Chinese President’s ‘prosperity’ Aspiration

Th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20g% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20Trung% 20Qu% E1 % BB% 91C, running% 20T% E1% BA% ADP% 20C% E1% BA% ADN% 20B% C3% ACnh% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20v% C3 % A0o% 20kh% C3% A1i% 20ni% E1% BB% 87m% 20% 27s% E1% BB% B1% 20th% E1% BB% 8Bnh% 20v% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20chung% 27 % 20trong% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i,% 20v% C3% A0% 20h% E1% BB% A9a% 20h% E1% BA% B9n% 20s% E1% BA% BD% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20N% C3% B4ng% 20d% C3% A2n% 20v% C3% A0% 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ph% E1% BB% 95% 20th% C3% B4ng% 20gia% 20nh% E1% BA% ADP% 20t% E1% BA% A7ng% 20l% E1% BB% 9BP% 20trung% 20l% C6% B0u.% C4% 90% C3 % A2y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20xem% 20nh% C6% B0% 20m% E1% BB% 99T% 20l% E1% BB% 9Di% 20cam% 20k% E1% BA % BFT% 20c% E1% BB% A7a% 20nh% C3% A0% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 2068% 20tu% E1% BB% 95i,% 20m% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20cho% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20h% C3% ACnh% 20ch% C3% ADnh% 20s% C3% A1ch% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ng% E1% BB% 8F% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% B4ng% C3% 20% 20s% E1% BA% BD% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% 20l% C3% A5c% 20% C4% A3nh% 91% E1% BA% A1o% 20 % C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20th% C3% AAM% 20nhi% E1% BB% 87m% 20k% E1% BB% B3% 20th% E1% BB % A9% E1% BB% 203.B% 91n% E1% BA% 20th% 20k% E1% ADP% BB% B7% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc,% C3% A0% 20nh% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 90% E1% BA% B7ng% 20Ti% E1% BB% 83u% 20B% C3% ACnh% 20t% E1% BB% ABng% 20tuy% C3% aan% 20b% E1% BB% 91% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20% E2% 80% 9C% C4% 91% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20l% C3% A0m% 20gi% C3% A0U% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% E2% 80% 9D% 20trong% 20cu% E1% BB% 99c% 20ch% E1% BA% A1y% 20% C4% 91ua% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng.% 20Gi% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C3% A2y,% 20Ch% E1% BB% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20T% E1% BA% ADP% 20C% E1% BA% ADN% 20B% C3% ACnh% 20% C4% 91ang% 20g% E1% BB% Adi% 20l% E1% BB% 9Di% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20si% C3% AAU% 20gi% C3% A0U% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20l% C3% North% 20h % E1% BB% 8D% 20ph% E1% BA% A3i% 20chia% 20s% E1% BA% BB% 20c% E1% BB% A7a% 20c% E1% BA% A3i,% 20s% E1% BB% B1% E1% BB% 20th% 8Bnh% 20v% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% B3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20t% E1% BA% A7ng% 20l% E1% BB% 9BP% 20kh% C3% A1c.% C3% 94ng% 20T% E1% BA% ADP% 20nh% E1% BA% A5n% 20m% E1% BA% A1nh% 20R% E1 % BA% B1ng% 20% C4% 90% E1% BA% A3ng% 20C% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD % 20theo% 20% C4% 91u% E1% BB% 95i% 20% 22s% E1% BB% B1% 20th% E1% BB% 8Bnh% 20v% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20chung% 22% 20y% C3% AAU% 20c% E1% BA% A7u% 20c% C3% A1c% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20gi% C3% BAP% 20thu% 20h% E1% BA% B9p% 20kho% E1% BA% A3ng% 20c% C3% A1ch% 20gi% C3% A0U% 20ngh% C3% A8o% 20% E2% 80% 93% 20m% E1% BB% 99T% 20y% E1% BA% BFu% 20t% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20cho% 20l% C3% A0% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20k% C3% ACM% 20h% C3% A3m% 20s% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% 97i% 20d% E1% BA% Ady% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% C3% A0% 20l% C3% A0m% 20x% C3% B3i% 20m% C3% B2n% 20ni% E1% BB% 81m% 20tin% 20c% E1% BB% A7a% 20c% C3% B4ng% 20ch% C3% table% 20v% C3% A0o% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9c% 20l% C3% A3nh% 20% C4% 91% E1% BA% A1o

.% 20Nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% E1% BB% A7ng% 2 0h% E1% BB% 99% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20t% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20ti% E1% BA% BFP% 20theo% 20c% E1% BB% A7a% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% B2i% 20h% E1% BB% 8Fi% 20nh% E1% BB% AFng% 20s% E1% BB% B1% 20chuy% E1% BB% 83n% 20at% E1% BA% BFN% 20l% E1% BB% 9bn.% E2% 80% 9cm % E1% BB% 99T% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20h% C3% B9ng% 20m% E1% BA% A1nh% 20c% C5% A9ng% 20ph% E1% BA% A3i% 20l% C3% A0 % 20m% E1% BB% 99T% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20cao% 20t% C3% ADnh% 20from% 20b% E1% BA% A1ch% 20v % C3% A0% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BA% B1ng,% E2% 80% 9D% 20Yao% 20Yang,% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20t % E1% BA% A1i% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20h% E1% BB% 8Dc% 20B% E1% BA% AFC% 20Kinh% 20cho% 20at% E1% BA% BFT.% 20% E2% 80% 9CTrung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20thua% 20k% C3% A9m% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20t% C3% A1i% 20ph% C3% A2n% 20ph% E1% BB% 91i% 20c% E1% BB% A7a% 20c% E1% BA% A3i,% 20d% C3% B9% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20gia% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i% 20ch % E1% BB% A7% C4% A9a 20ngh%
% C3% 20Chi% 20ti% AAU% 20 c% C3% B4ng% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% ADP% 20trung% 20qu% C3% A1% 20m% E1% BB% A9c% 20cho% 20c% C3% A1c% 20th% C3% A0nh% E1% BB% 20ph% 91% C3% A1c% 20c% C6% B0% 20tr% E1% BB% C3% 9Dng% aan 20chuy% ...% E2% 80% 20t% C4% 9DGia% 83ng % 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20thu% E1% BB% 99c% 20t% E1% BA% A7ng% 20l % E1% BB% 9BP% 20trung% 20l% C6% B0u% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3% AAU% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20ph % E1% BB% A7% 20Trung% E1% BB% 20Qu% E1% BB% 91c.Gi% 9Bi% 20ch% E1% BB% A9c% C6% B0% 20N% E1% BB% C3% 9Bc% 20N% A0y % 20% C4% 91% C3% A3% 20cam% 20k% E1% BA% BFT% 20gi% E1% BA% A3m% 20chi% 20ph% C3% AD% 20h% E1% BB% 8Dc% 20t% E1% BA % ADP,% 20nh% C3% A0% 20% E1% BB% 9F% 20v% C3% A0% 20ch% C4% 83m% 20s% C3% B3c% 20s% E1% BB% A9c% 20kh% E1% BB% 8Fe,% 20duy% 20tr% C3% AC% 20s% E1% BB% B1% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20% C4% 91% E1% BB% 81u% 20gi% E1% BB% AFA % 20N% C3% B4ng% 20th% C3% B4n% 20v% C3% A0% 20th% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20N% C3% A2ng% 20cao% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20lao% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ph% E1% BB% C3% 95% 20th% B4ng,% 20gi% C3% corn% E1% BB% 20nhi% 81u% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9D

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news