China Uses ‘time Bank’ To Deal With Old Populations

Kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20d% C3% A2n% 20s% E1% BB% 91% 20gi% C3% A0% 20h% C3% B3a% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng,% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20d% C3% B9ng% 20ch% C3% ADnh% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20 % C4% 91% 83% E1% BB% C3% corn 20gi% C6% B0% 20ng% E1% BB%% 9Di% 20gi% C3% A0.0: 00 /% 203: 52N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamM% E1% BB% 99T% 20ph% C3% B2ng% 20t% E1% BA% ADP% 20gym% 20d% C3% A0nh% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% E1% BB% 9E% 20tu% E1% BB% 95i% 2071,% 20b% C3% A0% 20Pan % 20Guoli% 20% C4% 91% C3% A3% 20ngh% E1% BB% 89% 20h% C6% B0u% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20ch% E1% BB% A5c % 20N% C4% 83m% 20nay.% 20Nh% C6% B0ng% 20trong% 20khu% 20ph% E1% BB% 91% 20b% C3% A0% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c % 20coi% 20l% C3% A0% 20% E1% BB% A9ng% 20vi% C3% aan% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20cho% 20c% C3% B4ng% 20vi % E1% BB% 87c.Hongqiao,% E1% BA% 20qu% ADN E1% BB% 20%% 9F% C3% ADA% 20ph% 20t% C3% A2y% C6% B0% 20th% E1% BB% A3ng% 20H% E1% BA% A3i,% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nhi% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C3% B4% 20th% E1% BB% 8B % E1% BB% 20c% A7a% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 20% C4% 91C, running% 91ang% E1% BA% 20ph% A3i % 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20d% C3% A2n% 20s % E1% BB% 91% C3% A0% 20gi% 20% C4% 91i% C3% 20nhanh% 20ch% B3ng.% E1% BA% 20G% 2040 %% A7n% C6% B0% 20c% 20d% C3% A2n % E1% BB% 20% 20% C4% 9F% C3% 91% C3% A2y% 20tr% 20tu aan% 2060%% E1% BB% C3% AC% 95i

.V% E1% BA% 20th% BF,% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20% C4% 91ang% 20khai% 20th% C3% A1c% 20l% E1% BB% B1c% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ph% E1% BB% A5% 20tr% E1% BB% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20l% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% E1% BA% A7y% 20kho% E1% BA% A3ng% 20tr% E1% BB% 91ng,% 20% C4% 91% C3% B3% 20l% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% E1% BB% 9F% 20tu% E1% BB% 95i% 20th% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% ADP% 20nh% C6% B0 % C3% A0% 20b% C3% ADnh% 20Pan.Ch% E1% BB% 20quy% 20% C4% 81n% C3% 91% A3% C3% 20chia% 20c% A1c% C6% B0% 20c% 20d% C3 % A2n% 20cao% E1% BB% 20tu% 95i% E1% BB% 20c% A7a% 20khu% 20v% E1% BB% C3% B1c% 20th% A0nh% 202% 20nh% C3% B3m% 20-% 20nh% C3% B3m% 20% E2% 80% 9Cng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20tr% E1% BA% BB% E2% 80% 9D% 20t% E1% BB% AB% 2060% 20t% E1% BB% 9Bi% 2075% 20tu% E1% BB% 95i% 20v% C3% A0% 20nh% C3% B3m% 20% E2% 80% 9Cng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% C3% A0% E2% 80% 9D% 20t% E1% BB% AB% 2075% 20tu% E1% BB% 95i% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% C3% aAN.% 20H% E1% BB% 8D% 20khuy% E1% BA% BFN% 20kh% C3% ADCH% 20nh% E1% BB% AFng% 20% E2% 80 % 9Cng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20c% C3% B2n% 20tr% E1% BA% BB% E2% 80% 9D% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3c % 20cho% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20h% C3% A0ng% 20x% C3% B3m% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% C3% A0 % E1% BA% 20h% C3% A0% B3n
