Croatia Headed For Joining Eurozone In 2023

PH% C3% B3% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20% E1% BB% A6Y% 20BAN% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U% 20 (EC)% 20valdis % 20dombrovskis% 20ng% C3% A0Y% 2013/9% 20cho% 20BI% E1% BA% BFT% 20croatia% 20% C4% 91ang% 20h% C6% B0% E1% BB% 9Bng% 20t% E1% BB% 9BI % 20gia% 20nh% E1% BA% ADP% 20KHU% 20V% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20 (Eurozone)% 20V% C3% A0o% 20N% C4% 83m% 202023,% 20N% E1% BA% BFU% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20 % C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% C3% A1C% 20ti% C3% Aau% 20ch% C3% AD% 20DO% 20ec% 20% C4% 91% E1% BB% 81% 20ra .Bi% E1% BB% 83U% 20T% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20t% E1% BA% A1i% 20frankfurt,% 20% C4% 90% E1% BB% A9C.% 20% E1% BA% A2NH% 20minh% 20h% E1% BB% 8DA:% 20AFP / TTXVN% C3% 94ng% 20dombrovskis% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20GI% C3% A1% 20cao% 20% C3% BD% 20ch% C3% AD% 20ch% C3% Adnh% 20tr% E1% BB% 8B% 20m% E1% BA% A1nh% 20m% E1% BA% BD% 20C% E1% BB% A7A% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20L% C3% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1O% 20croatia% 20Trong% 20vi% E1% BB% 87C% 20% C4% 91% C6% B0A% 20V% C3% A0O% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20s% E1% BB% 9bm% 20nh% E1% BA% A5T% 20L% C3% A0% 20V% C3% A 0o% 20N% C4% 83m% 202023.% 20d% C3% B9% 20cho% 20c% C3% B2N% 20nhi% E1% BB% 81U% 20tr% E1% BB% 9F% 20ng% E1% BA% A1I% 20m % C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91ang% 20Ph% E1% BA% A3I% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m % E1% BA% B7T,% 20ec% 20s% E1% BA% BD% 20H% E1% BB% 97% 20tr% E1% BB% A3% 20croatia% 20In% 20N% E1% BB% 97% 20L% E1% BB% B1C% 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20m% E1% BB% 91C% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20N% C3% A0Y.song,% 20 % C3% B4ng% 20L% C6% B0U% 20% C3% BD% 20croatia% 20c% E1% BA% A7N% 20h% E1% BB% 99i% 20t% E1% BB% A5% 20% C4% 91% E1 % BB% A7% 20C% C3% A1C% 20ti% C3% Aau% 20ch% C3% AD% 20g% E1% BB% 93m% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T% 20L% E1% Three % A1M% 20Ph% C3% A1T,% 20ch% E1% BB% A9ng% 20minh% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BB% 95N %% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20C% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N% 20t% C3% A0i% 20CH% C3% ADNH% 20C% C3% B4ng,% 20Neo% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20N% E1 % BB% 99i% 20t% E1% BB% 87% 20V% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20In% 20Hai% 20N% C4% 83m% 20V% C3% A0 % 20% C4% 91% C3% A1P% 20% E1% BB% A9ng% 20c% C3% A1C% 20m% E1% BB% A5C% 20ti% C3% Aau% 20NgHi% C3% AAM% 20ng% E1% Three % B7T% 20V% E1% BB% 81% 20L% C3% A3I% 20su% E1% BA% A5T% 20D% C3% A0i% 20h% E1% BA% A1N

.Hi% E1% BB% 87N% 20quy% 20m% C3% B4% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20croatia% 20V% C3% A0% 20x% E1% BA% BFP% 20th% E1% BB% A9% 2022% 20Trong% A9% 2022% 20In% A9% 20s% E1% BB% 91% 2027% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20th% C3% A0NH% 20Vi% C3% AAN% 20LI% C3% AAN% 20minh% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82u% 20 (EU).% C3% 94ng% 20daniel% 20gros,% 20gi% C3% A1M% 20% C4% 91% E1% BB% 91C% 20Trung% 20T% C3% A2M% 20nnghi% C3% AAN % 20c% E1% BB% A9U% 20ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 82U,% 20c% C3% B3% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20T% E1% BA% A1I% 20BRUSSELS% 20 (B% E1% BB% 89),% 20nh% E1% BA% DNA% 20% C4% 91% E1% BB% 8BNH% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BA% B7T% 20kinh% 20t% E1% BA% BF,% 20Vi% E1% BB% 87C% 20gia% 20nh% E1% BA% ADP% 20Eurozone% 20C% E1% BB % A7A% 20croatia% 20ch% E1% BB% 89% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% B1% 20B% E1% BB% 95% 20sung% 20R% E1% Three % A5T% 20nh% E1% BB% 8F% 20cho% 20N% E1% BB% 81N% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20khu% 20V% E1% BB% B1C% 20N% C3% A0Y.% 20nh% C6% B0ng% 20V% E1% BB% 81% 20m% E1% BA% B7T% 20ch% C3% ADNH% 20tr% E1% BB% 8B,% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20th% C3 % A1I% 20C% E1% BB% A7A% 20croatia% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20Euro% 20V% E1% BA% ABN% 20duy% 20tr% C3 % AC% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20 s% E1% BB% A9C% 20h% E1% BA% A5P% 20D% E1% BA% ABN
L% C4% A9NH% 20V% E1% BB% B1C% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20ch% E1% BB% A7% 20% C4% 91% E1% E1% BA% A1O% 20C% E1% BB% A7A% 20croatia% 20L% C3% A0% 20DU% 20L% E1% BB% 8Bch% 20V% C3% A0% 20Vi% E1% BB% 87C% 20gia% 20nh% E1% BA% ADP% 20Eurozone% 20s% E1% BA% BD% 20mang% 20L% E1% BA% A1i% 20L% E1% BB% A3i% 20% C3% A3I Adch% 20to% 20L% E1% BB% 9BN% 20cho% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y.% 20m% E1% BB% 99t% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1 % BB% A9U% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y% 20C% E1% BB% A7A% 20ng% C3% A2N% 20h% C3% A0ng% 20Qu% E1% BB% 91c % 20gia% 20croatia% 20cho% 20th% E1% BA% A5Y% 20s% E1% BB% B1% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20c% E1% BB% A7A% 20ng% C6 % B0% E1% BB% 9DI% 20D% C3% A2N% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20Vi% E1% BB% 87C% 20tham% 20gia% 20eurozone% 20 % C4% 91% C3% A3% 20T% C4% 83ng% 20t% E1% BB% AB% 2041 %% 20L% C3% AAN% 2045 %% 20H% E1% BB% 93i% 20N% C4% 83m% 20ngo % C3% A1i.tr% C3% A0% 20my / VNA% 20 (by% 20euronews)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news