Crisis Evergrande ‘blows’ Gold Price Soared

Gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20t% C4% 83ng% 20kh% C3% A1% 20m% E1% BA% A1nh% 20khi% 20nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20ph% C3% B2ng% 20ng% E1% BB% ABA% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20gia% 20t% C4% 83ng,% 20trong% 20b% E1% BB % 91i% 20c% E1% BA% A3nh% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u % 20b% E1% BA% A5t% 20safe% 20v% C3% AC% 20nguy% 20c% C6% A1% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20c% E1% BB % A7a% 20c% C3% B4ng% 20ty% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20% E1% BB% 91C, running% 20Evergrande.% 20Gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20mi% E1% 20trong% BA% BFng% C6% B0% 20N% E1% BB% 20s% C3% 9Bc% A1ng% 20nay% 20 (21/9)% 20t% C4% 83ng% 20t% E1% BB% 9Bi% 20g% E1 % BA% A7n% 20N% E1% BB% Ada% 20tri% E1% BB% 87u% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20m% E1% BB% 97i% 20l% C6% B0% E1% BB % A3ng ... 0: 00 /% 203: 43N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% E1% BA% 20 years% 20from% A2nh% 20h% E1% BB% 20-% 20 8Da% % E1% BA% A2nh:% C3% North% 20Bloomberg

