Chinese Trade ‘may Slow Down’ In The Second Half Of The Year Despite Strong Import And Export In June

TH% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ch% E1% BA% ADM% 20L% E1% BA% A1I% 20Trong% 20N% E1% BB% ADA% 20cu% E1% BB% 91I% 20N% C4% 83m,% 20Theo% 20C% C6% A1% 20quan % 20h% E1% E1% BA% A3I% 20quan,% 20m% E1% BA% B7C% 20D% C3% B9% 20XU% E1% BA% A5T% 20NH% E1% BA% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20In% 20th% C3% A1ng% 206,% 20% C4% 91% E1% BB% 81U% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20B% E1 % Three% A1i% 20k% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng.0: 00 /% 202: 11N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20amxu% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20QU% E1% BB% 91C% 20T% C4% 83ng% 2032.2 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 206% 20so % 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3,% 20 in% 20khi% 20nh% E1% BA% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20T% C4% 83ng% 2036.7 %% 20Trong 20th% C3 % A1ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc.% 20% E1% BA% A2nh:% 20AP% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20K% E1% BB% B3% 20t % C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20xu% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20th% E1% BB% A9% 2012% 20LI% C3% AAN% 20ti % E1% BA% BFP,% 20m% E1% B7C% B7C% 20D% C3% B9% 20th% E1% BB% B1C% 20T% E1% BF% 20XU% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20CH% E1% BB% 89% 20T% C4% 83ng% 200

.5 %% 20Trong 20th% C3% A1ng % 206% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i,% 20do% 20t% C3% A1C% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20c% E1% BB% A7A% 20Virus% 20corona% 20C% C3% B3% 20NGH% C4% A9A% 20L% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% E1% BB% AB% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P.NC% E1% BA% ADP% 20kH% E1% BA% A9U% 20T% C4% 83ng% 2036.7 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 206% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4 % 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91% C3% B3,% 20L% C3% AAN% 20229
89% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20-% 20gi % E1% BA% A3M% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 2051.1 %% 20In% 20th% C3% A1ng% 205,% 20theo% 20d % E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20T% E1% BB% AB% 20T% E1% BB% 95ng% 20c% E1% BB% A5C% 20h% E1% BA% A3i% 20quan% 20trung % 20qu% E1% BB% 91C.% 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0Y% 20C% C5% A9Ng% 20cao% 20h% C6% A1N% 20k% E1% BFT% 20Qu% E1% BA% A3% 20c% E1% BB% A7A% 20cu% E1% BB% 99C% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20C% E1% BB% A7A% 20Bloomberg,% 20d% E1 % BB% B1% 20% C4% 91O% C3% A1N% 20m% E1% BB% A9C% 20T% C4% 83ng% 20tr % C6% B0% E1% BB% 9fng% 2029.3%.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20L% C3% A0% 20K% E1% BB% B3% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9fng% 20nh% E1% BA% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20th% E1% BB% A9% 209% 20LI% C3% AAN% 20TI% E1% BA% BFP,% 20nh% C6% B0ng% 20m% E1% BB% 99T% 20L% E1% BA% A7N% 20N% E1% BB% AFA,% 20nh% E1% BA% ADP% 20kH% E1% BA% A9U% 20ch% E1 % BB% 89% 20t% C4% 83ng% 202.7 %% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 206% 20N% C4% 83m% 20ngo% C3% A1i.% E2% 80% 9cdo% 20N % E1% BB% 81N% 20T% E1% BA% A3NG% 20CAO% 20H% C6% A1N% 20m% E1% BB% 99T% 20N% C4% 83m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20xu% E1% BA% A5T% 20nh% E1% Three% ADP% 20KH% E1% BA% A9U% 20H% C3% A0NG% 20N% C4% 83m% 20Trong% 20N% E1% BB% ADA% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 20C% C4% C3% B3% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20ch% E1% BA% ADM% 20L% E1% BA% A1i,% 20 in% 20khi% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m % E1% BA% A1I% 20C% E1% BA% A3% 20N% C4% 83m% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20k% E1% BB % B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20s% E1% BA% BD% 20duy% 20tr% C3% AC% 20T% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20t% C4 % 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20nhanh,% 20% E2% 80% 9d% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Ph% C3% A1T% 20ng% C3% B4N% 20h% E1% BA% A3I% 20quan% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20LI% 20kuiwen% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20H% C3% B4M% 20NAY% 20th% E1% BB% A9% 20bA,% 20ng% C3% A0Y% 2013 / 7.t% E1% BB% 95ng% 20th% E1% BA% B7ng% 20D% C6% B0% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA % A1i% 20c% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 2051.53% 20T% E1% BB% B7% 20USD% 20Trong% 20th % C3% A1ng% 206,% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 2045.53% 20t% E1% BB% B7% 20USD% 20In% 20th% C3% A1ng 205
% E2% 80% 9ct% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20h% C3% A0ng % 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20m% E1% BA% A1NH% 20H% C6% A1N% 20D% E1% BB% B1% 20Ki% E1% BFN% 20In% 20th% C3% A1ng % 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc,% 20m% E1% BB% 99T% 20ph% E1% BA% A7N% 20nh% E1% BB% 9d% 20V% C3% A0O% 20Vi% E1% BB% 87C% 20GI% E1% BA% A3M% 20B% E1% BB% 9BT% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% 20thi% E1% BA% BFU% 20ch% E1% BA% A5T% 20B% C3% A1N% 20D% E1% BA% ABN.% 20tuy% 20nhi% C3% AAN,% 20xu% E1% BA% A5T% 20KH% E1% BA% A9U% 20V% E1% BA% ABN% 20% E1% BB% 9F% 20D% C6% B0% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% A9C% 20% C4% 91% E1% BB% 89nh% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20V% C3% A0% 20ch% C3% Bang% 20t% C3% B4I% 20V% E1% BA% A BN% 20NGH% C4% A9% 20R% E1% BA% B1ng% 20C% C3% A1C% 20L% C3% B4% 20h% C3% A0NG% 20s% E1% BA% BD% 20GI% E1% BA% A3M% 20Trong 20nh% E1% BB% AFNG% 20qu% C3% BD% 20T% E1% BB% 9BI% 20% E2% 80% 9D,% 20Julian% 20EVANS-Pritchard,% 20nh% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20C% E1% BA% A5P% 20CAO% 20V% E1% BB% 81% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% A1i% 20capital% 20economics,% 20cho% 20Bi % E1% BA% BFT.% E2% 80% 9cd% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20m% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BA% A5T% 20cho% 20th% E1% Three% A5y% 20R% E1% BA% B1ng% 20Vi% E1% BB% 87C% 20GI% E1% E1% E1% A3M% 20B% E1% BB% 9BT% 20T% C3% ACNH% 20tr% E1% BA% A1ng% E1% 20thi% E1% BA% BFU% 20cung% 20V% C3% A0% 20nhu% 20c% E1% BA% A7U% 20V% E1% BA% ABN% 20m% E1% BA% A1NH% 20m% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% C3% BAP% 20T% C4% 83ng% 20KH% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20giao% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Trong 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y.% 20% C4% 90i% E1% BB% 81U% 20% C4% 91 % C3% B3% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng,% 20ch% C3% Bang% 20t% C3% B4I% 20TI% E1% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20NGH% C4% A9% 20R% E1% BA% B1ng,% 20V% E1% BB% 9BI% 20KH% E1% BB% 91i% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH % 20V% E1% BA% ABN% 20CAO% 20H% C6% A1N% 20x

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news