China Uses ‘time Bank’ For Old Population

Middle% 20qu% E1% BB% 91c,% 20% C4% 91% E1% BA% A5T% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20GI% C3% A0% 20h% C3% B3A% 20nhanh% 20ch % C3% B3ng,% 20% C4% 91ang% 20th% E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACNH% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20TI% C3% AAN% 20Phong% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20nh% E1% BA% B1M% 20khuy% E1% BA% BFN% 20KH% C3% ADCH% 20C% C3% A1C% 20T% C3% ACNH% 20nguy% E1% BB% 87N% 20Vi% C3% AAN% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20CAO% 20TU% E1% BB% 95I% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20L% E1% BA% A5Y% 20CH% C3% ADNH% 20C% C3% A1C% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20H% E1% BB% 8D% 20s% E1% BA% BD% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20sau% 20N% C3% A0Y.B% C3% A0% 20FAN% 20gendi% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20CAO% 20TU% E1% BB% 95I% 20T% E1% BA% A1i% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Ninh.% 20% E1% BA% A2nh:% 20Bloombergch% C3% A1N% 20N% E1% BA% A3N% 20sau% 20nhi% E1% BB% 81U% 20N% C4% 83m% 20nnh% E1% BB% 89% 20h% C6% B0U,% 20fan% 20gendi% 20N % C4% 83m% 202019% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C3% ACM% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20c% C3% B4ng% 20Vi% E1% BB % 87C% 20B% C3% A1N% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20t% E1% BA% A1I% 20m% E1% BB % 99t% 20trung% 20t% C3% A2M% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3C% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20CAO% 20TU% E1% BB% 95I% 20% E1% BB % 9f% 20th% C3% A0NH% 20ph% E1% BB% 91% 20th% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BA% A3i.% 20c% E1% BB% A5% 20B% C3% A0% 2070% 20tu% E1% BB% 95% 20N% C3% A0Y% 20hhi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91ang% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20CAO% 20NI% C3% AAN% 20KH% C3% A1C% 20V% E1% BB% 81% 20ki% E1% BFN% 20th% E1% BB% A9C% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91,% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20L% C3 % A0% 20T% E1% BA% A3I% 20% E1% BA% A3NH% 20T% E1% BB% AB% 20% E1% BB% A9Ng% 20D% E1% BB% A5ng% 20Wechat.% 20V% E1% BB% 9BI% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20C% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH,% 20B% C3% A0% 20fan% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20% C4% 91% E1% BB% 81N% 20% C4% 91% C3% A1P% 20kH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20B% E1% BA % B1ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20m% C3% A0% 20B% E1% BA% B1ng% E2% 80% A6th% E1% BB% 9DI% 20gian