.L% E1% BA% 20g% A7n% 2010h% 20tr% C6% B0a,% 20T% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% A0n % 20Ph% C3% BA% 20Qu% C3% BD% 20ni% C3% AAM% 20y% E1% BA% BFT% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20mi% E1% BA% BFng% 20SJC% 20cho % E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% C3% 9Dng% A0% 20H% 20N% E1% BB% 99 i% 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20m% 2056.7% A9c% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% A3ng% BB% 20 (buy% 20v% C3% A0o)% C3% A0% 20v% 2057.5% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0 % E1% BB% A3ng% 20 (b% C3% A1n% 20ra)
% 20So% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% B9ng% 20th% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91i% E1 % BB% 83m% 20h% C3% B4m% 20qua,% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20mi% E1% BA% BFng% 20SJC% 20t% E1% BA% A1i% 20doanh% 20nghi% E1% BB% 87p% 20N% C3% A0y% 20t% C4% 83ng% 20450,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% E1% BB% 9F% 20chi% E1% BB% 81u% 20mua% 20v% C3% A0o% 20v% C3% A0% 20t% C4% 83ng% 20250,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% 20% E1% A3ng% BB% 9F% E1% BB% 20chi% 81u% 20b% C3% A1n% E1% BA% 20ra.Nh% ABN% 20tr% C3% B2n% 20tr% C6% A1n% 20 999, 9% 20hi% E1% BB% 87u% 20Ph% C3% BA% 20Qu% C3% BD% 20c% C3% B3% 20gi% C3% A1% 20mua% 20v% C3% A0o% 20l% C3% A0% in 2056, 3% 20tri% E1% BB% 87u% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20v% C3% A0% 20b% C3% A1n% 20ra% 20l% C3% A0% 2057.5% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20t% C4% 83ng% 20300,000% 20 % C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% E1% BB% 9F% 20c% E1% BA% A3% 20hai% 20% C4% 91% E1% BA % A7 u% 20gi% C3% BA% A1.T% E1% A1i% E1% BB% 20th% 8B% C6% B0% 20tr% E1% BB% 9Dng% 20Tp.HCM,% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20SJC % 20b% C3% A1o% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20mi% E1% BA% BFng% 20c% C3% B9ng% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20hi% E1% BB% 87u % 20% E1% BB% 9F% E1% BB% 20m% 2056.45% A9c% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB % 20v% C3% A3ng% A0% 2057.1% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng,% 20t% C4% 83ng% 20300,000% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% E1% BB% 9F% 20c% E1% BA% A3% 20hai% 20% C4% 91% E1% BA% C3% A7u% 20gi% A1.So% 20v% E1% BB% C3% 9Bi% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% E1% BA% 20th% BF% E1% BB% 20gi% 9Bi% 20quy% 20% C4% 91% E1% BB% 95i,% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20SJC% 20b% C3% A1n% 20l% E1% BA% BB% 20hi% E1% BB % 20% C4% 87n% 91ang% 20cao% 20h% C6% A1n% E1% BA% 20kho% from 208.5 to 8.9% A3ng% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB % 93ng / l% C6% B0% E1% BB% C3% A1% A3ng
Gi% 20v% C3% A0ng% 20giao% 20ngay% 20t% E1% BA% A1i% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% C3% A2u% 20% C3% 81% 20l% C3% North% 20g% E1% BA% A7n% 2010h% 20theo% 20gi% E1% BB% 9D% 20Vi% E1 % BB% 87T% C4% 20 years% 20% 91% E1% BB% 20% E1% A9ng% BB% 9F% 201 764% US $ 20 / oz,% E1% BA% 20gi% 201% A3m% 20us D / oz% 20so% 20v% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20phi% C3% Aan% 20% C4% 91% C3% AAM% 20qua% 20t% E1% BA% A1i% 20New% 20York.% 20M% E1% BB% A9c% 20gi% C3% A1% 20N% C3% A0y% 20t% C6% B0% C6% A1ng% 20% C4% 91% C6 % C6% B0% A1ng% E1% BA% 20kho% 2048.6% A3ng% E1% BB% 20tri% 20% C4% 87u% 91% E1% BB% 93ng / l% C6% B0% E1% BB% A3ng In% 20phi% C3% aan% 20M% E1% BB% C3% B9% 20ng% A0y% E1% BB% 20th% A9% 20Hai,% C3% A1% 20gi% 20v% C3% A0ng% 20giao% 20ngay% 20t% C4% 83ng% 2010.2% US $ 20 / oz,% 20t% C6% B0% C6% 20% C4% A1ng% C6% B0% 91% C6% 20t% C4% A1ng% 83ng% 200.6% % 20ch% E1% BB% 91t% 20% E1% BB% 9F% 201 765% US $ 20 / oz.Gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% E1% BA% 20b% 20t% C4% ADT% 83ng% 20khi % 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20to% C3% A0n% 20c% E1% BA% A7u% 20b% C3% A1n% 20th% C3% A1o % 20c% C3% A1c% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20nh% C6% B0% 20c% E1% BB% 95% 20phi% E1% BA % BFu% 20v% C3% A0% 20h% C3% A0ng% 20h% C3% B3a% 20c% C6% A1% 20b% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20t% C3 % ACM% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20nh% E1% BB% AFng% 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20safe% 20to% C3% A0n% 20nh% C6% B0 % 20v% C3% A0ng,% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% $ 20% C3% A0% 20v% C3% A1i% 20tr% E1% BA% 20phi% BFu% 20 Warehouse% 20b% E1% BA% A1c% 20M% E1% BB% B9.% 20Nhu% 20c% E1% BA% A7u% 20t% C3% ACM% 20ki% E1% BA% BFM% 20% E2% 80% 9Ch % E1% BA% A7m% 20tr% C3% BA% 20% E1% BA% A9n% E2% 80% 9D% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20how% 20N% E1% BB% 97i% 20s% E1% BB % A3% 20h% C3% A3i% 20v% E1% BB% 81% 20nguy% 20c% C6% A1% 20v% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande % 20% E2% 80% 93% 20% E2% 80% 9C% C4% 91% E1% BA% BF% 20ch% E1% BA% BF% E2% 80% 9D% 20b% E1% BA% A5t% 20 % C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91ang% 20o% E1% BA% B1n% 20m% C3% ACnh% 20d % C6% B0% E1% BB% 9Bi% E1% BB% 20kh% 91i% 20N% E1% BB% A3% 20300% 20T% E1% BB% B7% E1% BA% 20USD.Bi% BFN% 20% C4 % 91% E1% BB% 99ng% 20gi% C3% A1% 20v% C3% A0ng% 20% C4% 91% C3% AAM% 20qua% 20tr% C3% aan% 20% C4% 91% E1% BB% 93 % 20th% E1% BB% 8B% 2015% 20ph% C3% Real.% E2% 80% 9CR% C3% B5% 20R% C3% A0ng% 20N% E1% BB% 97i% 20s% E1% BB% A3% 20v% E1% BB% 81% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20% C4% 91ang% 20ph% E1% BA% A3N% 20% C3% A1nh% 20tr% C3% aan% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng.% 20D% C3% B2ng% 20ti% E1% BB% 81n% 20th% C6% B0 % E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BA% A3y% 20v% C3% A0o% $ 20,% 20v% C3% A0o% 20v% C3% A0ng,% 20v% C3% A0o% 20y% C3% aan% 20Nh % E1

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news