Climate Change: Australian Symbol – Bear Bags Are Disappearing Quickly

B% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20b% E1% BB% 9Fi% 20at% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 95i% 20kh% C3% AD% 20h% E1% BA% Adu,% 20h% E1% BA% A1n% 20h% C3% A1n,% 20ch% C3% A1y% 20v% C3% A0% 20khai% 20th% C3% A1c% 20R% E1% BB% ABng,% 20ch% E1% BB% 89% 20trong% 20v% C3% B2ng% 203% 20N% C4% 83m,% 20% C4% 91% C3% A3% 20c% C3% B3% 20t% E1% BB% 9Bi% 201/3% 20s% E1% BB% 91% 20g% E1% BA% A5u% 20t% C3% post% 20t% E1% BA% A1i% 20% C3% 9Ac% 20% C4% 91% C3% A3% 20at% E1% BA% BFN% 20m% E1% BA% A5t.% 20S% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng % 20Kangaroo% 20c% C5% A9ng% 20suy% E1% BA% 20gi% A3m% 20nhanh.0: 00 /% 202: 19N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% C3% A1c% 20NamC% 20nh% C3% B3m% 20phi% 20l% E1% BB% A3i% 20nhu% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 99c% 20l% E1% BA% ADP% 20t% E1% BA% A1i% 20% C3% 9Ac% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20g% E1% BA% A5u% 20t% C3% post% 20% C4% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% A3m% 20xu% E1% BB% 91ng% 20c% C3% B2n% 20d% C6% B0% E1% BB% 9Bi% 2058,000% 20con% 20trong% 20N% C4% 83m% 20nay.% 20Tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% C3% B3 ,% 20N% C4% 83m% 202 018,% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20g% E1% BA% A5u% 20t% C3% post% 20l% C3% A0 % 20h% C6% A1n% 2080,000% 20con,% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20N% C3% A0y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20coi% 20l% C3% A0 % 20s% E1% BB% B1% 20suy% 20gi% E1% BA% A3m% 20t% E1% BB% 93i% 20t% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% A5t% 20% E1% BB% 9F % 20bang% 20New% 20South% 20Wales,% 20N% C6% A1i% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20g% E1% BA% A5u% 20t% C3% post% 20% C4% 91% C3% A3% BA% 20gi% E1% A3m% 20t% E1% BB% 9Bi% 2041% E1% BB% .Ch% A7% 20t% E1% BB% 8Bch% 20T% E1% BB % 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20Koala% 20% C3% 9Ac% 20Deborah% 20Tabart% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20h% C3% B4m% 20th% E1% BB% A9% 20Ba:% 20% E2% 80% 9CS% E1% BB% B1% 20s% E1% BB% A5t% 20gi% E1% BA% A3m% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20at% E1% BB% 87T% 20nhanh% 20ch% C3% E2% 80% B3ng% 9D

