Covid-19: Australia Lifted The Curfew In Sydney City

L% E1% BB% 87nh% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20nghi% C3% AAM% 20t% E1% BB% AB% 2021h% 20t% E1% BB% 91i% 20h% C3% B4m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 205h% 20s% C3% A1ng% 20h% C3% B4m% 20sau% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BB% A1% 20b% E1% BB% 8F% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% C3% 20N% 20k% E1% B3ng% BB% 83% 20t% E1% BB% C3% AB% 20ng% A0y% 2015 / C6% B0% 9.Ng% E1% BB% 20d% C3% 9Di% A2n% 20Sydney% 20hy% 20v% E1% BB% 8Dng% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20d% E1% BA% A5u% 20hi% E1% BB% 87u% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ch% E1% BA% A5M% 20d% E1% BB% A9t% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20phong% 20t% E1% BB% 20k% C3% 8Fa% 20d% C3% A9o% C6% B0% A0i.Ng% E1% BB% 20d% C3% 9Di% 20% C4% A2n% 91eo% E1% BA% 20kh% A9u% 20trang% 20ph% C3% B2ng% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20COVID-19% 20t% E1% BA% A1i% 20Sydney,% 20Australia.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20AFP / VNA) Nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9c% 20tr% C3% A1ch% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20Sydney,% 20thu% E1% BB% 99c% 20bang % 20New% 20South% 20Wales% 20c% E1% BB% A7a% 20Australia,% 20% C4% 91% C3% A3% 20d% E1% BB% A1% 20b% E1% BB% 8F% 20l% E1% BB% 87nh% E1% BB% 20gi% 9Bi% 20nghi% C3% AAM% 20t% E1% BA% A1i% 2 0 c% C3% A1c% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20N% C3% B3ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20COVID-19% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20ph% E1% BB% 91% 20N% C3% A0y,% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20m% E1% BA% AFC % 20m% E1% BB% 9Bi% 20gi% E1% BA% A3m% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20ti% C3% AAM% 20vaccine % 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% C4% A3c% 20% 91% E1% BA% A9y% 20nhanh.Sau% E1% BA% 20g% A7n% 203% 20th% C3% A1ng% 20c % C3% A1c% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20t% E1% BA% A1i% 20Sydney% 20b% E1% BB% 8B% 20% C4% 91% C3 % B3ng% 20b% C4% 83ng% 20how% 20l% E1% BB% 87nh% 20phong% 20t% E1% BB% 8Fa% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20ph% C3% B2ng% 20ch% E1 % BB% 91ng% 20COVID-19,% 20nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9c% 20tr% C3% A1ch% 20bang% 20New% 20South% 20Wales% 20c% C3% B4ng% 20b% E1% BB% 91% 20N% E1% BB% 9Bi% 20l% E1% BB% 8Fng% 20h% E1% BA% A1n% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20khu% 20v% E1% BB% B1c% 20b% E1% BB% 8B% 20% E1% BA% A3nh% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20nghi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20nh% E1% BA% A5t% 20c% E1% BB% A7a% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20% E1% BB% 9F% C3% A0nh% 20th% E1% BB% 20ph% 91% 20l% E1% BB% 9bn% E1% BA% 20nh% A5t% 20Australia% C3% 20N% A0y

