Central Hot Sun Descending, Ultraviolet Rays Are Very High

According% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20D% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o% 20Kh% C3% AD% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20th% E1% BB% A7y% 20v% C4% 83n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20gia,% 20ng% C3% A0y% 2012/8,% 20N% E1% BA% AFng% 20N% C3% B3ng% 20v% C3% A0% 20N% E1% BA% AFng% 20N% C3% B3ng% 20gay% 20g% E1% BA% AFT% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20B% E1% BB% 99% 20gi% E1% BA% A3m% 20d% E1% BA% A7n,% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B2n% 20% C3% ADT% 20N% C6% A1i% 20tr% C3% aan% 2038% 20% C4% 91% E1% BB % 99% 20C.0: 00 /% 201: 38Nam% 20mi% E1% BB% 81n% C3% A1c% 20NamC% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 20ph% 91% E1% BA% 20B% AFC% 20B% E1% BB% 99% 20v% C3% A0% 20Trung% 20B% E1% BB% 99% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20c% C3% B3% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20tia% 20c% E1% BB% B1c% 20t% C3% ADM% 20 (UV)% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 20R% E1% BA % A5t% 20cao% C3% A0% 20v% 20g% C3% A2y% E1% BA% 20h% A1i% 20trong% E1% BA% 20kho% A3ng% 20t% E1% BB% AB% 2011-13% 20gi% E1 % BB% 9D.% 20% E1% BA% A2nh% 20from% 20h% E1% BB% 8Da:% 20th% C3% A0nh% 20% C4% 90% E1% BA% A1T / VNA% C4% 90% E1 % BB% 99% 20% E1% BA% A9m% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20th% E1% BA% A5p% 20nh% E1% BA% A5t % C3% 20trong% 20ng% A0y% E1% BB% 20ph% 20at% E1% 95% BA% 20% E1% BFN% BB% 9F% E1% BB% 20m% A9c% 2050-60%.% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20c% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 87T% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20tr% C3% Aan% 2035% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20C% C3% A0% 20l% 20t% E1% BB% AB% 2010-17% E1% BB% 20gi% C3% A1c% 9D.C% C3% A0nh% 20th% 20ph% E1% BB% 91% 20B% E1% BA% AFC% 20B% E1% BB% 99% 20v% C3% A0% 20Trung% 20B% E1% BB% 99% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20c% C3% B3% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20tia% 20c% E1% BB% B1c% 20t% C3% ADM% 20 (UV)% 20% E1% BB% 9F% 20m % E1% BB% A9c% 20R% E1% BA% A5t% 20cao% 20v% C3% A0% 20g% C3% A2y% 20h% E1% BA% A1i% 20trong% 20kho% E1% BA% A3ng% 20t% E1 % BB% AB% 2011-13% E1% BB% 20gi% 9D