.Theo% 20quan% 20s% C3% A1T,% 20kh% C3% C3% B4ng% B3% 20c% 20N% C6% A1i% C3% 20N% A0o% 20tr % C3% aan% 20% C4% 91% E1% BA% A5t% 20% C3% 9Ac% 20m% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20g % E1% BA% A5u% 20t% C3% post% 20l% E1% BA% A1i% 20c% C3% B3% 20xu% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20t% C4% 83ng.% 20Nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20c% C5% A9ng% 20cho% 20th% E1% BA% A5y,% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 201% 20khu% 20v% E1 % BB% C3% B1c% 20tr% C4% aan% 20% 91% E1% BA% A5t% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc% 20N% C 3% A0y% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% C3% A1% 20th% E1% BB% 83% 20h% C6% A1n% 205.000% 20con% 20g% E1% BA% A5u% 20t% C3% post,% 20m% E1% BB% 99T% 20v% C3% A0i% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20kh % C3% A1c,% 20% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20t% C3% ADnh% 20l% E1% BA% A1i% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 20t% E1% AB% BB% 205% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 2010%% E1% BA% 20con
M B7c% 20d% C3% B9% C4% 20% C3% 91% C3% A3% 20c% B3% 20nhi% E1% BB% 81u% 20N% E1% BB% 97% 20l% E1% BB% B1c% 20trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20b% E1% BA% A3o% 20v% E1% BB% E1% 87% BA% 20g% A5u% 20t% C3% C3% BAi-% 20lo% C4% A0i% 20% 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BA% ADT% 20mang% 20t% C3% ADnh % 20at% E1% BB% 83u% 20t% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20c% E1% BB% A7a% 20N% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C3% 9Ac,% 20ch% C3% table% 20v% E1% BA% ABN% 20% C4% 91ang% 20at% E1% BA% BFN% 20m% E1% BA% A5t% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% 20trong% 20t% E1% BB% B1% 20nhi% C3% aAN.% 22t% C3% B4i% 20ch% E1% BB% 89% 20ngh% C4% A9% 20R% E1% BA% B1ng% 20h% C3% A0nh% 20% C4% 91% E1 % BB% 99ng% 20b% C3% A2y% 20gi% E1% BB% 9D% 20l% C3% A0% 20b% E1% BA% AFT% 20bu% E1% BB% 99c.% 20T% C3% B4i% 20at% E1% BA% BFT% 20R% E1% BA% B1ng% 20N% C3% B3% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20gi% E1% BB% 91ng% 20nh% C6% B0% 20m% E 1% BB% 99T% 20c% C3% A2u% 20chuy% E1% BB% 87n% 20b% E1% BA% A5t% 20t% E1% BA% ADN% 20v% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% B1% 20thi% E1% BA% BFu% 20h% E1% BB% A5t% 20v% C3% A0% 20t% C3% A0n% 20ph% C3% A1,% 20nh% C6% B0ng% 20nh% E1% BB% AFng % 20con% 20s% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y% 20l% C3% A0% 20% C4% 91% C3% table.% 20Ch% C3% table% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20c% C3% B2n% 20t% E1% BB% 93i% 20t% E1% BB% 87% 20h% C6% A1n% 22,% 20Deborah% 20Tabart% 20N% C3% B3i% 20v% E1% BB % C3% 9Bi% A1c% 20Reuters.C% C3% A0% 20nh% E1% BA% 20ho% 20% C4% A1T% 91% E1% BB% 99ng% 20m% C3% B4i% C6% B0% 20tr% E1 % BB% 9Dng% 20c% E1% BA% A3nh% 20b% C3% A1o,% 20s% E1% BB% B1% 20suy% 20gi% E1% BA% A3m% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20g% E1% BA% A5u% 20tr% C3% North% 20% E1% BB% 9F% 20New% 20South% 20Wales% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A3% 20t% C4% 83ng% 20nhanh% 20sau% 20khi% 20nh% E1% BB% AFng% 20khu% 20R% E1% BB% ABng% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1% BB% 93% 20b% E1% BB% 8B% 20t% C3% A0n% 20ph% C3% A1% 20trong% 20c% C3% A1c% 20tr% E1% BA% ADN% 20ch% C3% A1y% 20R% E1% BB% ABng% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20N% C4% 83m% 202 019% 20v% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20N% C4% 83m% 202020.% 20M% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% C3% B3% 20th% E1% BA% ADM% 20ch% C3% AD% 20% C4% 91% C3% A3% 20kh% C3% B4ng% 20c% 20g% C3% B2n% E1% BA% 20t% C3% A5u% E1% BB% BAi.M% 99T% 20con% E1% BA% 20g% A5u% 20t% C3% post% 20b% E1% BB% 8B% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20tr% E1% BB% 8B% 20t% E1% BA% A1i% 20C% C3% B4ng% 20vi% C3% aan% 20% C4% 90% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BA% ADT% 20Hoang% 20d% C3% A3% 20% C4% 90% E1% BA% A3o% 20Kangaroo,% 20t% E1% BA% A1i% 20Trung% 20t% C3% A2M% 20% E1% BB% A8ng% 20ph% C3% B3% 20Kh% E1% BA% A9n% 20c% E1 % BA% A5p% 20% C4% 90% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BA% ADT% 20Hoang% 20d% C3% A3% 20% E1% BB% 9F% 20Parndana,% 20% C4% 90% E1% BA% A3o% 20Kangaroo,% C3% 20% C3% 9Ac% 20v% C3% A0o% 20ng% A0y% 2019/1 / 2020.% 20REUTERS% E1% BB% 22Nh% AFng% 20g% C3% AC% 20ch% C3% table% 20t% C3% B4i% 20lo% 20ng% E1% BA% A1i% 20l% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFng% 20N% C6% A1i% 20nh% C6% B0% 20ph% C3% ADA% 20T% C3% A2y% 20New% 20South% 20Wales,% 20N% C6% A1i% 20m% C3% A0% 20h% E1% BA% A1n% 20h% C3% A1n% 20trong% 20m% C6% B0 % E1% BB% 9Di% 20N% C4% 83m% 20qua% 20khi% E1% BA% BFN% 20c% C3% A1c% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20s% C3% B4ng % 20ho% C3% C3% A0n% 20to% C3% A0n% B4% 20kh% E1% BA% 20c% A1n,% 20s% C

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news