.Trong% E1% BB% 20m% 99T% C3% B4ng% 20th% 20b% C3% A1o,% E1% BB% 20th% A7% E1% BA% 20hi% BFN 20bang% 20New% % 20South% 20Wales% 20Gladys% 20Berejiklian% 20N% C3% AAU% 20R% C3% B5% 20l% E1% BB% 87nh% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20nghi% C3% AAM% 20t% E1% BB% AB % 2021h% 20t% E1% BB% 91i% 20h% C3% B4m% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 205h% 20s% C3% A1ng% 20h % C3% B4m% 20sau% 20s% E1% BA% BD% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20d% E1% BB% A1% 20b% E1% BB% 8F% 20t% E1 % BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20N% C3% B3ng% 20k% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0y % 2015 / C6% B0% 9.Ng% E1% BB% 20d% C3% 9Di% A2n% 20Sydney% 20hy% 20v% E1% BB% 20% C4% 8Dng% C3% 91% 20l% C3% A2y% A0 % 20d% E1% BA% A5u% 20hi% E1% BB% 87u% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20ch% E1% BA% A5M% 20d% E1% BB % A9t% 20t% C3% ACnh% 20tr% E1% BA% A1ng% 20phong% 20t% E1% BB% 8Fa% 20k% C3% A9o% 20d% C3% A0i% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3 % A0nh% E1% BB% 20ph% 91% C3% 20N% C3% A0y.Theo% A0% 20b% 20Berejiklian,% 20t% C3% 20h% C3% ACnh% ACnh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20t% E1% BA% A1i% 20bang% 20New% 20South% 20Wales% 20trong% 20m% E1% BA% A5y% 20ng% C3% A0y% 20qua% 20% C4% 91% C3% A3% E1% BB% 20% 20% C4% 95n% 91% E1% BB% 8Bnh,% 20song% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20c% E1% BA% A7n% 20ti% E1% BA% BFP% 20t% E1% BB% A5c % E1% BA% 20c% A3nh% 20gi% C3% E1% BB% A1c
Th% 91ng% 20k% C3% AA% 20cho% E1% BA% 20th% A5y% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1 % BB% 87% 20l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20t% E1% BA% A1i% 20bang% 20N% C3% A0y% 20duy% 20tr% C3% AC% 20% E1% BB% 9F % E1% BB% 20m% 201 300% A9c% 20ca / ng% C3% A0y,% 2080 %% 20trong% 20khi% C6% B0% 20ng% E1% BB% 20d% C3% 9Di% A2n E1% BB% 20% % 9F% 20% C4% 91% C3% A2y% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% C3% AAM% 20% C3% ADT% 20nh% E1% BA% A5t% 201% 20m% C5% A9i % E1% BB% 20vaccine.Th% A7% E1% BA% 20hi% BFN% 20at% 20Berejiklian% 20cho% E1% BA% C3% BFT% 20th% AAM% 20s% E1% BA% BD% 20N% E1% BB % 20l% 9Bi% E1% BB% C3% 8Fng% 20th% AAM% E1% BB% 20nhi% 81u% 20at% E1% BB% 87n% C3% A1p% 20ph% C3% A1c% 20kh% 20khi% 2070 %% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20d% C3% A2n% 20bang% 20New% 20South% 20Wales% 20ti% C3% AAM% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20li% E1% BB% 81u,% E1% BB% 20nhi% 81u% E1% BA% 20kh% A3% 20N% C4% 83ng% 20v% C3% C3% A0o% 20th% A1ng% 2010% 20t% E1% BB% 9Bi.B% C3 % A0% C5% 20Berejiklian% 20c% A9ng% E1% BA% 20c% A3nh% 20b% C3% A1o% E1% BA% 20R% B1ng% 20v% E1% BB% 2020 %% 9Bi% C6% B0% 20ng% E1% BB% 20d% C3% 9Di% A2n% 20ch% C6% B0a % 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng,% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20nh% E1% BA% ADP% 20vi% E1% BB% 87n% 20v% C3% A0% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20t% E1% BB% AD% 20vong% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20t% C4% 83ng% 20cao% 20khi% 20Sydney% 20m% E1% BB% 9F% 20c% E1% BB% Ada% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1% BA% A1i.% 20how% 20v% E1% BA% Ady% 20theo% 20b% C3% A0,% 20nh% E1% BB% AFng% 20th% C3% A1ng% 20t% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% A0% 20kho% E1% BA% A3ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20th % C3% A1ch% E1% BB% 20th% A9c% E1% BA% 20nh% C6% B0% A5t.Tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% 91% C3% B3,% C3% A1c% 20c% 20nh% C3% A0% 20nghi% C3% aan% 20c% E1% BB% A9u% 20t% E1% BA% A1i% 20Vi% E1% BB% 87n% 20Burnet% 20kh% E1% BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20c% C3% A1c% 20at% E1% BB% 87n% 20ph% C3% A1p% 20ph% C3% B2ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20nghi% C3% AAM% 20ng% E1% BA% B7t% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20tri% E1% BB% 83n% 20khai% 20t% E1% BA% A1i% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20N% C3% B3ng% 20d% E1% BB% 8Bch% 20b% E1% BB% 87nh% 20% E1% BB% 9F% 20Sydney% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 208% 20v% E1% BB% ABA% 20qua% 20% C4% 91% C3% A3% 20ph% C3% A1T% 20huy% 20hi% E1% BB% 87u% 20qu% E1% BA% A3% 20ng% C4% 83n% 20ch% E1% BA% B7n% 20s% E1% BB% 91% 20ca% E1% BA% 20m% A

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news