Covid-19 In India: Pandemic Is Turning Into Translation?

C% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20cho% 20at% E1% BA% BFT% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20 (pandemic)% 20% E1% BB% 9F% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20% C4% 91ang% 20chuy% E1% BB % 83n% 20d% E1% BA% A7n% 20th% C3% A0nh% 20d% E1% BB% 8Bch% 20 (EPIDEMIC)% 20v% C3% A0% 20ti% E1% BA% BFN% 20t% E1% BB% 9Bi% 20th% C3% A0nh% 20b% E1% BB% C4% 87nh% 20% 91% E1% BA% B7c% 20h% E1% BB% AFU% 20 (endemic) .0: 00 /% 204: 18N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamM% E1% BB% 99T% 20khu% 20ch% E1% BB% A3% 20% E1% BB% 9F% 20ngo% E1% BA% A1i% 20% C3% B4% 20New% 20Delhi,% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20% C4% 91% C3% A3% 20tr% E1% BB% 9F% 20l% E1 % BA% A1i% 20cu% E1% BB% 99c% 20s% E1% BB% 91ng% 20b% C3% ACnh% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20m% E1% BB% 9Bi% 20sau% 20 % C4% 91% E1% BB% A3t% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20nghi% C3% AAM% 20tr% E1% BB% 8Dng% 20h % E1% BB% 93i% C3% A1ng% 20th% E1% BB% 204.Nhi% 81u% 20% C3% BD% E1% BA% 20ki% BFN% 20cho% E1% BA% 20R% 20% C4% B1ng % 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20Covid-19% 20% E1% BB% 9F% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20 % C4% 91ang% E1% BA% 20d% A7n% E1% BB% 20tr% 9F% C3% 20N% aan% 20d% E1% BB% 85% E1% BB% 20ki% 83m% 20so% C3% A1T% 20h% C6% A1n% 20nh% C6% B0ng% 20v% E1% BA% ABN% 20kh% C3% B4ng% 20lo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20xu% E1% BA% A5t% 20hi% E1% BB% 87n% 20at% E1% BA% BFN% 20th% E1% BB% 83% 20m% E1% BB% 9Bi% 20l% C3% A0m% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20l% E1% BB% 99n% 20m% E1% BB% 8Di% 20d% E1% BB% B1% 20% C4% 91o% C3% E1% BB% A1n.V% 9Bi% E1% BB% 20vi% 87C% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20ca% E1% BB% 20nhi% 85m% 20Covid-19% 20% E1% BB% 9F% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20% C4% 91ang% 20gi% E1% BA% A3m% 20d% E1% BA% A7n, % 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20d% E1% BB% 8Bch% 20t% E1% BB% 85% 20v% C3% A0% 20virus% 20h% E1% BB% 8Dc% 20l% E1% BA % A1c% 20quan% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng,% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BA% BD% 20qu% E1% BA% A3N% 20l% C3% BD% 20c% A1c% C3% 20ca% 20b% E1% BB% 87nh% 20d% E1% BB% 85% 20d% C3% A0ng% 20h% C6% A1n% 20trong% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai.Trong% 20m% E1% BB% 99T% 20cu% E1% BB% 99c% 20tr% E1% BA% A3% 20l% E1% BB% 9Di% 20ph% E1% BB% 8Fng% 20v% E1% BA% A5n% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% C3% B4ng% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20v% C3% A0o% 20cu% E1% BB% 91i% 20th% C3% A1ng% 208% 20nh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BB% 95% 20ch % E1% BB% A9c% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20 (WHO)% 20Soumya% 20Swaminathan% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20% C4% 91ang% 20% E1% BB% 9F% 20ho% E1% BA% B7c% 20g% E1% BA % A7n% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20cu% E1% BB% 91i% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 91 % E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% E1% BA% 8Bch

