Covid-19 Wave Threatens European Economic Growth

% C4% 90% E1% BB% A3T% 20B% C3% B9ng% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19% 20% C4% 91ang% 20ho% C3% A0NH% 20h% C3% A0NH% 20% E1 % BB% 9F% 20c% C3% A1C% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20D% E1% BA% ABN% 20t% E1% BB% 9Bi % 20lo% 20ng% E1% BA% A1I% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% C3% A0% 20Ph% E1% BB% A5C% 20h% E1% BB% 93i% 20m% E1% Three % A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BF% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20Trong% 20nh % E1% BB% AFNG% 20th% C3% A1ng% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20B% E1% BB % 8b% 20Ph% C3% A1% 20h% E1% BB% 8fng% 20In% 20m% C3% B9A% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20N% C3% A0Y ... 0: 00 /% 204: 09N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20namch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20% C4% 91ang% 20ch% E1% BB% A9ng% 20ki% E1% BA% BFN% 20s% E1% BB% 91% 20ca% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9BI% 20COVC-19% 20T% C4% 83ng% 20m% E1% BA% A1NH% 20may% 20khi% 20m% C3% B9A% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20V% E1% BB% ABA% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% E1% BA% A7U.cho% 20T% E1% BB% 9BI% 20th% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91I% E1% BB% 83m% 20Hi% E1% BB% 87N% 20T% E1% BA% A1i,% 20L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng % 20covid-19% 20ch% C6% B0A% 20% E1% BA% A3NH% 20H% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20nhi% E1% BB% 81U% 2 0% C4% 91% E1% BA% BFN% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20T% E1% BA% A1i% 2019% 20qu% E1% BB% 91C% 20gia% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20Chung% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20Euro% 20 (Eurozone)

.% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20nh% C3% A0% 20Qu% E1% BA% A3N% 20tr% E1% BB% 8B% 20mua% 20h% C3% A0Ng% 20 (PMI)% 20do% 20ihs% 20markit% 20th% E1% BB% B1C% 20Hi% E1% BB% 87N% 20-% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C4% 91O% 20ch% E1% BB% A7% 20ch% E1% BB% 91T% 20V% E1% BB% 81% 20C% C3% A1C% 20ho% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20-% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 2011,% 20sau% 20kHI% 20GI% E1% BA% A3M% 20XU% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 206% 20th% C3% A1ng% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 2010.tuy% 20nhi% C3% Aan,% 20tri% E1% BB% 83N% 20V% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N % 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20% C4% 91ang% 20x% E1% BA% A5U% 20% C4% 91i.% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20% C3% 81o% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20B% C6% B0 % E1% BB% 9BC% 20V% C3% A0O% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20Phong% 20t% E1% BB% 8FA% 20th% E1% BB% A9% 20T% C6% B0% 20K % E1% BB% 83% 20T% E1% BB% AB% 20kHI% 20% C4% 91% E1% BA% A1I% 20D% E1% BB% 8BCH% 20B% E1% BA% AFT% 20% C4% 91 % E1% BA% A7U
% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20nhi% E1% BB% 85m% 20m% E1% BB% 9BI% 20T% C4% 83ng% 20V% E1% BB% 8dt% 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20C% C5% A9Ng% 20WHI% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20PH% E1% BA% A3I% 20T% C3% Adnh% 20% C4% 91% E1% C4% 91% E1% BA% BFN% 20KH% E1% BA% A3% 20N% C4% 83ng% 20PH% E1% BA% A3I% 20Phong% 20T% E1% BB% 8FA% 20tr% E1% BB% 9F% 20L% E1% BA% A1i,% 20sau% 20khi% 20m% E1% BB% 99T% 20LO% E1% BA% A1T% 20h% E1% BA% A1N% 20ch% E1% BA% BF% 20% C4% 91% C3% A3% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20T% C3% A1i% 20% C3% A1P% 20D% E1% BB% A5ng.% E2% 80% 9 for% E1% BA% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20T% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U% 20% C3% A2U 82U% 20Trong 20th% C3% A1ng% 2011% 20L% C3% A0% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20tr% C3% A1i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20V% E1% BB% 9BI% 20D% E1% BB% B1% 20B% C3% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20Chuy% C3% AAN% 20gia% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 2 0v% E1% BB% 81% 20s% E1% BB% B1% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% E1% BB% 91C% 20C% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20T% E1% BF% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C.% 20nh% C6% B0ng% 20Eurozone% 20kH% C3% B3% 20tr% C3% A1nh% 20% C4% 91% C6% B0% E1 % BB% A3C% 20suy% 20GI% E1% BA% A3M% 20T% C4% 83ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20Trong% 20qu% C3% BD% 204% 20N% C3% A0Y,% 20nh% E1% BA% A5T% 20L% C3% A0% 20khi% 20s% E1% BB% 91% 20CA% 20NHI% E1% BB% 85m% 20covid-19% 20m% E1% BB% 9BI% 20T% C4% 83ng% 20cao% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20g% C3% A2Y% 20nhi% E1% BB% 81U% 20GI% C3% A1N% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% E1% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 2012% E2% 80% 9d,% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20tr% C6% B0 % E1% BB% 9fng% 20chris% 20Williamson% 20C% E1% BB% A7A% 20ihs% 20markit% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh.Theo% 20% E1% BB % A6Y% 20BAN% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 (EC),% 20Ni% E1% BB% 81m% 20in% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9di% 20ti% C3% Aau % 20d% C3% B9ng% 20In% 20mut% 20v% 20V% E1% BB% B1C% 20Eurozone% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E2% 80% 9cgi% E1% BA% A3M% 20% C4% 91 % C3% A1ng% 20k% E1% BB% 83% E2% 80% 9d% 20Trong% 20th% C3% A1ng% 2011.% 20ihs% 20markit% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng% 20Trong% 20th% C3 % A1ng% 20N% C3% A0Y,% 20k% E1% BB% B3% 20V% E1% BB% 8dng% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20doanh% 20nnhi% E1% BB% 87p% 20Trong% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20V% E1% BB% 81% 20s% E1% BA% A3N% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20lai% 20t% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% C3% A3% 20% E2% 80% 9ct% E1% BB% A5T% 20xu% E1% BB% 91ng% 20m% E1% BB% A9C% 20th% E1% E1% BA% A5P% 20nh% E1% BA% A5T% 20K% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% 20th% C3% A1ng% 201 / 2021% E2% 80% 9d.v% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99T% 20g% C3% B3C% 20nh% C3% ACN% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20L% E1% BA% A1C% 20quan,% 20chuy% C3% AAN% 20gia% 20kinh% 20T% E1% BA% BF% 20Ruben% 20Segura-Cayuela% 20thu% E1% BB% 99C % 20bank% 20of% 20america,% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20C% E1% BA% A7N% 20PH% E1% BA% A3I% 20C% C3% B3% 20th% C3% AAM% 20D% E1% BB% AF% 20LI% E1% BB% 87U% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1% 20xem% 20c% C3% A1C% 20BI% E1% BB% 87N% 20PH% C3% A1P% 20ch% E1% BB% 91ng% 20covid-19% 20% E1% BB% 9F% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20s% E1% BA% BD% 20% E1% BA% A3NH% 20h% C6% B0% E1% BB% 9fng% 20ra% 20sao% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C.% 20% C3% 94ng% 20N% C3% B

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news