Covid-19: Most Of The Deaths In Thailand Have Not Been Vaccinated

Cu% E1% BB% 99C% 20kH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20DO% 20C% E1% BB% A5C% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87NH% 20th% C3% A1I% 20lan% 20ti% E1% BA% BFN% 20H% C3% A0NH% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20C% C3% B3% 20t% E1% BB% 9BI% 2064.6 %% 20B% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2N% 20covid-19% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20L% C3% A0% 20nh% E1 % BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ch% C6% B0A% 20ti% C3% AAM% 20PH% C3% B2NG,% 20 in% 20kHI% 20s% E1% BB% 91% 20B% E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2N% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% C3% AAM% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20vaccine% 20L% C3% A0% 200.8% .nh% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20Y% 20T% E1% BA% BF% 20ti% C3% AAM% 20vaccine% 20Ph% C3% B2ng% 20Covid -19% 20cho% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20T% E1% BA% A1i% 20T% E1% BB% 89nh% 20samutprakran,% 20th% C3% A1i% 20lan % 20ng% C3% A0Y% 2019/6 / 2021.% 20 (% E1% BA% A2nh:% 20thx / TTXVN) M% E1% BB% 99T% 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20do% 20c% E1% BB% A5C% 20ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BB% 87NH% 20 (DDC)% 20thu% E1% BB % 99C% 20B% E1% BB% 99% 20Y% 20T% E1% BA% BF% 20th% C3% A1i% 20lan% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20cho% 20th% E1 % Three% A5Y% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7Y% 20% C4% 91% E1% BB% A7% 20% E1% BB% 9F% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20V% C3% AC% 20D% E1% BB% 8BCH% 20covid-19% 20ch% E1% BB% 89% 20chi% E1% BA% BFM% 20m% E1% BB% 99T% 20Ph% E1% BA% A7N% 20R% E1% BA% A5T% 20NH% E1% BB% 8F% 20SO% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20nh% E1% BB% afng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ch% C6% B0A% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20Ph% C3% b2ng

.theo% 20ph% c3% b3ng% 20vi% c3% aan% 20ttxvn% 20t% E1% BA% A1i% 20bangkok,% 20ddc% 20% C4% 91% C3% A3% 20Theo% 20d% C3% B5i % 20h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20c% E1% BB% A7A% 2013.637% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng % 20h% E1% BB% A3P% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20tr% C3% AAN% 20TO% C3% A0N% 20Qu% E1% BB% 91C% 20V% C3% A0% 20Ph% C3% A1T % 20hhi% E1% BB% 87N% 20ra% 20R% E1% BA% B1ng% 201.967% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20Trong% 20s% E1% BB% 91% 20% C4% 91% C3 % B3,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2014
4%,% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% 20ti% C3% AAM% 20LI% E1% BB% 81U% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20% C4 % 91% E1% E1% A7U% 20ti% C3% Aan.cu% E1% BB% 99C% 20kH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20C% C3 % B3% 20107% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20% E1% BB% 9F% 20nh% E1% BB% Afng % 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A3% 20ti% C3% AAM% 20Hai% 20Li% E1% BB% 81U,% 20ch% E1% BB% 89% 20chi% E1% BA% BFM% 200.8 %% 20T% E1% BB% 95ng% 20s% E1% BB% 91,% 20Trong% 20khi% 208,803% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20T% E1% BB% AD% 20Vong,% 20T% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2064.6%,% 20L% C3% A0 % 20nh% E1% BB% AFNC% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20ch% C6% B0A% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20PH % C3% B2ng.c% C3% B3% 202.760% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% E1% BB% A3P% 20T% E1% BB% AD% 20Vong,% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6% B0% C6% A1ng% 2020.2%,% 20KH% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20Ph% C3% A2N% 20LO% E1% A1i% 20Trong% 20B% E1% BA% A5T% 20k% E1% BB% B3% 20nh% C3% B3M% 20C% E1% BB% A5% 20th% E1% BB% 83% 20N% C3% A0o% 20do% 20kH% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20h% E1% BB% 93% 20s% C6% A1% 20ti% C3% AAM% 20ch% E1% BB% A7ng% 20Trong% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% 9F% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20HO% E1% BA% B7C% 20DO% 20th% C3% B4ng% 20Tin% 2 0m% C3% A2U% 20thu% E1% BA% ABN.TUY% 20NHI% C3% AAN,% 20DDC% 20KH% C3% B4ng% 20Chia% 20nh% E1% BB% 8F% 20C% C3% A1C% 20s% E1 % BB% 91% 20LI% E1% BB% 87U% 20cho% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20VACCINE% 20KH% C3% A1C% 20nhau% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91 % C6% B0% E1% BB% A3C% A3C% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A1i% 20lan.cu% E1% BB% 99C % 20KH% E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20Trong 20kho % E1% BA% A3NG% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A0Y% 2025/7% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ng% C3 % A0Y% 209/9,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20T% E1% BB% AB% 2060% 20tu% E1% BB% 95% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% C3% AAN% 20chi% E1% BA% BFM% 20% C4% 91A% 20s% E1% BB% 91.% 20k% E1% Ba % BFT% 20qu% E1% BA% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Trung% 20T% C3% A2M% 20x% E1% BB% AD% 20L% C3% BD% 20t % C3% ACNH% 20H% C3% ACNH% 20covid-19% 20 (CCSA)% 20C% C3% B4ng% 20B% E1% BB% 91% 20ng% C3% A0Y% 2013 / 9
H% C6% A1N% 2060 %% 20s% E1% BB% 91% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20T% E1% BB% AD% 20Vong% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20KH % E1% BA% A3O% 20s% C3% A1T% 20% E1% BB% 9F% 20V% C3% B9ng% 20% C4% 91% C3% B4% 20th% E1% BB % 8b% 20bangkok% 20m% E1% BB% 9F% 20R% E1% BB% 99ng% 20V% C3% A0% 205 %% 20% E1% BB% 9F% 20C% C3% A1C% 20T% E1% BB% 89nh% 20BI% C3% AAN% 20GI% E1% BB% 9BI% 20PH% C3% ADA% 20nam.% 20% C4% 90% C3% A2Y% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C % 20coi% 20L% C3% A0% 20nh% E1% BB% AFNG% 20Khu% 20V% E1% BB% B1C% 20nguy% 20hhi% E1% BB% 83m% 20nh% E1% BA% A5T% 20B% E1% BB % 8b% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20C% E1% BB% A7A% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH % 20covid-19.% C4% 90% E1% BA% BFN% 20nay,% 20h% C6% A1N% 2027% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% C3 % Aan% 20kh% E1% BA% AFP% 20th% C3% A1I% 20lan% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20ti% C3% AAM % 20% C3% ADT% 20NH% E1% BA% A5T% A5T% 20m% E1% BB% 99T% 20m% C5% A9I% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20Covid-19% 20V% C3% A0% 20KHO % E1% BA% A3NG% 2012% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20ti% C3% AAM% 20m% C5% A9i% 20th% E1% BB% A9% 20hai.t% C3% ADNH% 20% C4% 91% E1% BFN% 20ng% C3% A0Y % 2012/9,% 20ch% E1% BB% 89% 20c% C3% B3% 207/77% 20T% E1% BB% 89nh% 20% E1% BB% 9F% 20th% C3% A1i% 20lan,% 20g % E1% BB% 93m% 20th% E1% BB% A7% 20% C4% 91% C3% B4% 20bangkok,% 20pathum% 20thani,% 20samut% 20sa

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news