.b% C3% A0% 20fan% 20L% C3 % A0% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong 20s% E1% BB% 91% 20H% C6% A1N% 202,000% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20 % E2% 80% 9CNG% C3% A2N% 20H% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% E2% 80% 9D,% 20chuy% C3% AAN% 20Ph% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% A5% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20cao% 20tu% E1% BB% 95i% 20% E1% BB% 9F% 20Qu% E1% BA% ADN% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20Ninh,% 20V% E1% BB% 91N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% C3% A0NH% 20L% E1 % BA% ADP% 20nh% E1% BA% B1M% 20GI% E1% BA% A3I% 20quy% E1% BA% BFT% 20nhu% 20C% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20L% C6 % B0% E1% BB% A3ng% 20C% C3% B4ng% 20D% C3% A2N% 20cao% 20tu% E1% BB% 95i% 20ng% C3% A0Y% 20C% C3% A0ng% 20gia% 20t% C4% 83ng .% 20Theo% 20Bloomberg,% 20h% E1% BA% A7U% 20h% E1% BA% BFT% 20C% C3% A1C% 20th% C3% A0nh% 20Vi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20ng % C3% A2N% 20h% C3% A0Ng% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20tu% E1% BB% 95i% 2050-70,% 20cung% 20C% E1% Three% A5P% 20m% E1% BB% 99T% 20LO% E1% BA% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5,% 20nh% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9F % 20th% C3% A0NH% 20B% E1% BA% A1N% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20h% C3% A0nh,% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20thanh% 20to% C3% A1N% 20h% C3% B3A% 20% C4% 91% C6% A1N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20mua % 20h% C3% A0Ng% 20T% E1% BA% A1P% 20H% C3% B3A% E2% 80% A6GI% C3% BAP% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI % 20cao% 20tu% E1% BB% 95I% 20h% C6% A1N,% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20L% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20KH% C3% B4ng% 20C% C3% B3% 20con% 20ho% E1% BA% B7C% 20con% 20C% C3% A1I% 20chuy% E1% BB% 83N% 20ra% 20ngo% C3% A0i% 20s% E1% BB% 91ng,% 20c% C5% A9ng% 20nh% C6% B0% 20nh% E1% BB% Afng% 20ng % C6% B0% E1% BB% 9DI% 20s% E1% BB% 91ng% 20In% 20C% E1% BA% A3NH% 20NGH% C3% A8O% 20% C4% 91% C3% B3i.% 20% C3% 90% E1% BB% 95I% 20L% E1% BA% A1i,% 20h% E1% BB% 8D% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1 % BB% A5ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20g% C3% B3P% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6 % B0% E1% BB% A3C% 20ph% E1% BB% A5C% 20V% E1% BB% A5% 20L% E1% BA% A1i% 20sau% 20N% C3% A0Y
% 20% E2% 80% 9ct% C3% B4i% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20R% E1% BA% A5T% 20VUI% 20kHI% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% E1% BA% B7P% 20g% E1% BB% A1% 20C% C3% A1C% 20ti% E1% BB% 81N% 20B% E1% BB% 91i% 20KH% C3% A1C.% 20th% E1% BA% ADT % 20t% C3% ACNH% 20L% C3% A0% 20T% C3% B4I% 20C% E1% BA% A3M% 20th% E1% BA% A5Y% 20R% E1% BA% A5T% 20C% C3% B4% 20C % C4% 91% C6% A1N% 20kHI% 20% E1% BB% 9F% 20nh% C3% A0.% 20t% C3% B4I% 20s% E1% BB% A3% 20R% E1% BA% B1ng% 20m% C3% ACNH% 20s% E1% BA% BD% 20B% E1% BB% 8B% 20sa% 20s% C3% Bat% 20tr% C3% AD% 20TU% E1% BB% 87% 20N% E1% BA% BFU% 20% E1% B B% 9F% 20m% E1% BB% 99T% 20m% C3% ACNH% 20qu% C3% A1% 20L% C3% A2U.% 20t% C3% B4I% 20s% E1% BA% BD% 20KH% C3% B4ng % 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20d% C3% A0NH% 20D% E1% BB% A5M% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3C% 20ngay% 20B% C3% A2Y% 20GI% E1% BB% 9D% 20nh% C6% B0ng% 20ch% E1% BA% AFC% 20ch% E1% BA% AFN% 20L% C3% A0 % 20Trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20T% C3% B4I% 20s% E1% BA% BD% 20D% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BFN% 20N% C3 % B3.% E2% 80% 9d% 20-% 20B% C3% A0% 20fan% 20t% C3% A2M% 20s% E1% BB% B1.th% E1% BA% ADT% 20ra,% 20m% C3% B4% 20h% C3% ACNH% 20% E2% 80% 9CNG% C3% A2N% 20H% C3% A0NG% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% E2% 80% 9D% 20% C4% 91% C3% A3% 20XU% E1% BA% A5T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AB% 20nh% E1% BB% AFNG% 20N% C4% 83m% 201970,% 20% C4% 91% E1 % BA% A7U% 20TI% C3% AAN% 20L% C3% A0% 20T% E1% BA% A1I% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N,% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20L% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% B9% 20V% C3% A0% 20.% 20% C3% 90% C3% B3% 20th% E1% BB % B1C% 20ch% E1% BA% A5T% 20L% C3% A0% 20H% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20trao% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20d% E1 % BB% 8BCH% 20V% E1% BB% A5% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20s% E1% BB% AD% 20D % E1% BB% A5ng

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news