Chinese Real Estate Corporation Evergrande Falls Into The Collapsed Swirl

T% E1% BB% ABng% 20l% C3% A0% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20Evergrande% 20gi% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C3% A2y% 20% C4% 91ang% 20ng% E1 % BA% ADP% 20trong% 20N% E1% BB% A3% BA% 20N% E1% A7n.0: 00 /% 203: 35N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamEvergrande% 20chuy% C3% aan% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C4% 83n% 20h% E1% BB% 99% 20chung% 20c% C6% B0% 20cho% 20nh% C3% B3m% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20c% C3% B3% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20trung% 20b% C3% ACnh% 20v% C3% A0% 20thu% 20nh% E1% BA% ADP% 20cao.% 20% E1% BA% A2nh:% 20DPA% C4% 90% E1% BA% A1i% 20di% E1% BB% 87n% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20ng% C3% A0y% 2014/9% 20% C4% 91% C3% A3% 20th% E1% BB% ABA% 20nh% E1% BA% ADN% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20s% E1% BB% A9c% 20% C3% A9p% 20% E2% 80% 9C% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20l% E1% BB% 9bn% E2% 80% 9D% C3% A0% 20v% C3% B3% 20c% E1% BB% 20th% 83% C3% B4ng% 20kh% C3% B3 20c% % 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20th% E1% BB% B1c% 20hi% E1% BB% 87n% 20ngh% C4% A9a% 20v% E1% BB% A5% 20thanh% 20to% C3 % A1n% 20c% C3% A1c% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20l% E1% BB% 9bn.% 20S% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20N% C3% A0y% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20g% C3% A2y% 20ra% 20th% E1% BA% A3m% 20h% E1% BB% 8Da% 20l% E1% BB% 9bn,% 20khi% 20m% C3 % A0% C3% B3% 20c% 20t% E1% BB% 9Bi% 201.5% E1% BB% 20tri% 87u% 20kh% C3% 20h% C3% A1ch% 20% C4% A0ng% 91% C3% A3 % 20b% E1% BB% 8F% 20ti% E1% BB% 81n% 20ra% 20mua% 20c% C4% 83n% 20h% E1% BB% 99% 20c% C3% B2n% 20ch% C6% B0a% 20% C4 % 91% C6% B0% E1% BB% C3% A3c% 20x% A2y% 20d% E1% BB% B1ng

.Trong% 20hai% 20ng% C3% A0y% E1% BB% 20tr% 9F% 20l% E1% BA % A1i% 20% C4% 91% C3% A2y,% 20nhi% E1% BB% 81u% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% E1% BB% A5% 20t% E1% BA% ADP,% 20at% E1% BB% 83u% 20t% C3% ACnh% 20ph% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% E1% BA % A1i% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20ch% C3% ADnh% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20v% E1% BB% 9Bi% 20th% C3% A1i% 20 % C4% 91% E1% BB% 99% 20t% E1% BB% A9c% 20gi% E1% BA% ADN.% 20H% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C3% B2i% 20l% C3% A3nh% 2 0% C4% 91% E1% BA% A1o% 20Evergrande% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20th% C3% B4ng% 20tin% 20v% E1% BB% 81% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20c% E1% BB% A7a% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n.% 20Gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t % C6% B0% 20% C4% 91ang% 20ng% C3% A0y% 20m% E1% BB% 99T% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i,% 20b% E1% BB% 9Fi% 20N% E1% BA% BFu% 20Evergrande% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20s% E1% BA% BD% 20lan% 20t% E1% BB% 8Fa% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20kh% C3% A1c,% 20t% E1% BA% A1o% 20nguy% 20c% C6% A1% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20% C4 % 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% 20ng% C3% A0nh% 20ng% 20h% C3% A2n% A0ng% 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91c
Evergrande% 20m% E1 % BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% A2y% 20v% E1% BA% ABN% 20c% C3% B2n% 20l% C3% A0% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20b% E1% BA % A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 20hai% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung % 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20x% C3% A9t% 20theo% 20doanh% 20thu.% 20C% C3% B3% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20t% E1% BA% C3% A1i% 20th% A2M% E1% BA% 20Quy% BFN,% 20 Evergrande% 20% E2% 80% 93% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% A2y% 20c% C3% B2n% 20c% C3% B3% 20t% C3% Aan% 20l% C3% A0% 20Hengda,% 20chuy% C3% aan% 20v% E1% BB% 81% 20m% E1% BA% A3ng% 20cung% 20c% E1% BA% A5p% 20c% C4% 83n% 20h% E1 % BB% 99% 20cho% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kh% C3% A1ch% 20h% C3% A0ng% 20c% C3% B3% 20thu % E1% BA% 20nh% ADP% 20trung% 20b% C3% 20v% C3% ACnh% A0% 20thu% E1% BA% 20nh% ADP% 20cao.Evergrande% C3% B3% 20c% 20chi% 20nh% C3% A1nh ,% 20hi% E1% BB% 87n% 20di% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA% A1i% 20 280% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91,% 20v% E1% BB% 9Bi % 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20nh% C3% A2n% 20vi% C3% aan% 20l% C3% aan% 20t% E1% BB% 9Bi% 20200,000% 20ng % C6% B0% E1% BB% 9Di.% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20% C4% 91% C3% A3% 20ho% C3% A0n% 20th% C3% A0nh% 20900% 20d% E1% BB% B1% 20% C3% A1n% 20x% C3% A2y% 20nh% C3% A0% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i,% 20h % E1% BA% A1% 20t% E1% BA% A7ng% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N.% 20G% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% C3% A2y,% 20Evergrande% 20c% C3% B2n% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91 % E1% BB% 99ng% 20sang% E1% BB% 20nh% 20l% C4% AFng% A9nh% 20v% E1% B B% B1c% 20m% E1% BB% 9Bi% 20nh% C6% B0% 20th% E1% BB% B1c% 20ph% E1% BA% A9m,% 20gi% E1% BA% A3i% 20tr% C3% AD% 20nghi% C3% aan% E1% BB% 20c% A9u% 20ph% C3% A1T% E1% BB% 20tri% 83n% 20% C4% 20xe% 91i% E1% BB% E1% BA% 87n.T% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20th% C3% A0nh% 20l% E1% BA% ADP% 20v% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 201 997,% 20how% 20% C3% B4ng% 20Hui% 20kA% 20Yan% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u.% 20% C3% 94ng% 20c% C5% A9ng% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20gia% 20nh% E1% BA% ADP% 20% C4% 91% E1% BB% 99i% 20ng% C5% A9% 20t% E1% BB% 89% 20ph% C3% BA% 20m% E1% BB% 9Bi% 20N% E1% BB% 95i% 20trong% 20qu% C3% A1% 20tr% C3% ACnh% 20m% E1% BB% 9F% 20c% E1% BB% Ada% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running.% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20% C3% B4ng% 20Hui% 20l% C3% A0% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20gi% C3% A0U% 20th% E1% BB% A9% 20ba% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20theo% 20x% E1% BA% BFP% 20h% E1% BA% A1ng% 20c% E1% BB% A7a% 20Forbes,% 20nh% C6% B0ng% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA % A3N% 20c% E1% BB% A7a% 20% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% A7% 20Evergrande% 20c% C5% A9ng% 20t% E1% BB% AB% 20% C4% 91% C3% B3 % E1% BA% 20b% 20% C4% AFT% 91% E1% BA% A7u% 20b% E1% BB% 91C, running% 20h% C6

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news