.% 20T% E1% BA% A1i% 20 years% 20B% E1% BB% 99,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB % 91% 20UV% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20H% E1% BB% 93% 20Ch% C3% AD% 20from% 20% C4% 91% E1 % BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c% 20cao,% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20C% E1% BA% A7n% 20th% C6% A1% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9c% 20R% E1% BA% A5t% 20cao,% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20C% C3% A0% 20Mau% 20 (t % E1% BB% C3% 89nh% A0% 20C% 20Mau)% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20m% A9c% 20trung% 20b% C3% E1% BB% ACnh.T% AB% 20ng% 2013-15 A0y% C3% / 8% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20% E1% 20UV% BB% 9F% C3% A1c% 20c% C3% A0nh% 20th% 20ph % E1% BB% 91% 20tr% C3% Aan% 20c% E1% BA% A3% 203% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20c% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20g% C3% A2y% E1% BA% 20h% A1i% 20cao% C3% A0% 20v% E1% BA% 20R% A5t% 20cao% 20trong% 20ng% C3% A0y% 2013-14 / 8% 20ri % C3% Aang% 20H% C3% A0% 20N% E1% BB% 99i% 20ng% C3% A0y% 2014/8% 20c% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20g% C3% A2y% 20h % E1% BA% A1i% 20trung% 20b% C3% ACnh.% 20Sang% 20ng% C3% A0y% 2015/8,% 20ngo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c % 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20H% E1% BA% A3i% 20Ph% C3% B2ng,% 20% C4% 90% C3% A0% 20N% E1% BA% B5ng,% 20H % E1% BB% 99i% 20safe% 20 (t% E1% BB% 89nh% 20Qu% E1% BA% A3ng% 20 years),% 20C% E1% BA% A7n% 20th% C6% A1,% 20C% C3% A0% 20Mau% 20 (t% E1% BB% 89nh% 20C% C3% A0% 20Mau)% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20UVc% C3% B3% 20nguy% 20c% C6 % A1% 20g% C3% A2y% 20h% E1% BA% A1i% 20cao,% 20c% C3% A1c% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20c% C3% B2n% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20c% C3% B3% 20nguy% 20c% C6% A1% 20g% C3% A2y% 20h% E1% BA% A1i% 20trung% 20b% C3% ACnh
% C4% 90% E1% BB% 83% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20l% C3% A0n% 20DA% 20khi% 20b% E1% BB% A9c% 20x% E1 % BA% A1% 20tia% E1% BB% 20c% B1c% 20t% C3% 20g% C3% ADM% A2y% E1% BA% 20h% 20% E1% A1i% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 20R% E1% BA% A5t% 20cao,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20N% C3% Aan% 20h% E1 % BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% C3% 20ra% 20ngo% 20t% A0i% E1% BB% AB% 2011-13% E1% BB% 20gi% 9D,% 20% E1% BB% 9F% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 20b% C3% B3ng% 20m% C3% A1T% 20v% C3% A0% 20che% 20ch% E1% BA% AFN% 20khi% 20ra% 20ngo% C3% A0i, % 20b% E1% BA% AFT% 20bu% E1% BB% 99c% 20b% C3% B4i% 20kem% 20ch% E1% BB% 91ng% 20N% E1% BA% AFng,% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20m% C5% A9% E2% 80% A6% 20Khi% 20% E1% BB% 9F% 20ngo% C3% A0i% 20tr% E1% BB% 9Di,% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9Di% 20d% C3% A2n% 20N% C3% aan% 20% C4% 91eo% 20k% C3% ADnh% 20R% C3% A2M% 20ch% E1% BA% B7n% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% 20% C3% A3c% ADT% E1% BA% 20nh% A5t% 2099 %% 20tia% E1% BB% 20c% B1c% 20t% C3% Adm.% 20K% C3% ADnh% 20R% C3 % A2M% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20gi% C3% corn% 20ng% C4% 83n% 20ng% E1% BB% ABA% 20% C4% 91% E1% BB% A5c% 20th % E1% BB% A7y% 20tinh% 20th% E1% BB% 83% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BA% BFP% 20nh% C4% 83n% 20quanh% E1% BA% 20m% C3% A0i% AFt.Ngo% 20ra,% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20nh% AFng% 20N% C6% C3% A1i% 20c% B2n% 20N% E1 % BA% C3% AFng% 20N% 20v% C3% B3ng% A0% E1% BA% 20N% AFng% C3% 20N% B3ng% 20gay% E1% BA% 20g% AFT,% 20% C 4% 91% E1% BB% 83% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20s% E1% BB% A9c% 20kh% E1% BB% 8Fe,% 20m% E1% BB% 8Di % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% E1% BA% A7n% 20c% C3% B3% 20m% E1% BB% 99T% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1 % BB% 99% 20% C4% 83n% 20h% E1% BB% A3p% 20l% C3% BD% 20nh% E1% BA% B1m% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng % 20c% C3% A1c% 20vitamin% 20v% C3% A0% 20kho% C3% A1ng% 20ch% E1% BA% A5t% 20t% E1% BB% AB% 20hoa% 20qu% E1% BA% A3;% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 93% 20chi% C3% aAN,% 20m% E1% BB% A1,% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20sinh% 20ho% E1% BA% A1T,% 20t% E1% BA% ADP% 20luy% E1% BB % 87n% 20th% E1% BB% 83% 20d% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% E1% BA% B7n,% 20ngh% E1% BB% 89% 20ng% C6% A1i% 20% C4% 91% C3% table% 20gi% E1% BB% 9D,% 20tr% C3% A1nh% 20th% E1% BB% A9c% 20khuya,% 20c% C4% 83ng% E1% BA% 20th% ...% 20% B3ng C4% 90% E1% BA% 20at% B7c% E1% BB% 87T,% 20m% E1% BB% 97i% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20c% E1% BA% A7n% 20b% E1% BA% A3o% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20u% E1% BB% C4% 91ng% 20% 91% E1% BB% A7% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc% 20v% E1% BB% 9Bi% from 202 to 2.5% 20l% C3% ADT% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc / ng% C3% A0y.Min

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news