Clothing Retailers Next Will Continue To Maintain The Gap Brand In The Uk

According to% 20th% E1% BB% 8FA% 20thu% E1% BA% ADN% 20LI% C3% AAN% 20Doanh,% 20Next% 20-% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong 20nh% E1% BB% Afng% 20nh% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BFN% 20V% C3% A0% 20C% E1% BB% ADA% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20anh,% 20s% E1% BA% BD% 20h% E1% BB% 97 % 20tr% E1% BB% A3% 20gap% 20B% C3% A1N% 20QU% E1% BA% A7N% 20% C3% A1O% 20tr% C3% AAN% 20Trang% 20Web% 20sau% 20khi% 20gap% 20Ph% E1 % BA% A3I% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 20C% E1% BB% ADA% 20h% C3% A0ng% 20do% 20d% E1 % BB% 8BCH% 20Covid-19.0: 00 /% 201: 00N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20nam (stupid% E1% BB% 93N:% 20walesonline.co.uk) Next,% 20nh% C3% A0% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20QU% E1% BA% A7N% 20% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20anh,% 20ng% C3% A0Y% 2017/9% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 99% 20m% E1% BB% 99t % 20th% E1% BB% 8FA% 20thu% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20GI% E1% BB% AF% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1 % BB% 87U% 20gap% 20ti% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20% E1% BB% 9F % 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20anh% 20V% C3% A0% 20Ietland,% 20N% C6% A1i % 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20gap% 20 (M% E1% BB% B9)% 20s% E1% BA% BD% 20Ph% E1% BA% A3I% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% C3% A1C% 20c% E1% BB% ADA% 20h% C3% A0ng% 20kinh% 20doanh.gap% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20t% E1% BA% A5T% 20C% E1% BA% A3% 2081% 20C% E1% BB% ADA% 20H% C3% A0NN% 20% E1% BB% 9F% 20c% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20sau% 20khi% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20th% C3% Bac% 20% C4% 91% E1% BA% A9Y% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ti% C3% Aau% 20d% C3% B9ng% 20Mua% 20s% E1% BA% AFM% 20QU% 20internet% 20ng% C3% A0Y% 20C% C3% A0NG% 20nhi% E1% BB% 81U

.Next,% 20m% E1% BB% 99T% 20In% 20nh% E1% BB% AFng% 20nh% C3 % A0% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20tr% E1% BB% B1C% 20tuy% E1% BA% BFN% 20V% C3% A0% 20C% E1% BB% ADA% 20h% C3 % A0Ng% 20h% C3% A0Ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20C% E1% BB% A7A% 20anh% 20B% C3% A1N% 20C% C3% A1C% 20th% C6% B0% C6 % A1ng% 20hhi% E1% BB% 87U% 20KH% C3% A1C% 20nhau,% 20ng% C3% A0Y% 2017/9% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20m% E1% BB% 99t% 20LI% C3% AAN% 20doanh% 20s% E1% BA% BD% 20B% C3% A1N% 20Qu% E1% BA% A7N% 20% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20gap% 20tr% C3% AAN% 20Trang% 20Web% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% B A% ADP 20% C4% 91O% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20% E1% BB% 9F% 20V% C6% B0% C6% A1ng% 20Qu% E1% BB% 91C% 20anh% 20V% C3% A0% 20tr% C3% AAN% 20KH% E1% BA% AFP% 20C% C3% A1C% 20C% E1% BB% ADA% 20H% C3% A0Ng% 20Truy% E1% BB% 81N% 20th% E1% BB% 91ng% 20c% E1% BB% A7A% 20m% C3% ACNH.Next% 20s% E1% BA% BD% 20s% E1% BB% 9F% 20h% E1% BB% AFU% 20Ph% E1% BA% A7N% 20L% E1% BB% 9BN% 20 (51%)% 20C% E1% BB% 95% 20Ph% E1% BA% A7N% 20C% E1% BB% A7A% 20LI% C3% AAN% 20Doanh% 20V% C3% A0% 20PH% E1% BA% A7N% 20C% C3% B2N% 20L% E1% BA% A1I% 20s% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20gap.Gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20H% C3% A0NH% 20C% E1% BB% A7A% 20Next,% 20simon% 20Wolfson% 20cho% 20Bi% E1 % BA% BFT,% 20Next% 20vui% 20m% E1% BB% ABNG% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20tri% E1% BB% 83n% 20V% E1% BB% 8dng% 20h% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20gap% 20In% 20giai% 20% C4% 91O% E1% BA% A1N% 20Ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20ti% E1% BA% BFP% 20theo% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hhi% E1% BB% 87U% 20N% E1% BB% 95i% 20TI% E1% BA% BFNG% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% A7A% 20H% E1% BB% 8D% 20T% E1% BA% A1I% 20V% C6% B0% C6% A1ng% 20qu% E1% BB% 91C% 20anh% 20V% C3% A0% 20Ietland
/. V% C3% A 2N% 20anh% 20 (VNA / Vietnam +)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news