China Strengthens Financial Support For Private Enterprises

According% 20% E1% BB% A6y% 20ban% 20% C4% 90I% E1% BB% 81u% 20ti% E1% BA% BFT% 20b% E1% BA% A3o% 20hi% E1% BB% 83m% 20v% C3% A0% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20 (CBIRC),% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20cho% 20vay% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n,% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3 % A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20m% E1% BB% 9Bi% 20cho% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n% 20% C4% 91 % E1% BA% A1T% 205.000% 20t% E1% BB% B7% 20nh% C3% A2n% 20d% C3% A2n% 20t% E1% BB% 87% 20 (NDT),% 20kho% E1% BA% A3ng % 20 782% 20t% E1% BB% B7% $ 20,% 20trong% C4% 20% 20giai% 91o% E1% BA% C3% A1n% 20th% A1ng% 201-10 / 2021.S% E1% BB% 91% 20li% E1% BB% 87u% 20c% E1% BB% A7a% 20CBIRC% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20kho% E1% BA% A3N% 20ti% E1% BB% 81n% 20tr% C3% aan% E1% BA% 20chi% BFM% E1% BA% 20kho% A3ng% 2053.5 %% E1% BB% 20t% 95ng% E1% BA% 20kho% A3N% 20vay% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p% 20m % E1% BB% 9Bi% 20trong% 20% C4% 20giai% 91o% E1% BA% C3% A1n% 20th% A1ng% 201-10 / 2021,% 20cao% 20h% C6% 20% A1n% 201.8% C4% 91i% E1% BB% 83m% E1% BA% 20ph% A7n% 20 tr% C4% 83m% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% 20% C4% A9c% 91% E1% BA% 20N% C4% A7u% 83m% E1% BB% 20nay

.T% 95ng% 20d% C6% B0% 20N% E1% BB% A3% 20cho% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20t% C3% ADnh% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% C3% A1ng% 209% 20N% C4% 83m% 20nay% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% A9c% 2053.100% 20t% E1% BB% B7% 20NDT,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20h% C6% A1n% 2015,000% 20t% E1% BB% B7% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1 % BB% A9c% E1% BB% 20cu% 91i% 20N% C4% 83m% 202018.% 20Trong% C4% 20khi% 20% 91% C3% B3,% 20s% E1% BB% 91% 20doanh% 20nghi% E1 % BB% 87p% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n% 20c% C3% B3% 20d% C6% B0% 20N% E1% BB% A3% 20vay% 20t% C4% 83ng% 20t% E1% BB % AB% 2022
84% E1% BB% 20tri% 87u% 20l% C3% 2077.62% aan% E1% BB% 20tri% 87u% 20doanh% E1% BB% 20nghi% 87p.Chi% C3% AD 20ph% % 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20cho% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n% 20% C4% 91ang% 20gi % E1% BA% A3m.% 20Trong% 20ba% 20qu% C3% BD% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20nay,% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA % 20h% C3% A5t% 20N% C4% A0ng% 83m% 20% C4 % 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20vay% 20m% E1% BB% 9Bi% 20cho% 20c% C3% A1c% 20doanh % E1% BB% 20nghi% 87p% C6% B0% 20t% C3% 20nh A2n% 20l% C3% A0% 205.3%%%% E1% BA% 20gi A3m% 201.6% 20% C4% 91i % E1% BB% 83m% 20ph% E1% BA% A7n% 20tr% C4% 83m% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20m% E1% BB% A9c% 20l% C3% A3i% 20su% E1% BA % C4% A5t% 20N% 83m% C6% B0% 202018.Ng% E1% BB% C3% 9Di% 20ph% A1T% 20ng% C3% B4n% E1% BB% 20c% A7a% 20CBIRC% 20cho% 20hay% 20 % E1% BB% A6y% 20ban% 20s% E1% BA% BD% 20t% C4% 83ng% 20c% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% C6% A1n% 20N% E1% BB% AFA% 20vi % E1% BB% 87C% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20th% C3% North% 20% C4% 91% E1 % BA% A9y% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% ADnh% 20cho% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p % 20t% C6% B0% 20nh% C3% A2n% 20v% C3% A0% 20th% C3% North% 20gi% E1% BB% A5c% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1 % BB% A9c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20v% C3% A0% 20b% E1% BA% A3o% 20hi% E1% BB% 83m% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1 % BB% A5c% E1% BA% 20c% A3i% E1% BB% 20thi% 87n% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5.

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news