Concerns The Variant B.1.529 ‘super Mutant’, Asian Stocks Plunged Strongly

Ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20LO% E1% BA% A1T% 20GI% E1% Three% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20ng% C3% A0Y% 2026/11% 20do% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20LO% 20ng% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 81% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9BI% 20C% E1% BB% A7A% 20Virus% 20sars-COV-2% 20C% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20Protein% 20gai% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20BI% E1% BA% Bfn.tr% C3% A1i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A0% 20KH% E1% BB% 9Fi% 20s% E1% Three% AFC% 20C% E1% BB% A7A% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20ng% C3% A0Y% 20th% E1% BB% A9% 20N% C4% 83m,% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N % 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20Ph% E1% BB% A7% 20K% C3% ADN% 20s% E1% BA% AFC% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20Trong% 20ng % C3% A0Y% 2026/11% 20do% 20m% E1% BB% 91I% 20LO% 20ng% E1% E1% A1I% 20V% E1% BB% 81% 20di% E1% BB% 85N% 20BI% E1% Three % BFN% 20ph% E1% BB% A9C% A9C% 20T% E1% BA% A1P% 20C% E1% BB% A7A% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19.% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E 1% BA% A1NH% 20nh% E1% BA% A5T% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20khi% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Nikkei% 20225% 20LAO% 20D% E1% BB% 91C% 20g% E1% BA% A7N% 203% .ch% E1% BB % A9ng% 20kho% C3% A1N% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1nh% 20nh% E1% BA% A5T% 20tr % C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20s% C3% A1ng 20s% C3% A1ng % 20ng% C3% A0Y% 2026 / 11.In% 20Phi% C3% AAN% 20s% C3% A1ng% 20ng% C3% A0Y% 20th% E1% BB% A9% 20s% C3% A1U,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20nikkei% 20225% 20c% E1% BB% A7A% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20m% E1% BA% A5T% 202, 69 %% 20In% 20khi% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20topix% 20GI% E1% BA% A3M% 202

.09%.% 20c% E1% BB% 95% 20Phi% E1 % BA% BFU% 20C% E1% BB% A7A% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20softbank% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 205 %% 20sau% 20kHI% 20Bloomberg% 20ti% E1% BA% BFT% 20L% E1% BB% 99% 20R% E1% BA% B1ng% 20GI% E1% BB% 9BI% 20ch% E1% BB% A9C% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20% C4% 91% C3% A3% 20Y% C3% Aau% 20c% E1% BA% A7U% 20didi% 20-% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o % C3% A0N% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20% C4% 91ang% 20N% E1% BA% AFM% 20GI% E1% BB% AF% 20nhi% E1% BB% 81U% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20softbank, % 20h% E1% BB% A7Y% 20Ni% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20T% E1% BA% A1I% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng % 20m% E1% BB% B9.T% E1% BA% A1I% 20C% C3% A1C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20kH% C3% A1C% 20 % C4% 91% E1% BB% 81U% 20GI% E1% BA% A3M% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m,% 20 in% 20% C4% 91% C3% B3% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20msci% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20-% 20th% C3% A1i% 20B% C3% ACNH% 20d% C6% B0% C6% A1ng% 20KH % C3% B4ng% 20T% C3% ADNH% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20s% E1 % BB% A5T% 201
5%.% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20kospi% 20C% E1% BB% A7A% 20h% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91c % 20c% C5% A9Ng% 20h% E1% BA% A1% 201.12% .ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20Asx% 20200% 20C% E1% BB% A7A% 20Australia% 20s% E1% BB% A5T% 201.4.45%.% 20doanh% 20s% E1% BB% 91% 20B% C3% A1N% 20L% E1% BA% BB% 20C% E1% BB% A7A% 20Australia% 20th% C3% A1ng% 2010% 20T% C4% 83ng% 204.9 %% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20th% C3% A1ng% 209% 20sau% 20kHI% 20% C4% 91I% E1% BB% 81U % 20ch% E1% BB% 89nh% 20theo% 20y% E1% E1% BFU% 20T% E1% BB% 91% 20m% C3% B9A% 20V % E1% BB% A5,% 20cao% 20h% C6% A1N% 20d% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20t% C4% 83ng% 202.5% .c% E1% BB% 95% 20Phi % E1% BA% BFU% 20H% C3% A0NG% 20KH% C3% B4ng% 20T% E1% BA% A1I% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 81% 20-% 20th% C3% A1I% 20B% C3% ACNH% 20D% C6% B0% C6% A1ng% 20LAO% 20D% E1% BB% 91C% 20DO% 20LO% 20ng% E1% BA% A1i% 20Covid-19
% 20T% E1% BA% A1i% 20Australia ,% 20Qantas% 20airways% 20GI% E1% E1% BA% A3M% 204.73%,% 20cathay% 20pacific% 20NI% C3% AAM% 20Y% E1% BA% BFT% 20T% E1% BA% A1I% 20Hong% 20kong% 20GI% E1% BA% A3M% 202.7%.% 20Japan% 20Alines% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20GI% E1% BA% A3M% 204.29 %% 20C% C3% B2N% 20singapore% 20Arlines% 20c% E1% BB% A7A% 20singapore% 20GI% E1% BA% A3M% 2017.71% .ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81% 20GI% E1% BA% A3M% 20m% E1% BA% A1NH% 20Trong% 20Phi% C3% AAN% 20N% C3% A0Y% 20DO% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20t% C6% B0% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20C% E1% BB% 95% 20Phi% E1% BA% BFU% 20sau% 20khi% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20Y% 20T% E1% BA% BF% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20 (WHO)% 20th % C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20s% E1% BD% BD% 20T% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20m% E1% BB% 99T% 20Phi% C3% AAN% 20H % E1% BB% 8D P% 20% C4% 91% E1% BA% B7C% 20BI% E1% BB% 87T% 20V% C3% A0O% 20ng% C3% A0Y% 2026/11% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20th% E1% BA% A3O% 20LU% E1% BA% ADN% 20NH% E1% BB% AFNG% 20V% E1% BA% A5N% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% E1% BFN% 20BI% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9BI% 20mang% 20t% C3% AAN% 20B.1.1. 529% 20C% C3% B3% 20nhi% E1% BB% 81U% 20Protein% 20gai% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20BI% E1% BA% BFN.% 20Theo% 20Who,% 20Bi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ph% C3% A1T% 20Hi% E1% BB% 87N% 20% E1% BB% 9F% 20Nam% 20Phi% 20V% E1% BB% 9BI% 20s% E1% BB% 91% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20nh% E1% BB% 8f.c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8DC% 20Nam% 20Phi% 20% C4% 91% C3% A3% 20Ph% C3% A1T% 20hhi% E1% BB% 87N% 20h% C6% A1N% 2030% 20% C4% 91% E1% BB% 99T% 20BI% E1% BA% BFN% 20Trong% 20Protein% 20gai% 20C% E1% BB% A7A% 20B. 1.1.529% 20-% 20B% E1% BB% 99% 20Ph% E1% BA% ADN% 20m% C3% A0% 20Virus% 20D% C3% B9ng% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20Li % C3% AAN% 20k% E1% BA% BFT% 20V% E1% BB% 9BI% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BF% 20B% C3% A0O% 20ng% C6% B0% E1% BB % 9di.bi% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20B.1.529% 20ch% E1% BB% A9A% 20nhi% E1% BB% 81U% 2

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news