‘debt Bomb’ Evergrande Threatens China’s Economy

Kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20Evergrande% 20l% C3% A0m% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20N% E1% BB% 97i% 20lo% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20th% C6% B0% C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20v% C3% A0% 20d% C3% A2n% 20c% C6% B0% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20tr% E1% BB% A5% 20c% E1% BB% 99T% 20c% E1% BB% A7a% 20N% E1% BB % 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 202% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20s% E1% BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95T% E1% BB% ABng% 20l% C3% A0% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20b% E1% BA% A5t% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20 (B% C4% 90S)% 20ph % C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BA% A1T% 20nh% E1% BA% A5t% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20nh% C6% B0ng% 20Evergrande% 20gi% E1% BB% 9D % 20% C4% 91% C3% A2y% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA% B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nguy% 20c% C6% A1% 20s% E1 % BB% A5p% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20v% C3% AC% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20kh% E1% BB% 95ng% 20l% E1 % BB% 93% 20l% C3% 20% C4% aan% 91% E1% BA% BFN% 20h% C6% 20300% 20T% A1n% E1% BB% 89% 20USD.Vay% 20m% C6% B0% E1% BB% A3N% 20ch% E1% BA% B3ng% 20ch% E1% BB% ABA% 20m% E1% BB% 99T% 20aiNh% C3% A0% 20ph% C3% A2n% 20t% C3% ADCH% 20Matt% 20Levine% 20c% E1% BB% A7a% 20Ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Goldman% 20Sachs% 20 (M% E1% BB% B9)% 20kh% E1% BA% B3ng% 20 % C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% C4% 91i% E1% BB% 81u% 20% C4% 91% C3% A1ng% 20ch% C3% BA% 20% C3% BD% 20nh% E1% BA % A5t% 20trong% 20kh% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng% 20N% E1% BB% A3% 20c% E1% BB% A7a% 20Evergrande% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BA % A3i% 20l% C3% A0% 20quy% 20m% C3% B4% 20m% C3% A0% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% A9c% 20% C4% 91% E1% BB% 99% 20 % 22% C4% 91a% E1% BA% 20d% A1ng% E1% BA% 22.T% 20% C4% ADP% 91o% C3% 20N% C3% A0n% A0y% 20vay% C6% B0% 20m% E1 % BB% A3N% 20% 22c% E1% BB% A7a% 20m% E1% BB% 8Di% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 22% 20t% E1% BB% AB% 20ng% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20qu% E1% BB% B9% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20c% C6% A1% 20N% C6% B0 % E1% BB% 9Bc% 20ngo% C3% A0i,% 20c% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20ngo% E1% BA% A1i% 20qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20t% C6% B0% 20b% A1n% 20l% C3% BA% E1% BB% 20trong% C6% B0% 20N% E1% BB% 9Bc,% 20c% C3% A1c% C3% A0% 20nh% 20cung% 20c % E1% BA% A5p% 20v% E1% BA% ADT% E1% BB% 20li% 87u% 20x% C3% 20d% A2y% E1% BB% 20v% C3% B1ng% A0% C3% ..