B% 20Pan% E1% BA% 20b% 20% C4% AFT% 91% E1% BA% C3% A7u% 20c% B4ng% E1% BB% 20vi% 87C % 20t% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% C3% B2ng% 20t% E1% BA% ADP% 20gym% 20g% E1% BA% A7n% 20nh% C3% A0,% 20c% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20l% C3% A0% 20gi% C3% corn% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20kh% C3% A1c% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% C3% A1c% 20lo% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% A5ng% 20c% E1% BB% A5.% 20Nh% E1% BB% AFng% 20% E2% 80% 9Cng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0% 20tr% E1% BA% BB% 20tu% E1% BB % 95i% E2% 80% 9D% 20kh% C3% A1c% 20th% C3% AC% 20tham% 20gia% 20d% E1% BA% A1y% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20m % C3% A1y% 20vi% 20t% C3% ADnh,% 20% C4% 91% C6% B0a% 20h% C3% A0ng% 20x% C3% B3m% 20% C4% 91i% 20kh% C3% A1m% 20b% E1% BB % 87nh,% 20ho% E1% BA% B7c% 20l% C3% A0m% 20vi% E1% BB% 87C% 20v% C3% A0i% 20gi% E1% BB% 9D% 20% E1% BB% 9F% 20c% B4ng% C3% E1% BB% 20ty.H% 8D% C3% B4ng% 20kh% E1% BA% 20nh% 20% C4% ADN% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20l% C6% B0% C6% A1ng% 20cho% 20nh% E1% BB% AFng% 20c% C3% B4ng% 20vi% E1% BB% 87C% 20N% C3% A0y.% 20Thay% 20v% C3% A0o% 20% C4% 91% C3 % B3,% 20h% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tr% E1% BA% A3% 20% E2% 80% 9Cxu% 20th% E1% BB% 20gian 9Di% E2% 80% 9D% 20-%% 20c% C3% C3% A1i% A0% 20m% 20h% E1% BB% 8D% C3% B3% 20c% E1% BB% 20th% 83% 20% C4 % 91% E1% BB% 95i% 20mi% E1% BB% 85n% 20ph% C3% AD% 20l% E1% BA% A5y% 20c% C3% A1c% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB % A5% C4% 20khi% 20% 91% E1% BA% BFN% E1% BB% 20tu% 95i% E1% BB% 2075.H% 87% E1% BB% 20th% 91ng% C3% 20N% A0y% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20g% E1% BB% 8Di% 20l% C3% A0% 20% 27ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% 9Di % 20gian% 27% 20v% C3% A0% 20% C4% 91ang% 20trong% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20th% E1% BB% AD% 20nghi% E1% BB% 87m.% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20N% C3% B3% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% 9Bm% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tri % E1% BB% 83n% 20khai% 20tr% C3% aan% 20to% C3% A0n% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20khi% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3i% 20v% E1% BA% ADT% 20l% E1% BB% 99n% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20ph% C3% B3% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20h% E1% BA% Adu% 20qu% E1% BA% A3% 20N% E1% BA% B7ng% 20N% E1% BB% 81% 20c% E1% BB% A7a% 20cu% E1% BB% 99c% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20nh% C3% A2n% 20kh% E1% BA% A9u% E1% BB% 20h% C3% ADnh% 8Dc.Ch% 20s% C3% A1ch% 20k% E1% BA% BF% E1% BA% 20ho% A1ch% 20h% C3% B3a% 20gia% 20% C4% 91% C3% ACnh% 20h% C3% A0% 20kh% E1% BA% AFC% 20su% E1% BB% 91t% 204% 20th% E1% BA% ADP% 20k% E1% BB% B7% 20% C4% 91% C3% A3% 20khi% E1% BA% BFN% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i% 20gi% C3% A0% 20h% C3% B3a% 20nhanh% 20nh% E1% BA% A5t% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi.% 20Hi% E1% BB% 87n% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y % 20c% C3% B3% 20h% C6% A1n% 20 264% 20tri% E1% BB% 87u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20t% E1% BB% AB% 2060% 20tu% E1% BB % 95i% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% C3% aAN.% 20Con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20d% E1% BB% B1% 20ki% E1% BA% BFN% E1% BA% 20s% BD% 20t% C4% 83ng% 20l% C3% aan% E1% BB% 20m% 20% C4% A9c% C3% 91% A1ng% 20kinh% 20ng% E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news