% C3% B3% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng % 20m% E1% BA% A1nh% 20theo% 20di% E1% BB% 85n% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thanh% 20to% C3% A1n% 20g% E1% BB% 91C, running,% 20l% C3% C3% A3i% 20tr% A1i% E1% BA% 20phi% BFu.% 20B% C3% aan% E1% BA% 20c% A1nh% 20% C4% 91% C3% B3,% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% BA% A3o% 20c% E1% BB% A7a % 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20d% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20b% E1 % BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20cho% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay,% 20kho% E1% BA% A3N% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20kh% C3% A1c% 20c% E1% BB% A7a% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20N% C3% aan% 20ti% E1% BB% 81m% 20% E1% BA% A9n% E1% BB% 20nhi% 81u% 20R% E1% BB% C3% A7i% aan% 20ro.Tr% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B3% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20ph% C3% A1T% 20h% C3% A0nh% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20v% E1% BB% 9Bi% 20kh% E1% BB% 91i% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20trong% 20khi% 20v% E1% BB% 91n% 20ch% E1% BB% A7% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20nh% E1% BB% 8F,% 20k% E1% BA% BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t,% 20kinh% 20doanh% 20l% E1% BB% 97% 20qua% 20c% C3% A1c% 20N% C4% 83m.% 20% C4% 90% E1% BA % 20at% B7c% E1% BB% C4% 87T% 20% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20nh% B3m% 20b% E1%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news