Chinese Investors Shed To Dodge From Authorities

% C4% 90% E1% BB% 83% 20tr% C3% A1nh% 20% C3% A1p% 20l% E1% BB% B1c% 20khi% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20gi% C3% A1ng% 20 % C4% 91% C3% B2n% 20l% C3% aan% 20ng% C3% A0nh% 20TM% C4% 90t,% 20fintech,% 20tr% C3% B2% 20ch% C6% A1i% 20v% C3% A0% 20gi % C3% A1o% 20d% E1% BB% A5c,% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20sang% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20ch% E1% BA% A5t% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN% 20v% C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20sinh% 20h% E1% BB% 8Dc.0: 00 /% 202: 36N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% E1% BB% 20NamD% AF% E1% BB% 20li% 87u% 20t% E1% BB % AB% 20Preqin% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20gi% C3% A1% 20tr% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20m% E1 % BA% A1o% 20hi% E1% BB% 83m% 20v% C3% A0o% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN% 20c% E1 % BB% A7a% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 20t% C4% 91C, running% 83ng% 20 446 %% 20trong% C3% BD% 20qu% 20II% 20so% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% BD% 20qu% 20i,% 20l% C3% aan% E1% BB% 20m% 20k% E1% A9c% BB% B7% 20l% E1% BB% A5c% 208.9% 20t% E1% BB% B7% 20USD.H% E1 % BB% 93i% C3% A1ng% 20th% 205,% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n% 20s% E1% B A% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20ch% E1% BA% A5t% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN% 20BYD% 20Semiconductor% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% A3% 20huy% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20 293% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20trong% 20v% C3% B2ng% 20g% E1% BB% 8Di% 20v% E1% BB% 91n% 20Series% 20A% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c% C3% A0% 20nh% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C4% C6% B0.L% A9nh% 20v% E1% BB% 20b% C3% B1c% A1n% E1% BA% 20d% ABN% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20b% E1% BB% 9Fi% 20m% E1% BB% 99T% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20tr% E1% BB% 8B% 20gi% C3% A1% 20h% C3% A0ng% 20t% E1% BB% B7% $ 20% 20t% E1% BB% AB% 20ch% C3% ADnh% 20ph% E1% BB% A7

.% 20M% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA % A7n% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3% A1i% 20N% C3% A0y% 20nh% E1% BA% B1m% 20ch% E1% BB% 91ng % 20l% E1% BA% A1i% 20quy% E1% BA% BFT% 20t% C3% A2M% 20c% E1% BB% A7a% 20M% E1% BB% B9% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20k % C3% ACM% 20h% C3% A3m% 20ng% C3% A0nh% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20chip% 20Trung % E1% BB% 20Qu% 91C, running.% 20Ngo% C3% A0i% 20ra,% E1% BA% 20B% AFC% 20kinh % 20hy% 20v% E1% BB% 8Dng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA % 2070 %% A5t% 20ch% E1% BA% 20b% C3% A5t% A1n% E1% BA% 20d% ABN% 20trong% C6% B0% 20N% E1% BB% 20v% C3% 9Bc% A0o% 20N% 202025.Trong% C4% 83m% E1% BA% 20kho% A3ng% E1% BB% 20th% 20gian% 20qua 9Di%,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Trung% 20Qu% E1 % BB% 91C, running% 20T% E1% BA% ADP% 20C% E1% BA% ADN% 20B% C3% ACnh% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% 83% 20hi% E1% BB % 87n% 20s% E1% BB% B1% 20c% E1% BB% A9ng% 20R% E1% BA% AFN% 20khi% 20m% E1% BA% A1nh% 20tay% 20t% E1% BA% A5n% 20c% C3 % B4ng% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20l% C3% aan% 20c% C3% A1c% 20N% E1% BB% 81n% 20t% E1% BA% A3ng% 20Internet% 20nh% C6 % B0% 20giao% 20h% C3% A0ng% 20th% E1% BB% B1c% 20ph% E1% BA% A9m,% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20% C4% 91i% E1% BB% 87n% 20t% E1% BB% AD% 20tr% C3% B2% 20ch% C6% A1i% 20tr% E1% BB% B1c% 20tuy% E1% BA% BFN% 20v% C3% A0 % 20gi% C3% 20d% A1o% E1% BB% C3% A5c