.% 20nh A2n% 20vi% C3% AAn.Ch% C6% B0a% E1% BA% 20h% BFT,% C3% 20Evergrande% 20c% B2n% 20N% E1% BB% A3% 201.6% E1% BB% 20tri% 87u % 20c% C4% 83n% 20h% E1% BB% 99% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20% C4% 91% C3 % A3% 20% C4% 91% E1% BA% B7t% 20c% E1% BB% 8Dc% 20ti% E1% BB% 81n% 20mua% 20nh% C3% A0% 20v% C3% A0% 20ch% C6% B0a % 20at% E1% BA% BFT% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n% 20N% C3% A0y% 20s% E1% BA% BD% 20th% E1% BB% B1c% 20hi % E1% BB% 87n% 20cam% 20k% E1% BA% 20b% C3% BFT% A0n% 20giao% C6% B0% 20nh% E1% BA% 20th% BF% C3% 20N% E1% BB A0o
Gi% % 9Bi% 20chuy% C3% aan% 20gia% 20cho% 20R% E1% BA% B1ng% 20tham% 20v% E1% BB% 8Dng% 20th% C3% A1i% 20qu% C3% A1% 20ch% C3% ADnh% 20l % C3% A0% 20nguy% C3% aan% 20nh% C3% A2n% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20khi% E1% BA% BFN% 20Evergrande% 20R% C6% A1i % 20v% C3% A0o% 20c% E1% BA% A3nh% 20N% E1% BB% A3% 20N% E1% BA% A7n% 20nh% C6% B0% 20hi% E1% BB% 87n% 20t% E1% BA % C3% A1i.Theo% A0% 20nh% 20ph% C3% 20T% C3% A2n% ADCH% 20Mattie% 20Bekink% E1% BB% 20c% A7a% 20C% C6% A1% C3% 20quan% aan% 20Nghi% 20c % E1% BB% A9u% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20Economist% 2 0Intelligence 20Unit% 20% (p% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20-% 20Anh 20London%),% 20t% E1% BA% 20% C4% ADP% 91o% C3% 20N A0n% % C3% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20% 22% C4% 91i% 20l% E1% BA% A1c% 20qu% C3% A1% 20xa% 20ra% 20kh% E1% BB% 8Fi% 20l % C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20kinh% 20doanh% 20c% E1% BB% 91t% 20l% C3% B5i% 22% 20khi% 20li% C3% aan% 20t% E1% BB% A5c% 20vay % 20m% C6% B0% E1% BB% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20theo% 20% C4% 91u% E1% BB% 95i% 20m% E1% BB% A5c% 20ti% C3 % AAU% 20tr% C3% aan% 20nhi% E1% BB% 81u% 20l% C4% A9nh% 20v% E1% BB% B1c% 20kh% C3% A1c% 20nhau,% 20g% E1% BB% 93m% 20th% E1% BB% 83% 20thao,% 20% C4% 20xe% 91i% E1% BB% 87n% C3% A0% 20v% 20l% 20du% E1% BB% E1% BB% 8Bch.M% 99T% 20d% E1 % BB% B1% 20% C3% A1n% 20ch% C6% B0a% 20ho% C3% A0n% 20thi% E1% BB% 87n% 20c% E1% BB% A7a% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4 % 91o% C3% 20% A0n% 20Evergrande% E1% BB% 9F% C3% 20TP% 20T% C3% B4% 20Ch% A2u,% 20t% E1% BB% 89nh% 20Giang% 20T% C3% B4% 20- % 20Trung% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20h% C3% B4m% 2023-9.% 20% E1% BA% A2nh:% E1% BB% 20REUTERSR% 20ro A7i% E1% BB% 20% 20% 9F% % C4% 91% C3% A2y% 20kh% C3% B4ng% 20ch% E1% BB% 89% 20g% C3% B3i% 20g% E1% BB% 8Dn% 20trong% 20s% E1% BB% 91% 20ph% E1 % BA% ADN% E1% BB% 20c% A7a% E1% BB% 20m% 99T% 20t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91o% C3% A0n:% 20% 22Bom% 20N% E1% BB% A3% 22% 20Evergrande% 20l% C3% A0m% 20gia% 20t% C4% 83ng% 20N% E1% BB% 97i % 20lo% 20v% E1% BB% 81% 20vi% E1% BB% 87C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20B% C4% 90S% 20th% C6% B0 % C6% A1ng% 20m% E1% BA% A1i% 20v% C3% A0% 20d% C3% A2n% 20c% C6% B0% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running,% 20m% E1% BB% 99T% 20trong% 20nh% E1% BB% AFng% 20tr% E1% BB% A5% 20c% E1% BB% 99T% 20c% E1% BB% A7a% 20N% E1% BB% 81n% 20kinh% 20t% E1% BA% BF% 20l% E1% BB% 9bn% 20th% E1% BB% A9% 202% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi,% 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83 % 20s% E1% BB% 20% C4% A5p% E1% BB% 91% 95% 20S% E1% BB% B1% E1% BA% 20ho% A3ng% E1% BA% 20lo% A1n% C3% 20N% A0y% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3% A2y% 20ra% 20ph% E1% BA% A3N% 20% E1% BB% A9ng% 20d% C3% A2y% 20chuy% E1% BB% 81n% A0n% 20to% C3% BA% 20c% E1% 20v% C3% A7u% 20ng% C3% A0o% A0y% 2020-9,% E1% BA% 20khi% BFN% E1% BB% 20th% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20th% E1% BA% BF% 20gi% E1% BB% 9Bi% 20chao% 20% C4% 91% E1% BA % 20b% C3% A3o.Theo% 20The% 20New% A1o% 20Times 20York%,% E1% BB% 20kh% A7ng% E1% BA% 20ho% A3ng% C4% 20Evergrande% 20% 91% C3% A3% 20cho% E1% BA% 20th% A5y% E1% BB% 20nh% AFng% 20v% E1% BA% BFT% 20N% E

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news