Ceo Pfizer: ‘we Are The Most Effective Vaccine Manufacturing Machine’

NH% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20PFIZER% 20C% C3% B9ng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20BionTech% 20 (% C4% 90% E1% BB% A9C)% 20% C4% 91ang% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20LO% E1% BA% A1i% 20vaccine% 20ng% E1% BB% Aba% 20covid-19% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20nh% E1% BA% A5T% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9BI.0: 00 /% 204: 39n % E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NamVaccine% 20c% E1% BB% A7A% 20PFIZER / Biontech% 20L% C3% A0% 20LO% E1% BA% A1I% 20vaccine% 20ng% E1% BB % Aba% 20covid-19% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C6% A1% 20quan% 20th % E1% BB% B1C% 20Ph% E1% BA% A9M% 20V% C3% A0% 20D% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ph% E1% BA% A9M% 20m% E1% BB% B9% 20 (FDA)% 20ph% C3% AA% 20duy% E1% BB% 87T% 20KH% E1% E1% A9N% 20C% E1% BA% A5P.% 20N% C3% B3% 20C% C5% A9ng% 20% C4 % 91% E1% BA% A1T% 20m% E1% BB% A9C% 20Hi% E1% BB% 87U% 20Qu% E1% BA% A3% 20H% C6% A1N% 2095% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ch% E1% BB% A7NG% 20Virus% 20sars-cov-2% 20BAN% 20% C4% 91% E1% BA% A7U.x% C3% A9T% 20V% E1% BB% 81% 20kH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20cung% 20c% E1% BA% A5P% 20vaccine,% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20pfizer% 20C% C5% A9ng% 20% C4% 91% E1% BB % A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20V% E1% BB% 9BI% 20kho% E1% BA% A3NG% 201.2% 20T% E1% BB% B7% 20LI% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T

. TR% E1% BA% A3% 20L% E1% BB% 9DI% 20PH% E1% BB% 8fng% 20V% E1% BA% A5N% 20V% E1% BB% 9BI% 20Financial% 20times,% 20gi% C3% A1m % 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20 (CEO)% 20Albert% 20bourla% 20k% E1% BB% 83% 20L% E1% BA% A1I% 20H% C3% A0NH% 20tr% C3% ACNH% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20vaccine% 20pfizer / biontech,% 20m% E1% BB% 99T% 20chi% E1 % BA% BFN% 20th% E1% BA% AFNG% 20quan% 20tr% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% C3% A2N% 20LO% E1% BA% A1i% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9bc% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19.th% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20C% E1% BB% A7A % 20PFIZER% C3% 94ng% 20bourla% 20nh% E1% BB% 9B% 20L% E1% BA% A1I% 20kho% E1% BA% A3NH% 20KH% E1% BA% AFC% 20% C4% 91% E1% BA % B7C% 20BI% E1% BB% 87t,% 20khi% 20hai% 20h% C3% A0% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% BA% A5N% 20V% C3% A0% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20g% E1% BB% 8DI% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20QU% 20% E1% BB% A9ng% 20D% E1% BB% A5ng% 20Zoom% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1 O% 20vaccine% 20C% E1% BB% A7A% 20PFIZER / Biontech% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20hhi% E1% BB% 87U% 20qu% E1% BA% A3% 2095%.% 20% E2% 80% 9ct% C3% B4i% 20% C4% 91% C3% A3% 20nghe% 20th% E1% BA% A5Y% 2095 %% 20V% C3% A0% 20T% C3% B4i% 20kH% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20Nin% 20N% E1 % BB% 95i
% 20T% C3% B4I% 20NGH% C4% A9% 20T% C3% B4I% 20nghe% 20nh% E1% BA% A7M% E2% 80% 9D,% 20% C3% B4ng% 20Bourla% 20N % C3% B3i.% C3% 94ng% 20Albert% 20bourla,% 2059% 20tu% E1% BB% 95i,% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20N% E1% BA% BFU% 20C% C3% B4ng% 20NG% E1% BB% 87% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20vaccine% 20mrna% 20th% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A1i,% 20th% E1% BA% BF % 20GI% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% BA% ADT% 20V% E1% BA% ADT% 20h% C6% A1N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20LO% E1% BA% A1I% 20C% C3% B4Ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20D% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20vaccine% 20C% E1% BB% A7A% 20PFIZER% 20V% C3% A0% 20moderna.gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20Albert% 20bourla% 20C% E1% BB% A7A% 20p FIZER.% 20% E1% BA% A2NH:% 20AP.% C3% 94ng% 20bourla% 20N% C3% B3I:% 20% E2% 80% 9cn% E1% BFU% 20C% C3% B4ng% 20ng% E1% BB% 87% 20MRNA% 20th% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% A1i,% 20ch% C3% Bang% 20TA% 20s% E1% BA% BD% 20% E1% BB% 9F% 20m % E1% BB% 99T% 20V% E1% BB% 8B% 20th% E1% BA% BF% 20R% E1% BA% A5T% 20KH% C3% B3% 20KH% C4% 83N% 20SO% 20V% E1% BB % 9bi% 20hhi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i.% 20ch% C3% Bang% 20TA% 20s% E1% BA% BD% 20C% E1% BA% A7N% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20cho% 20NHI% E1% BB% 81U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20h% C6% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20k% E1% BA% BFT% 20Qu% E1% BA% A3% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20T% E1% BB% B1,% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20L% C3% A0% 20nhi% E1% BB% 81U% 20h% C6% A1N% 2040 %% E2% 80% 9d.In% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y,% 20doanh% 20thu% 20C% E1% BB% A7A% 20pfizer% 20t% C4 % 83ng% 20V% E1% BB% 8dt.% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0Y% 20D% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% 20t% E1% BB% 95ng% 20sanh% 20thu% 20c% E1% BA% A3% 20N% C4% 83m% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 2034% 20t% E1% BB% B7% 20USD,% 20t% C4% 83ng% 20kho % E1% BA% A3NG% 2030 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3 % A1O% 20T% E1% BB% AB% 203% 20th% C3% A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20B% E1% BA% B1ng% 20ch% E1% BB% A9Ng% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% A9C% 20Y% 20T% E1% BF% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ng% C3% A0Y% 20C% C3% A0Ng% 20% C6% B0A% 20chu% E1% BB% 99ng% 20vaccine% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20C% C3% B4ng% 20NGH% E1% BB% 87% 20mrna
song% 20th% C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20C% E1% BB% A7A% 20pfizer% 20% C4% 91i% 20k% C3% A8M% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99t% 20s% E1% BB% B1% 20Hi% E1% BB% 83U% 20L% E1% BA% A7m.% 20% C3% 94ng% 20bourla% 20cho% 20Bi% E1% BA% BFT% 20cu% E1% BB% 99C% 20g% E1% BB% 8DI% 20ZOOM% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3 % A1C% 20nh% C3% A0% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% BA% A5N% 20x% E1% BA% A3y% 20ra% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 208/11 / 2020,% 20ch% E1% BB% 89% 20V% C3% A0I% 20GI% E1% BB% 9D% 20sau% 20khi% 20truy% E1% BB% 81N% 20th% C3% B4ng% 20m% E1% BB% B9% 20tuy% C3% AAN% 20B% E1% BB% 91% 20% C3% B4ng% 20Joe% 20biden% 20% C4% 91% E1% BA% AFC% 20C% E1% BB% AD% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng.l% C3% Bac% 20N% C3% A0Y,% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20minh% 20c% E1% BB % A7A% 20C% E1% BB% B1U% 20T% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BB% 91ng%

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news