‘debt Bomb’ Evergrande Vibrating Global Stock

TH% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20th% E1% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi% A0y% 20ng% C3% 2021-9% 20tr% C3% A0n% 20ng% E1% BA% ADP% 20s% E1% BA% C4% AFC% 20% 91% E1% BB% 8F% 20v% C3% AC% 20nh% E1% BB% Afng% 20N% E1% BB% 97i% 20LO% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20Evergrande% 20% E2% 80% 93% 20T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20h% C3% A0ng% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91ang% 20% C4% 91% E1% BB% A9ng% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20nguy% 20C% C6% A1% 20s% E1% BB% A5P% 20% C4% 91% E1% BB% 95% 20V% C3% AC% 20kho% E1% BA% A3N% 20N% E1% BB% A3% 20KH% E1% BB% 95ng% 20L% E1% BB% 93% 20h% C6% A1N% 20300% 20T% E1% BB% 89% 20USD.0: 00 /% 202: 44N% E1% BB% AF % 20mi% E1% BB% 81n% 20NamM% E1% BB% 9F% 20% C4% 91% E1% BA% A7u% 20phi% C3% aan% 20giao% 20d% E1% BB% 8Bch% 20ng% C3% A0y % 2021-9% 20t% E1% BA% A1I% 20CH% C3% A2U% 20% C3% 81,% 20GI% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20TI% E1% BA% BFP% 20T% E1% BB% A5C% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20T% C3% A0I% 20s% E1% BA% A3N% 20R% E1% BB% A7i% 20ro% 20trong% 20b% E1% BB% 91i% E1% BA% 20c% A3nh% C4% 20Evergrande% 20% 91% E1% BB% 91i% E1% BA% 20m% B 7t% 20V% E1% BB% 9BI% 20m% E1% BB% 99T% 20th% C3% A1CH% 20th% E1% BB% A9C% 20L% E1% BB% 9BN% 20In% 20tu% E1% BA% A7N% 20N% C3% A0Y:% 20thanh% 20to% C3% A1N% 2083.5% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20L% C3% A3i% 20su% E1% BA% A5T% 20LI% C3% AAN% 20QUAN % 20% C4% 91% E1% BA% C3% BFN% 20tr% A1i% E1% BA% 20phi% BFu% 20th% C3% A1ng% 20v% C3% 203-2022% 20ng% C3% A0o% A0y% in 2023 -9.T% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B2N% 20kho% E1% BA% A3N% 20L% C3% A3i% 20su% E1 % BA% A5T% 2047.5% 20tri% E1% BB% 87U% 20USD% 20LI% C3% AAN% 20quan% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% Three % BFU% 20th% C3% A1ng% 203-2024% 20Ph% E1% BA% A3i% 20thanh% 20to% C3% A1N

.% 20bom% 20N% E1% BB% A3% 20tr% C3% A1i% 20Phi% E1% BA% BFU% 20s% E1% BA% BD% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BA% BFU% 20Evergrande% 20KH% C3% B4ng% 20th% E1% BB% 83% 20thanh% 20to% C3% A1N% 202% 20kho% E1% BA% A3N% 20L% C3% A3I% 20su% E1% BA% A5T% 20N% C3% A0Y% 20Trong% 20V% C3% B2ng% 2030% 20ng% C3% A0Y% 20K% E1% BB% 83% 20t% E1% BB% AB% E1% BA% 20h% A1n% 20thanh% 20to% C3% A1n.Theo% 20Reuters,% 20c% E1% BB% 95% E1% BA% 20phi% BFu % 20nikkei% 20c% E1% BB% A7A% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% C3% A3% 20GI% E1% BA% A3M% 202 %% 20V% A3M% 202 %% 20V% C3% A0O% 20% C4% 91% E1% BA% C3% A7u% 20phi% 20giao% Aan% 20d% E1% BB% 8Bch% 2021-9.% 20Con% 20s% E1% BB% 91% C3% 20N% 20% E1% A0y% BB% 9F % 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20msci% 20ch% C3% A2U% 20% C3% 81-TH% C3% A1I% 20B% C3% ACNH% 20D% C6% B0% C6 % A1ng% 20ngo% C3% A0i% 20nh% E1% BA% ADT% 20B% E1% BA% A3N% 20L% C3% A0% 200
2% .c% C3% A1C% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1n% 20% E1% BB% 9F% 20Trung% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20v% C3% A0% 20% C4% 90% C3% A0I% 20Loan% 20H% C3% B4M% 2021-9% 20V% E1% BA% ABN% 20% C4% 91% C3% B3Ng% 20C% E1% BB% ADA% 20V% C3% AC% 20K% E1% BB% B3% 20NGH% E1% BB% 89% 20trung% 20thu% 20Trong% 20khi% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20h% C3% A0n% 20Qu% E1% BB% 91C, running% 20% C4% 91% C3% B3ng% 20c% E1% BB% Ada% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20h% E1% BA% BFT% 20ng% C3% A0Y% 2022-9.L% E1% BB% B1C% 20L% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20AN% 20Ninh% 20T% E1% BA% A1I% 20tr% E1% BB% A5% 20s% E1% BB% 9F% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% E1% BB% 9F% 20tp% 20th% C3% A2M% 20quy% E1% BA% BFN,% 20t% E1% BB% 89nh % E1% BA% 20Qu% 20% C4% A3ng% C3% 90% 20-% 20Trung% B4ng% E1% BB% 20Qu% 91C, running% 20h% C3% B4m% 2013-9.% 20% E1% BA% A2nh :% 20RERATERST% E1% BA% A1I% 20PH% E1% BB% 91% 20wall,% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20s

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news