Cuba Licensed For Emergency Use Of Covid-19 Domestic Vaccine

NG% C3% A0Y% 209/7,% 20cuba% 20% C4% 91% C3% A3% 20C% E1% BA% A5P% 20PH% C3% A9P% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB % A5ng% 20KH% E1% BA% A9N% 20C% E1% BA% A5P% 20vaccine% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19% 20C% C3% B3% 20T% C3% AAN% 20ABDALA,% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong 205% 205% 201% E1% BA% A1I% 20VACCINE% 20DO% 20C% C3% A1C% 20NH% C3% A0% 20khoa% 20H% E1% BB% 8DC% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91ang% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20V% C3% A0% 20B% C3% A0O% 20ch% E1% BA% BF.0: 00 /% 201: 22N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81N% 20Namnh% C3% A2N% 20Vi% C3% AAN% 20Y% 20T% E1% BF% 20chu% E1 % BA% A9N% 20B% E1% BB% 8B% 20ti% C3% AAM% 20th% E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20vaccine% 20Provid C3% B2ng% 20Covid-19% 20soberana% 202 % 20c% E1% BB% A7A% 20cuba% 20cho% 20t% C3% ACNH% 20Nguy% E1% BB% 87N% 20Vi% C3% AAN% 20T% E1% BA% A1I% 20Havana% 20ng% C3% A0Y% 2031 /3/2021.%20%E1%BA%A2nh:%20AFP/TTXVNTheo%20H%C3%A3ng%20Tin%20AFP%20C%E1%BB%A7A%20PH%C3%A1P.%20C%C6%A1% 20quan% 20qu% E1% BA% A3N% 20L% C3% BD% 20D% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% E1% BA% A9M,% 20thi% E1% BA% BFT% 20B% E1% BB % 8B% 20V% C3% A0% 20D% E1% BB% A5ng% 20C% E1% BB% A5% 20Y% 20t% E1% BA% BF% 20cuba% 20 (Cecmed)% 20% C4% 91% C3% C4% A3% 20% 22B% E1% Three% ADT% 20% C4% 91% C3% A8N% 20xanh% 22% 20cho% 20vaccine% 20ABDALA% 20sau% 20sau% 20khi% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20C% C3% A0N% 20C% C3% A0N B4ng% 20nnh% E1% BB% 87% 20sinh% 20h% E1% BB% 8DC% 20V% C3% A0% 20D% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ph% E1% BA% A9M% 20BiocubaFarma% 20th% C3% B4ng% 20B% C3% A1O% 20th% E1% BB% AD% 20nnhi% E1% BB% 87m% 20L% C3% A2M% 20s% C3% A0ng% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20cu% E1% BB% 91I% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20VACCINE% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% E1% 20Hi% E1% BB% 87U% 20QU% E1% BA% A3% 20H% C6% A1N% 2092 %% 20V% E1% BB% 9BI% 203% 20m% C5% A9i% 20ti% C3% AAM.NC% C6 % B0% 20V% E1% BA% ADY,% 20% C4% 91% E1% BA% A3O% 20QU% E1% BB% 91C% 20caribe% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20Qu% E1% A0% BB% 91C% 20gia% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20ti% C3% AAN% 20% E1% BB% 9F% 20m% E1% BB% B9% 20Latinh% 20Ph% C3% AA% 20chu% E1% BA% A9N% 20s% E1% BB% AD% 20D% E1% BB% A5ng% 20KH% E1% E1% A9N% 20C% E1% BA% A5P% 20m% E1% BB% 99T% 20vaccine% 20N% E1% BB% 99i% 20% C4% 91% E1% BB% 8BA

.NGO% C3% A0I% 20VACCINE% 20ABDALA,% 20Hi% E1% BB% 87N% 20nay% 20cuba% 20% C4% 91ang %% 20C% C3 % B3% 204% 20% E1% BB% A9ng% 20c% E1% BB% AD% 20VA% C3% AAN% 20VACCINE% 20ng% E1% BB% ABA% 20COVID-19% 20KH% C3% A1C% 20L% C3 % A0% 20soberana% 200 1,% 20soberana% 2002,% 20soberana% 20plus% 20V% C3% A0% 20mambisa% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% Afng% 20ti% E1% BA% BFN% 20tri% E1% BB% 83N% 20r% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20KH% C3% Adch% 20L% E1% BB% 87.% 20vaccine% 20soberana% 2002% 20% C4% 91% C3% A3 % 20V% C6% B0% E1% BB% A3T% 20qua% 20giai% 20% C4% 91o% E1% BA% A1N% 20th% E1% BB% AD% 20m% E1% BB% 87m% 20L% C3% A2M % 20s% C3% A0Ng% 201% 20V% C3% A0% 202% 20V% E1% BB% 9BI% 20T% E1% BB% B7% 20L% E1% BB% 87% 20An% 20to% C3% A0N% 20V % C3% A0% 20Hi% E1% BB% 87U% 20QU% E1% BA% A3% 20cao.t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9C% 20Y% 20T% E1% BA% BF% 20th % E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20 (WHO)% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% B7T% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20hhi% E1% BB% 87U% 20qu% E1% BA% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20vaccine% 20Ph% C3% B2NG% 20Covid-19% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20B% E1% BA% A3O% 20V% E1% BB% 87% 20con% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nguy% 20C% C6% A1% 20nhi% E1% BB% 85m% 20Virus% 20g% C3% A2Y% 20B% E1% BB% 87nh% 20L% C3% A0% 2050%
% 20V% E1% BB% 9Bi% 20D% C3% A2N% 20s% E1% BB% 91% 20kho% E1% BA% A3NG% 2011% 20tri% E1% BB% 87U% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI,% 20% C4% 91% E1% BA% BFN % 20nay,% 20cuba% 20ghi% 20nh% E1% E1% BA% ADN% 20218,000% 20b % E1% BB% 87nh% 20nh% C3% A2N% 20covid-19,% 20In% 20% C4% 91% C3% B3% 201.450% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C3% A3% 20T% E1% BB% AD% 20Vong.Do% 20C% C3% A1C% 20L% E1% BB% 87nh% 20C% E1% BA% A5M% 20V% E1% BA% DNA% 20C% E1% BB% A7A% 20m% E1% BB% B9,% 20ng% C3% A0NH% 20D% C6% B0% E1% BB% A3C% 20C% E1% BB% A7A% 20cuba% 20R% E1% BA% A5T% 20t % E1% BB% B1% 20ch% E1% BB% A7% A7% 20Trong 20C% C3% B4ng% 20T% C3% A1C% 20CHI% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U,% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20V% C3% A0% 20B% C3% A0O% 20CH% E1% BA% BF% 20VACCINE% 20C% C5% A9Ng% 20nh% C6% B0% 20C% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1i% 20thu% E1% BB% 91C% 20N% C3% B3I% 20Chung.% 20C% C3% B3% 20T% E1% BB% 9BI% 20g% E1% BA% A7N% 2080 %% 20Vaccine% 20c% C3% A1C% 20LO% E1% BA% A1I% 20T% E1% BA% A1I% 20cuba% 20L% C3% A0% 20HO% C3% A0N% 20to% C3% A0N% 20do% 20Trong% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20nnhi% C3% AAN% 20C% E1% BB% A9U% 20V% C3% A0% 20s% E1% BA% A3N% 20xU% E1% BA% A5T.Phan% 20AN% 20 ( VNA)

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news