China’s Economic Decline In August

Tr% C3% A1i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20d% E1% BB% B1% 20b% C3% A1o,% 20s% E1% BB% B1% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20d % E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20v% C3% A0% 20t% C3% A2M% 20l% C3% BD% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20e% 20d% C3 % A8% 20c% E1% BB% A7a% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20% C4% 91ang% 20khi% E1% BA% BFN% 20h% C3% A0ng% 20lo % E1% BA% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20v% E1% BB% 8Dng% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20kinh % 20t% E1% BA% BF% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20suy% 20y% E1% BA% BFu% 20trong% C3% A1ng% 20th% 208.Ng% C3% A0y% 2015/9,% 20C% E1% BB% A5c% 20th% E1% BB% 91ng% 20k% C3% AA% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20 (NBS)% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% C3% A1n% 20l % E1% BA% BB% 20% C4% 91% C3% A3% BA% 20gi% E1% A3m% 20so% 20v% 202.5 %% E1% BB% 9Bi% 20N% C4% 83m% C3% 20ngo% A1i,% E1% BA% 20th% A5p% 20h% C6% A1n% E1% BB% 20m% 207 %% A9c% C4% 91% 20% C6% B0% E1% BB% C3% A3c% A0% 20nh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20d% E1% BB% B1% 20t% C3% ADnh% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3.% 20S% E1 % BA% A3N% 20l% C6% B0% E1% BB% C3% A3ng% 20c% B4ng% E1% BB% 20nghi% 20% C4% 87p% 91% E1% BA% A1T% 20so% 20v% 205.3 %% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20m% A9c% 20d% E1% BB% B1% 20t% C3% ADnh% 20trung% 20b% C3% ACnh% 205

.8 %.% 20% C4% 90% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0o% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20c% E1% BB% 91% 20 % C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20trong% 208% 20th% C3% A1ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 20kh% E1% BB% 9BP% 20v% E1 % BB% 9Bi% 20d% E1% BB% C3% B1% 20b% A1o,% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 208.9%
% 20T% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20th% E1% BA% A5t% 20nghi% E1% BB% 87p% 20kh% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 95i,% 20gi% E1% BB% AF% 20m% E1 % BB% 205.1% .According% A9c% 20Bloomberg,% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20at% 9Bc% 20khi% E1% BA% BFN% E1% BB% 20th% 83% 20b% C3 20Delta% % B9ng% 20ph% C3% A1T% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 207% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ti% C3% AAU% 20d% C3% B9ng% 20% E1% BB% 9F% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 20s% E1% BB% B1% 20th% E1% BA% ADN% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20trong% 20chi% 20ti% C3% AAU.% 20B% C3% aAN % 20c% E1% BA% A1nh% 20% C4% 91% C3% B3,% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% C3% A1c% 20lo% E1% BA% A1i% 20h% C3% ACnh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20v% E1% BB% A5% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% C3% A3N% A0% 20v% C3% A1o% 20gi% 20d% E1% BB% A5c% 20li% C3% Aan% 20t% E1% BB% A5c% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20t% E1% BB% AB% 20lu% E1% BA% ADT% 20ph% C3% A1p% 20c% C5% A9ng% 20khi% E1% BA% BFN% 20t% C3% A2M% 20l% C3% BD% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% aan% 20e% 20d% C3% A8% 20h% C6% A1n.% E2% 80% 9CC% C3% A1c% 20th% E1% BB% 8B% 20tr % C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20gi% C3% A1% 20th% E1% BA% A5p% 20vi% E1% BB% 87C% 20quy % 20m% C3% B4% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20ch% E1% BA% ADM% 20l% E1% BA% A1i% 20trong% 20N% E1% BB% ADA % 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m.% 20Gi% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9c% 20tr% C3% A1ch% 20s% E1% BA% BD% 20b% C3% A1m% 20s% C3% A1T% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20ch% E1% BB% 8Bu% 20% C4% 91% E1% BB% B1ng% 20nh% E1% BB% AFng% 20kh% C3% B3% 20kh% C4% 83n% 20ng% E1% BA% AFN% 20h% E1% BA% A1n% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thu% 20l% E1% BB% A3i% 20% C3% 20d% C3% ADCH% A0i% 20l% C3% E2% 80% A2u% 9D,% 20Lu% 20Tinh% 20-% C3% A0% 20nh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20v% E1% BB% 81% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20Nomura% 20Holding% B3% C3% 20c% E1% BB% 20tr% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20t% E1% BA% A1i% 20Hong% 20Kong% 2 0-% E1% BA% 20nh% 20% C4% ADN% E1% BB% 91% E1% BA% 8Bnh.S% 20l% A3N% C6% B0% E1% BB% C3% A3ng% 20c% B4ng% 20nghi % E1% BB% 87p% 20 (% C4% 91en)% 20% C4% 91% E1% BA% 205.3 %% A1T% C3% A0% 20v% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20b% A1n% 20l% C3% BA% E1% BB% 20 (h% E1% BB% 93ng)% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 202.5 %% 20trong% C3% A1ng% 20th% 208, % 20s% E1% BB% A5t% 20s% C3% A1T% 20% C4% 91% C3% A1y% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20l% E1% BA% A7n% 20 % C4% 91% E1% BA% C4% A1T% 20% 91% E1% BB% 20v% C3% 89nh% A0o% E1% BB% 20cu% 91i% C3% A1ng% 20th% 202% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BB% 20NBS.H% 20% C4% A3p% 91% E1% BB% 93ng% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20tr% C3% A1i 20phi% E1% BA% % BFu% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7% 20k% E1% BB% B3% 20h% E1% BA% A1n% 2010% 20N% C4% 83m% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung % 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20l% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ti% C3% aAN % 20sau% 203% 20ng% C3% A0y
% 20Tuy% 20nhi% C3% aAN,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20CSI% 20300% 20gi% E1% BA% A3m% 200 6 %% 20sau% 20khi% C3% A1c% 20c% 20s% E1% BB% 91% E1% BB% 20li% 87u% 20c% C3% B4ng% 20khai% E1% BA% 20g% 20% C4% A7n% C3% 91% C3% A2y% 20kh% B4ng% E1% BA% 20m% A5y% E1% BA% 20kh% A3% C6% B0% 20quan.Tr% E1% BB% 20t% C3% 9Bc% ACnh% 20tr% E 1% BA% A1ng% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20ho% E1% BA% A1ch % 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BA% A9y% 20m% E1% BA% A1nh % 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20nh% E1% BB% 8F% 20v% C3% A0% 20cam% 20k % E1% BA% BFT% 20s% E1% BB% AD% 20d% E1% BB% A5ng% 20tr% C3% A1i% 20phi% E1% BA% BFu% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n % 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng% 20t% E1% BB% 91t% 20h% C6% A1n.% 20Nhi% E1% BB% 81u% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20k% E1% BB% B3% 20v% E1% BB% 8Dng% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Nh% C3% A2n% 20d% C3% A2n% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20 (PBOC)% 20s% E1% BA% BD% 20gi% E1% BA% A3m% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20d % E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% AF% 20b% E1% BA% AFT% 20bu% E1% BB% 99c% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi % 20c% C3% A1c% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20m% E1% BB% 99T% 20l% E1% BA% A7n% 20N% E1% BB% AFA% 20trong% 20nh% E1% BB % AFng% 20th% C3% A1ng% 20t% E1% BB% 9Bi.% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3,% 20PBOC% 20% C4% 91% C3 % A3% C3% B3% 20c% 20l% E1% BA% A7n% E1% BA% 20gi% A3m% E1% BA% 20b% A5t% 20ng% E1% BB% 9D% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news