China Banned Tutoring, Hundreds Of Thousands Of People Losing Jobs

According% 20CNBC,% 20sau% 20khi% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20B% E1% BA% AFC% 20Kinh% 20si% E1% BA% BFT% 20ch% E1% BA% B7t% 20ki % E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB % 99ng% 20d% E1% BA% A1y% 20th% C3% AAM% 20sau% 20gi% E1% BB% 9D% 20h% E1% BB% 8Dc,% 20h% C3% A0ng% 20tr% C4% 83m% 20ngh% C3% ACN% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20ng% E1% BB% 99T% 20m% E1% A5t% BA% E1% BB% 20vi% 87C% 20l% C3% A0m.0: 00 /% 205: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamTheo% E1% BB% 20ngu% 93n % 20tin% 20c% E1% BB% A7a% 20CNBC,% 20nh% E1% BB% AFng% 20thay% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20c% E1% BB% A7a% 20B% E1% BA% AFC% 20Kinh% 20% C4% 91ang% 20t% E1% BA% A1o% 20th% C3% AAM% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C3% aan% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20gi% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20th% E1% BA% A5t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc, % E1% BA% 20nh% A5t% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 209.09% E1% BB% 20tri% 87u% 20sinh% 20vi % C3% aan% E1% BB% 20m% 9Bi% 20t% E1% BB% 91t% E1% BB% 20nghi% 87p% 20trong% 20N% C4% 83m% C3% B4m% 20nay.H% 2024/7,% E1% BA% 20B% AFC% 20Kinh% 20y% C3% AAU% E1% BA% 20c% A7u% 20c% C3% A1c % 20c% C3% B4ng% 20ty% 20d% E1% BA% A1y% 20th% C3% AAM% 20chuy% E1% BB% 83n% 20th% C3% A0nh% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB % A9c% 20phi% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20v% C3% A0% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20huy% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20v% E1% BB% 91n% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3 % C3% A1c% A1n.C% 20c% C3% 20d% B4ng% 20ty% E1% BA% C3% A1y% 20th% AAM% 20s% E1% BA% C3% BD% 20kh% C4% B4ng% 20% 91 % C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BA% A1y% 20nh% E1% BB% AFng% 20m% C3% B4n% 20h% E1% BB% 8Dc% 20% E1% BB% 9F% 20tr % C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20N% E1% BA% BFu% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% A9p

.% 20C% C3% A1c% 20l% E1% BB% 9BP% 20h% E1% BB% 8Dc% 20c% C5% A9ng% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20di% E1% BB% 85n% 20ra% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C3% A0y% 20l% E1% BB% 85% 20cu% E1% BB% 91i% 20tu% E1% BA% A7n,% 20% E1% BB% 9F% 20k% E1% BB% B3% E1% BB% 20ngh% 89% 20% C4% 91% C3% B4ng% E1% BA% 20ho% B7c% 20h% C3% A8.Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20T% E1% BA% ADP% 20C% E1% BA% ADN% 20B % C3% ACnh% 20m% C3% B4% 20t% E1% BA% A3% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20% 22c% C4% 83n% 20b% E1% BB% 87nh % C3% 20kinh% 20ni% 22.% 20C% aan% C4% 83n% 20b% E1% BB% 87nh% E1% BA% 20xu% A5t% 20ph% C3% A1T% 20t% E1% BB% AB% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20ki% E1% BA% BFM% 20l% E1% BB% 9Di% 20tr% C3% aan% 20N% E1% BB% 97i% 20lo% 20l% E1% BA% AFng% 20c% E1% BB% A7a% 20cha% 20m% E1% BA% B9% 20R% E1% BA% B1ng% 20con% 20c% C3% A1i% 20h% E1% BB% 8D% 20b% E1% BB% 8B% 20b% E1% BB% 8F% 20l% E1% BA% A1i% 20trong% 20m% E1% BB% 99T% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20gi% C3% 20d% A1o% E1% BB% 20% 22h% A5c% E1% BB% C4% 8Dc% 20% 91% 83% E1% BB% C3% 20thi% A1c% 22
C% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20d% E1% BA% A1y% 20th% C3% AAM% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BA% A1y% 20nh% E1% BB% AFng% 20m% C3% B4n% 20h% E1% BB% 8Dc% 20% E1% BB% 9F% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20N% E1% BA% BFu% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ph% C3% A9p.% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BA% 20Reuters.M% A5t% C6% B0% 20ph% A1ng% C6% B0% 20h% C6% E1% BB% 9BngC% C3% A1c% 20c% C3% 20d% B4ng% 20ty% E1% BA% C3% A1y% 20th% AAM% E1% BA% 20m% A5t% E1% BB% 20ngu% 93n% 20thu% 20l % E1% BB% 9bn% 20ch% E1% BB% 89% 20sau% 20m% E1% BB% 99T% 20% C4% 91% C3% of AAM.% 20Nhi% E1% BB% 81u% 20gi% C3% A1o% 20vi% C3% aan% 20gi% E1% BA% A3ng% 20d% E1% BA% A1y% 20t% E1% BA% A1i% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20N% C3% A0y% 20m% E1% BA% A5t% 20s% E1% BB% B1% 20nghi% E1% BB% 87p.% 207% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20d% E1% BA% A1y% 20th% C3% AAM % 20sau% E1% BB% 20gi% 9D% 20h% E1% BB% 8Dc% 20-% 20ch% E1% BB% 20y% A7% E1% BA% C4% BFu% 20% 91% C6% B0% E1% A3c% BB% C3% 20ni AAM% 20y% E1% BA%% BFT% 20tr% C3% 20s% C3% aan% A0n% 20M% E1% BB% B9% 20-% C3% AA% 20thu% 20250,000% 20gi % C3% A1o% 20vi% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20v% C3% A0% 20theo% 20h% E1% BB% A3p% 20% C4% 91% E1 % BB% 20v% C3% 93ng.Trong% A0i% E1% BA% 20tu% 20qua A7n%,% 20s% E1% BB% 91% 20% E1% BB% C3% A9ng% 20vi% 20t% C3% aan% ACM% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B3% 20ki% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% A9c% 20v% E1% BB% 81% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% C3% A0o% 20t% E1% BA% A1o% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20v% E1% BB% 8Dt.% 20V% C3% A0o% 20th% C3% A1ng% 207,% 20m% E1% BB% A9c% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% C4% aan% 20% 91% E1% BA% 2010.4 %% BFN% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20th% A1ng% C6% B0% 20tr% E1% B B% 9Bc.% 20Tr% C3% Aan% 20to% C3% A0n% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% A0% C3% 20l% 206.3%% 20theo% 20b% C3% C3% A1o% 20c% A1o% E1% BB% 20c% A7a% 20trang% 20web% E1% BB% 20tuy% 83n% 20d% E1% BB% C3% A5ng% 20Zhaopin
B% C3% A1o% 20c% A1o% 20ch% E1% BB% 89% 20s% 20ra% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20trong% 20ng% C3% A0nh% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20% C4% 91% C3% A3% 20s% E1% BB% A5t% 20gi% E1% BA% A3m.% 20Ri% C3% Aang% 20t% E1% BA% A1i% 20B% E1% BA% AFC% 20Kinh,% 20m% E1% BB% A9c% 20gi% E1% BA% A3m% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% C3% A1ng% 203% 20l% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2049%.% 203/4% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20t% C3% ACM% 20vi% E1% BB% 87C% 20trong% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20gi% C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c% 20l% C3% A0% 20N% E1% BB% AF.% 20Nh% C3% B3m% 20% E1% BB% A9ng% 20vi% C3% aan% 20t% C3% ACM% 20vi% E1 % BB% 87C% 20l% C3% A0m% 20m% E1% BB% 9Bi% 20t% E1% BB% AB% 2025% 20tu% E1% BB% 95i% 20tr% E1% BB% 9F% 20xu% E1% BB % 91ng% 20c% C5% A9ng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% B1% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20h % C6% E1% BB% A1n.T% B7% 20l% E1% BB% 87% E1% BA% 20th% A5t% E1% BB% 20nghi% 87p% 20% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news