China’s Economic Growth Momentum Decelerated Sharply In The Second Quarter

According to% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20th% C4% 83m% 20D% C3% B2% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20C% E1% BB% A7A% 2012% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20do% 20afp% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N,% 20gi% E1% BB% 9Bi % 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% ADNH% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20Trong% 20qu % C3% BD% 202/2021% 20T% C4% 83ng% 207.7 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1I% 20V% C3% A0% 208.5% 20In% 20C% E1% BA% A3% 20N% C4% 83m% 20NAY.0: 00 /% 204: 17N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20NAMC% C3% B4ng% 20nh% C3% A2N% 20L% C3% A0M% 20Vi% E1% BB% 87C% 20T% E1% BA% A1i% 20m% E1% BB% 99T% 20nh% C3% A0% 20m% C3% A1Y% 20% E1% BB% 9F% 20h% E1% BA% AFC% 20Long% 20giang,% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c.% 20 (% E1% Three % A2nh:% 20thx / TTXVN) M% E1% BB% 99T% 20kH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 20H% C3% A3NG% 20in% 20AFP% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20% C4% 91% C3% A0% 20T% C4% A0% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20kinh% 20t% E1% BF% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% 91C% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% BD% 20tron g% 20qu% C3% BD% 202/2021,% 20ch% E1% BB% A7% 20Y% E1% BA% BFU% 20DO% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20d % C3% B9ng% 20t% E1% BA% A1I% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20V% E1% BA% ABN% 20DO% 20D% E1% BB% B1% 20Trong % 20Vi% E1% BB% 87C% 20chi% 20ti% C3% Aau% 20V% C3% A0% 20xu% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20B% E1% BB% 8B% 20s% E1 % BB% A5T% 20GI% E1% BA% A3M% 20DO% 20C% C3% A1C% 20GI% C3% A1N% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 20V% C3% AC% 20% C4% 91 % E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19

.% C4% 90% C3% A0% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20GI% E1% BA% A3M% 20t% E1% BB% 91C% 20sau% 20qu% C3% BD% 201% 20B% E1% BB% A9T% 20Ph% C3% A1N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20L% E1% BB% 9BN% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A3% 20Ph% E1% BB% A5C% 20H% E1% BB% 93i% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20sau% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20suy% 20tho% C3% A1i% 20do% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19% 20g% C3% A2Y% 20ra% 20h% E1% BB% 93i% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.% 20nh% C6 % B0ng% 20s% E1% BB% B1% 20PH% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20In% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20V% C3 % A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5T% 20-% 20V% E1% BB% 91N% 20L% C3% A0% 20nh% E1 % BB% AFNG% 20L% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20ch% C3% ADNH% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% C4% 91ang% 20m% E1% BB % 9d% 20d% E1% BA% A7N,% 20Trong% 20khi% 20c% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BB% B1C% 20KH% C3% A1C% 20KH% C3% B4ng% 20B% E1% BA% AFT% 20K% E1% BB% 8BP% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20nhanh.Theo% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99C% 20th% C4% 83m% 20d% C3% B2% 20% C3% BD% 20Ki% E1% BA% BFN% 20c% E1% BB% A7A% 2012% 20nh% C3% A0% 20Ph% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20do% 20AFP% 20th% E1% BB% B1C% 20hhi% E1% BB% 87N,% 20Gi% E1% BB% 9BI% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20% C6% B0% E1 % BB% 9BC% 20t% C3% Adnh% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20In% 20Qu% C3% BD% 202/2021% 20T% C4% 83ng% 207 , 7 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% B9ng% 20k% E1% BB% B3% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i% 20V% C3% A0% 208% % 20Trong% 20c% E1% BA% A3% 20N% C4% 83m% 20nay
m% E1% BA% B7C% 20D% C3% B9% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20h% C3 % A0Ng% 20qu% C3% BD% 20s% E1% BA% BD% 20ch% E1% E1% ADM% 20H% C6% A1N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20con % 20s% E1% BB% 91% 20k% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% A5C% 2018.3 %% 20GHI% 20nh% E1% BA% ADN% 20V% C3% A0O% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m,% 20s% E1% BB% B1% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20% C4% 91% C3% B3% 20ph% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20do% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20SO% 20s% C3% A1NH% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20Lao% 20D% E1% BB% 91C% 20khi% 20nhi% E1% BB% 81u% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20Phong% 20t% E1% BB% 8FA% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20s% E1% BB% B1% 20L% C3% A2Y% 20lan% 20C% E1% BB% A7A% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh.s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20ch% C3% Adnh% 20th% E1% BB% A9C% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ch% C3% ADNH% 20PH% E1% BB% A7% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91C% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20V% C3% A0O% 20th% E1% BB% A9% 20N% C4% 83m% 20tu% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y% 20 (15 / 7).% C4% 90% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20COVC-19% 20B% C3% B9ng% 20Ph% C3% A1T% 20L% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20% E1% BB% 9F% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91I% 20N% C4% 83m% 202019.% 20nh % E1% BB% 9d% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20P% C3% A1P% 20ng% C4% 83N% 20ch% E1% BA% B7N% 20nnhi% C3% AAM% 20ng% E1 % Three% B7T,% 20d% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87nh% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0 % E1% BB% A3C% 20ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20KH% C3% A1% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng,% 20cho% 20ph% C3% A9P% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0NH% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20T% E1% BF% BF% 20L% E1% BB% 9BN% 20duy% 20nh% E1% BA% A5T% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20V% C3% A0O% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.song% 20C% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A2N% 20T% C3% Adch% 20L% C6% B0U% 20% C3% BD% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20ch% E1% BA% ADM% 20H% C6% A1N% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20N% C4% 83m% 202021,% 20kHI% 20% C4% 91% E1% BA % A1i% 20D% E1% BB% 8BCH% 20k% C3% A9O% 20D% C3% A0i% 20tr% C3% AAN% 20to% C3% A0N% 20c% E1% BA% A7U.c% C3% A1C% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20L% E1% BB% B1C% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20CH% C3% ADNH% 20CH% E1% BB% 8BU% 20nhi% E1% BB% 81U % 20B% E1% BA% A5T% 20L% E1% BB% A3inh% C3% A0% 20kinh% 20T% E1% BF% 20Christina% 20ZHU% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% B4ng% 20ty % 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% A9U% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20moody% 27s% 20Analytics% 20cho% 20Hay% 20L% C4% A9nh % 20V% E1% BB% B1C% 20ch% E1% BA% BF% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news