.Tu% A7n% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Bc,% 20B% E1% BB% 99% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Fng% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20Rajesh% 20Bhushan% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20c% C3% A1c% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20% C4% 91ang% 20gi% E1% BA% A3m% 20d% E1% BA% A7n% 20% E1% BB% 9F% 20h% E1% BA% A7u% 20h% E1% BA% BFT% 20c% C3% A1c% 20bang.% C4% 90% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch% 20% C4% 91ang% 20ti% E1% BA % BFN% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20tr% E1% BB% 9F% 20th% C3% A0nh% 20b% E1% BB% 87nh % 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20h% E1% BB% AFU,% 20l% C3% A2y% 20lan% 20% E1% BB% 9F% 20c% E1% BA% A5p% 20% C4% E1% BB% 91% 99% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% C6% B0% 20ph% C6% A1ng% C3% A0% 20v% 20trong% E1% BB% 20m% 99T% 2 0khu% 20v% E1% BB% B1c% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20l% C3% BD% 20nh% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh,% 20v % E1% BA% ABN% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% C3% A2y% 20b% C3% B9ng% 20ph% C3% A1T% 20nh% C6% B0ng% 20h% E1% BB % 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20y% 20t% E1% BA% BF% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20ki% E1% BB% 83m% 20so% C3% A1T% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c.% 20% E1% BB% 9E% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20N% C3% A0y,% 20s% E1% BB % 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20b% E1% BB% 8B% 20nh% E1% BA% ADP% 20vi% E1% BB% 87n% 20s% E1% BA% BD% 20gi% E1 % BA% A3m% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1c% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20h% E1% BB% A3p% 20N% E1% BA% B7ng% 20s% E1% BA % C3% BD% 20kh% B4ng% E1% BB% 20nhi% 81u% C6% B0% 20nh% C6% B0% 20tr% E1% BB% 20% C4% 9Bc% C3% 91% E1% BB A2y
Ch% % 89% 20s% E1% BB% 91% 20l% E1% BA% A1c% 20quanNh% C3% A0% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1 % BB% A7a% 20WHO% 20N% C3% B3i% 20R% E1% BA% B1ng,% 20khi% 20% E1% BA% A4n% 20% C4% 90% E1% BB% 99% 20b% C6% B0% E1% BB% 9Bc% 20v% C3% A0o% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1n% 20b% E1% BB% 87nh% 20% C4% 91% E1% BA% B7c% 20h% E1% BB% AFU,% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20s% E1% BB% B1% 20kh% C3% A1c% 20nhau% 20v% E1% BB% 81% 20c% E1% BA% A5p % 20% C4% 91% E1% BB% 99% 2 0l% C3% A2y% 20nhi% E1% BB% 85m% 20% E1% BB% 9F% 20c% C3% A1c% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6% A1ng. % 20Kh% C3% B4ng% 20lo% E1% BA% A1i% 20tr% E1% BB% AB% 20kh% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20t% C4% 83ng% 20% C4% 91% E1 % BB% 99T% 20at% E1% BA% BFT% 20c% C3% A1c% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BB% AFng% 20khu% 20v% E1 % BB% C3% B1c% B3% 20c% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% E1% BB% 20ph% A7% 20vaccine% E1% BA% 20th% A5p.Tuy 20nhi% C3% % aAN,% 20b% C3% A0% 20Swaminathan% 20cho% 20at% E1% BA% BFT,% 20how% 20ch% C3% table% 20ta% 20% C4% 91ang% 20s% E1% BB% 91ng% 20trong% 20 % C4% 91% E1% BA% A1i% 20d% E1% BB% 8Bch,% 20m% E1% BB% 8Di% 20th% E1% BB% A9% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% C4% 20thay% 20% 91% E1% BB% 95i% E1% BB% 20m% 99T% C3% A1ch% 20c% E1% BA% 20b% A5t% 20ng% E1% BB% C3% A0% 9D.Nh% 20khoa% 20h% E1% BB% 8Dc% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Fng% 20c% E1% BB% A7a% 20WHO% 20th% C3% AAM% 20R% E1% BA% B1ng,% 20x% C3 % A9t% 20nghi% E1% BB% 87m% 20m% E1% BA% Abu% 20m% C3% A1u% 20h% C3% A0ng% 20lo% E1% BA% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20% E1 % BA% C4% A4n% 20% 90% 99% E1% BB% 20cho% E1% BA% 20th% 2065 %% A5y% 20t% E1% BB% B7% 20l% E1% BB% 87% 20huy% E1% BFT% BA% 20% C4% 20thanh% 91% C3% A3% C3% B3% 20c% 20kh% C3% A1ng% E1% BB% 20th% 83% 20

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news