Tuy% 20nhi% aAN,% E1% BB% 20nh% AFng% 20mong% E1% BB% 20mu% 91n% E1% BB% 20c% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20c% E1% BA% A3i% 20ti% E1% BA% BFN% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% E1% BA% 20s% A3N% E1% BA% 20xu% A5t% 20cao% 20c% E1% BA% A5p% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20N% E1% BB% 81n% 20m% C3% B3ng% 20cho% 20s% E1% BB% B1% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% A1c% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20thu% E1% BB% 99c% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% C3% B1c% 20kh% A1c.Shanghai% 2050% 27s% 20Star% 20Index% 20cho% E1% BA% 20th% A5y% 20c% C3% C3% A1c% 20c% B4ng% 20ty% 20thu% E1% BB% 99c% 20ng% C3% A0nh% 20B% E1% BA% AFC% 20Kinh% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% C6% B0u% 20ti% C3% aan% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng.% 20% E1% BA% A2nh :% 20Bloomberg.% E2% 80% 9C% C4% 90% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20c% C3% A1c% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20c% C3% B4ng% 20ngh% E1% BB% 87% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20nh% E1% BA% A5t% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20ch% E1% BA% A5t% 20b% C3% A1n% 20d% E1% BA% ABN,% 20h% C3% A0ng% 20kh% C3% B4ng% 20v% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB % 8Dc% 20% C4% 91% E1% BB% 9Di% 20s% E1% BB% 91ng.% 20Khi% 20ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20N% C3% B3i% 20v% E1% BB% 81% 20t% E1% BA% A7m% 20quan% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20c% E1% A7a% BB% C3% B4ng% 20c% E1% BB% 20ngh% 87% 20% C3% B4 ng% 20% E1% BA% A5y% 20% C4% 91% C3% A3% 20N% C3% A2ng% 20t% E1% BA% A7m% 20ng% C3% A0nh% 20s% E1% BA% A3N% 20xu% E1% BA% A5t% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% B3a% 20k% E1% BB% B9% 20thu% E1% BA% ADT% 20s% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% A1ch% 20R% C3% B5% 20R% C3% A0ng% E2% 80% 9D,% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20c% C3% B4ng % E1% BB% 20ngh% 20Dan% 20Wang% 87% E1% BB% 20thu% 99c% 20Gavekal% 20at% 20Dragonomics% 20cho% E1% BA% BA% BFt.B% E1% AFC% 20Kinh% 20c% C5% A9ng % 20khuy% E1% BA% BFN% 20kh% C3% ADCH% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20v% C3% A0o% 20tr% C3% AD% 20tu% E1% BB % C3% 87% 20nh% 20t% A2n% E1% BA% A1o.% 20V% C3% C3% A0o% 20th% A1ng% 206% 20-% 20WeRide% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20kh% E1% 9Fi% BB% E1% BB% 20nghi% 87p% 20v% E1% BB% 81% 20l% C3% A1i% 20xe% 20t% E1% BB% B1% 20h% C3% A0nh% 20-% C4% 20% 20huy % 91% E1% BB% 99ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20310% 20tri% E1% BB% 87u% $ 20% 20t% E1% BB% AB% 20C% C3% A1c % C3% A0% 20nh% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20bao% 20g% E1% BB% 93m% 20Renault,% 20Nissan% C3% A0% 20v% 20Mitsubishi.Ngo% C3% A0i% 20ra,% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20c% C5% A9ng% 20% C4% 91% E1 % BB% 95% C3% B4% 20x% 20thu% 20mua% 20c% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news