Ceo Dai Phuc Land: ‘real Estate Business Has Taken Into Account The Third Quarter, Even Part Of The Fourth Quarter’

% 27Sau% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% E1% BA% A7n% 20N% C3% A9n% 20v% C3% A0% 20bung% 20theo% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB % A3t% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20trong% 20g% E1% BA% A7n% 202% 20N% C4% 83m% 20v% E1% BB% ABA% 20qua,% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20s% C3% Real% 20ngu% E1% BB% 93n% 20l% E1% BB% B1c% 20kh% C3% A1% 20nhi% E1% BB% 81u.% 20% C4 % 90% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20d% E1% BB% 8Bch% 20th% E1% BB% A9% 204% 20l% E1% BA% A7n% 20N% C3 % A0y,% 20t% C3% ACnh% 20h% C3% ACnh% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20nghi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20h% C6% A1n% 20bao% 20gi% E1% BB% 9D% 20h% E1% BA% BFT.% 20C% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA % A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% E1% BA% A3i% 20b% E1% BA% ADT% 20ch % E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 20v% C3% A0% 20t % C3% ADnh% 20to% C3% A1n% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20k% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BA% A3N% 20hy% 20sinh% 20h% E1% BA% BFT % C3% BD% 20qu% 20III,% E1% BA% 20th% ADM% C3% AD% 20ch% C3% B3% 20c% E1% BB% 20th% 83% 20c% E1% BA% A3% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7n% 20qu% C3% BD% 20IV% 27% 20b% C3% A0% 20H% C6% B0% C6% A1ng% 20Nguy% E1 % BB% 85n,% C4% 20CEO% 20% 90% E1% BA% C3% A1i% North% 20Ph% 20Land% 20chia% 20s% E1% BA% BB% 20v% E1% BB% 9Bi% 20VietnamFinance.0: 00 /% 203: 21N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamB% C3% A0% 20H% C6% B0% C6% A1ng% 20Nguy% E1% BB% 85n,% 20CEO% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20Ph% C3% North% 20Land% 22Doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% E1% BA% A3i% 20b% E1% BA% ADT% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20cao% 20nh% E1% BA% A5t% 22Theo% 20b% C3% A0% 20H% C6% B0% C6% A1ng% 20Nguy% E1% BB% 85n,% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20khi% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20x% E1% BA% A3y% 20ra,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20v% E1% BA% ABN% 20lu% C3% B4n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20xem% 20l% C3% A0% 20d% E1% BB% 85% 20b% E1% BB% 8B% 20% 22t% E1% BB% 95n% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 22% 20khi% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20R% E1% BA% A5t% 20nhi% E1% BB% 81u% 20y% E1% BA% BFu% 20t% E1% BB% 91% 20t% C3% 20% C4% A1c% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BB% AB% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20v% C4% A9% 20m% C3% B4% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20t % C3% A0i% 20kh% C3% B3a% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20c% C3% A1c% 20th% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% A5c% 20ph% C3% A1p % 20l% C3% BD% 20ch% E1% BB% 93ng% 20ch% E1% BA% A5t.% 22C% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20lu% C3% B4n% 20ph% E1% BA% A3i% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20R% E1% BA% A5t% 20cao,% 20ph% E1% BA% ADP% 20ph% E1% BB% 93ng% 20theo% 20c% C3% A1c% 20chu% 20k% E1% BB% B3 % 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i,% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20v% C3% B4% 20s% E1% BB% 91% 20R% C3% A0o% 20c% E1% BA% A3N% 20t% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BA% A3% 20trong% 20ng% E1% BA% AFN% 20h% E1% BA% A1n% 20l% E1% BA% ABN% 20d% C3% A0i% 20h% E1% BA% A1n% 20khi% E1% BA% BFN% 20cho% 20ngu% E1% BB% 93n% 20l% E1% BB% B1c% 20b% E1% BB% 8B% 20gi% E1% BA% A3m% 20s% C3% Real

.% 20Trong% 20ho% C3% A0n% 20c % E1% BA% 20% C4% A3nh% 91% C3% B3,% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p% E1% BA% 20b% A 5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20t% E1% BB% 93n% 20t% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% E1% BA% ADT% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% A1n% 20gi% E1% BA% A3N% 20ch% C3% Real% 20N% C3% A0o,% 20 % C4% 91% C3% B2i% 20h% E1% BB% 8Fi% 20b% E1% BA% A3N% 20l% C4% A9nh% 20v% C6% B0% E1% BB% A3t% 20kh% C3% B3% 20v % C3% A0% 20th% C3% ADCH% 20nghi% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20thay% 20% C4 % 91% E1% BB% 95i% 20c% E1% BB% A7a% 20ho% C3% A0n% 20c% E1% BA% A3nh,% 20% C4% 91% C3% B4i% 20khi% 20kh% C3% B4ng% 20k% E1% BB% 8Bp% E1% BB% 20tr% 20tay% 9F% 22% C3% A0% 20b% C6% B0% 20H% C6% A1ng% 20chia% 20s% E1% BA% BB.Ch% E1 % BB% 89% 20trong% 206% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 202 021,% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% A3t% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20li% C3% aan% 20ti% E1% BA% BFP% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20l% C3% A0m% 20x% C3% A1o% 20tr% E1% BB% 99n% 20t% E1% BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0,% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1 % BA% C4% A5t% 20% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N.% 20% C4% 90% C3% 20l% C3% A2y% A0% 20t% C3% ACnh% 20hu % E1% BB% 91ng% 20b% E1% BA% A5t% 20kh% E1% BA% A3% 20kh% C3% A1ng,% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20R% C3% A0o% 20ch% E1% BA% AFN% 20bu% E1% BB% 99c% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% E1% BB% A9% 20ph% E1% BA% A3i% 20d% E1% BB% ABng% 20l% E1% BA% A1i% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A3m% 20b% E1% A3o% BA% C3% 20safe% 20to% A0n% 20s% E1% BB% A9c% E1% BB% 20kh% 8Fe% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 20d% C3% 9Di% A2n
B% C3% A0% 20H% C6% B0% C6% A1ng% 20v% C3% AD% 20von% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20kho% E1% BA% A3ng% 20l% E1% BA% B7ng% 20c% E1% BB% A7a% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng,% 20l% C3 % A0m% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% E1% BB% A9% 20ng% C6% B0ng% 20tr% E1% BB% 87% 20v% C3% A0% 20trong% 20tr% E1% BA% A1ng% 20th % C3% A1i% 20ch% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% E1% BB% A3i.% 20Trong% 20t% C3% ACnh% 20hu% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% C3% B3,% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20bu% E1% BB% 99c% 20ph% E1% BA% A3i% 20th% C3% ADCH% 20nghi% 20v% C3% A0% 20g% E1% BB% 93ng % 20m% C3% ACnh% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% AFP% 20x% E1% BA% BFP,% 20t% C3% ADnh% 20to% C3% A1n% 20l% E1% BA% C3% A1i% 20c% A1c% C6% B0% 20ph% C6% 20% C3% A1ng% 20% C4% A1n% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news