China’s Second Largest Real Estate Group Falls Into Debt Crisis

Evergrande% 20group,% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% Three % A3N% 20L% E1% BB% 9BN% 20th% E1% BB% A9% 20Hai% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20V% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6 % B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BB% A3P% A3P% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20B% C3% A1N% 20ra,% 20% C4% 91ang% 20R% C6% A1i% 20v% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3NG% 20N% E1% BB% A3% 20tr% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20sau% 20khi% 20hai% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20con% 20kh% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20ngh% C4% A9A% 20V% E1% BB% A5% 20B% E1% BA% A3O% 20L% C3% A3NH% 20tr% E1% BB% 8B% 20GI% C3% A1% 20144.9% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20cho% 20c% C3% A1C% 20s% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A9M% 20Qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20B% C3% AAN% 20th% E1% BB% A9% 20BA.0: 00 /% 202: 19N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB % 81n% 20mtr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A2M% 20quy% E1% BA% BFNTrong % 20h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20g% E1% BB% Adi% 20T% E1% BB% 9BI% 20s% C3% A0N% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N % 20hong% 20kong% 20ng% C3% A0Y% 2014/9,% 20EV Ergrande% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng% 20h% E1% BB% 8D% 20% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20T% C3% Adnh% 20s% E1% BB% 91% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20h% E1% BB% A3P% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20k% C3% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c% 20gi% E1% BA% A3m% 20trong% 20th% C3% A1ng% 20N% C3% A0y, % 20V% C3% A0% 20XU% 20H% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20% C4% 91% C3% B3% 20s% E1% BA% BD% 20g% C3% A2Y% 20th% C3% AAM % 20R% E1% BA% A5T% 20nhi% E1% BB% 81U% 20% C3% A1P% 20L% E1% BB% B1C% 20L% C3% AAN% 20D% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81N % C3% A0% 20v% 20t% C3% ADnh% 20thanh% E1% BA% 20kho% A3n.B% C3% C3% A1o% 20c% C3% A1o% 20N% B3i% E1% BA% 20R% B1ng% 20nh % E1% BB% AFNG% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20% C3% A1P% 20d% E1% BB% A5ng % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20% C4% 91% C3% B3% 20nh% E1% BA% B1M% 20GI% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT% 20V% E1 % BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20KH% C3% B4ng% 20mang% 20L% E1% BA% A1i% 20k% E1% BA% BFT % 20qu% E1% BA% A3% 20nh% C6% B0% 20K% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng.% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% C3% A3% 20thu% C3% AA% 20Hai% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% BA% A5N% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4 % 91% C3% A1NH% 20GI% C3% A1% 20C% E1% BA% A5U% 20tr% C3% Bac% 20t% C3% A0i% 20ch% C3% A0i,% 20t% C3% ACM% 20ra% 20m% E1% BB% 8DI% 20KH% E1% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20KH% E1% BA% A3% 20thi% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% A3M% 20b% E1% BB% 9Bt% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20thanh% 20kho% E1% BA% A3N% 20v% C3% A0% 20t% C3% ACM% 20ra% 20gi% E1% BA% A3I% 20PH% C3% A1P% 20T% E1% BB% 91i% 20% C6% B0U% 20cho% 20c% C3% A1C% 20B% C3% AAN% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20C% C3% A0ng% 20s% E1% BB% 9BM% 20C% C3% A0NG% 20T% E1% BB% 91T

.ng% C3% A0Y% 2014/9,% 20gi% C3% A1% 20C% E1% BB% 95% 20Phi % E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20tr% C3% aan% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20Hong% 20Kong% E1% BA% 20gi% A3m% 2011.87 %% 20xu% E1% BB% 91ng% 202.97% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA% 20Hong% 20kong,% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1 % BA% A5T% 20k% E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 2011 / 2014
% 20gi% C3% A1% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% 9BI% 2083 %% 20In% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20C % E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20g% e 1% BB% Adi% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20Hong% 20kong% 20sau% 20khi% 20B% C3% A1O% 20ch% C3% AD% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20L% E1% BB% A5C% 20% C4% 91% C6% C4% 91% C6% C4% B0A% 20Tin 20V% C3% A0I% 20tr% C4% 83m% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20mua% 20c% C3% A1C% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% BA% A9m% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A2M% 20quy% E1% BA% BFN% 20V% C3% A0O% 20cu% E1% BB% 91I% 20tu% E1% BA% A7N% 20QU% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20BA% E1% BB% 83U% 20T% C3% ACNH.% 20h% E1% BB% 8D% 20N% C3% B3I% 20R% E1 % BA% B1ng% 20h% E1% BB% 8D% 20KH% C3% B4ng% 20nh% E1% BA% ADN% 20L% E1% BA% A1I% 20TI% E1% BB% 81N% 20sau% 20khi% 20c% C3 % A1c% 20s% E1% BA% A3N% 20PH% E1% BA% A9M% 20H% E1% BB% 8D% 20Mua% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C3% A1O% 20H % E1% BA% A1N.ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% C3% ACNH% 20k% C3% A9O% 20% C4% 91% E1% BA% BFN % 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20Evergrande% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% B2I% 20ti% E1% B B% 81n% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0NH% E1% BB% AFNG% 20B% E1% BB% A9C% 20% E1% BA% A3NH% 20V% C3% A0% 20video% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A2n% 20vi% C3% aan% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% 87% 20t% E1% BA% A1O% 20th% C3% A0NH% 20H% C3% A0NG% 20R% C3% A0O% 20s% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ng% C4% 83N% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20BI% E1% BB% 83U% 20T% C3% ACNH% 20x% C3% B4ng% 20V% C3% A0O% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F,% 20nh% C6% B0ng% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20V% E1% BA% ABN% 20L% E1% BB % 8dt% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% C3% A0O% 20s% E1% BA% A3NH% 20T% C3% B2A% 20nh% C3% A0.M% E1% BB % 99t% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20ch% E1% BB% 8B% 20% C4% 91 % C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20t% C3% B2a% 20nh% C3% A0% 20N% C3% A0y% 20h% E1% BB% 93i% 20th% C3% A1ng% 207 % 20V% C3% AC% 20m% C3% A2U% 20thu% E1% BA% ABN% 20xung% 20quanh% 20C% C3% A1C% 20s% E1% BA% A3N% 20Ph% E1% BA% A9M% 20% C4 % 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20T% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande.du% 20liang,% 20gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20h% C3% A0NH% 20Ph% C3% B2ng% 20Qu% E1% BA% A3N% 20L% C3

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news