‘debt Bomb’ Real Estate Evergrande Challenge China’s Policy

Ch% C3% ADNH% 20s% C3% A1CH% 20C% E1% BB% A9ng% 20R% E1% BA% AFN% 20V% E1% BB% 9Bi% 20ng% C3% A0NH% 20B% E1% BA% A5T% E1% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c% 20g% E1% B7P% 20th% C3% A1CH% 20th% E1% BB% A9C% 20kHI% 20m% E1% BB% 99T% 20Trong 20nh% E1% BB% AFNG% 20nh% C3% A0% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20N% C6% B0% E1% BB% 9bc% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20nguy% 20C% C6% A1% 20V% E1% BB% A1% 20N% E1% BB% A3.0: 00 /% 204: 13N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20namc% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9C% 20tr % C3% A1CH% 20trung% 20qu% E1% BB% 91c,% 20sau% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20thu% C3% AA% 20C% E1% BB% 91% 20V% E1% BA% A5N% 20xem% 20x% C3% A9T% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20H% E1% BB% A3P% 20C% E1% BB% A7A% 20% 22tr% C3% B9M% 20N%% E1% BB% A3% 22% 20Evergrande,% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20L% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% E1% BA% A3M% 20B% E1% BA % A3O% 20c% C3% B4ng% 20khai% 20N% C3% A0O% 20V% E1% BB% 81% 20Vi% E1% BB% 87C% 20nh% C3% A0% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC % 20c% C3% B3% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1CH% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20GI% E1% BA% A3i% 20quy% E1% BA% BFT % 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3ng.% 20In% 20kHI% 20% C4% 91% C3% B 3,% 20c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20NH% C6% B0% 20ng% E1% BB% 93i% 20tr% C3 % Aan% 20% C4% 91% E1% BB% 91ng% 20L% E1% BB% ADA% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20nh% E1% BB% Afng% 20ch% E1% BB% 89 % 20s% E1% BB% 91% 20% E2% 80% 9cg% C3% A2Y% 20Hoang% 20mang% E2% 80% 9D% 20C% E1% BB% A7A% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6 % B0% E1% BB% 9dng.t% E1% BA% ADP% 20% C4% 91O% C3% A0N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1 % BA% A3N% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20Evergrande% 20Hi% E1% BB% 87N% 20C% C3% B3% 20kho% E1% BA% A3NG% 20300% 20T% E1% BB% B7% 20USD % 20N% E1% BB% A3% 20PH% E1% BA% A3I% 20tr% E1% BA% A3,% 20nhi% E1% BB% 81U% 20h% C6% A1N% 20B% E1% BA% A5T% 20K% E1% BB% B3% 20nh% C3% A0% 20ph% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C3% A0O% 20KH% C3% A1C% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BF% BF% 20GI% E1% BB% 9Bi.% 22bom% 20N% E1% BB% A3% 22 % 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20Evergrande% 20th% C3% A1ch% 20th% E1% BB% A9C% 20ch% C3% A9C% % 20s% C3% A1CH% 20C% E1% BB% A7A% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C

.% 22k% C3% ACNH% 20ng% C6% B0% 22% 20m% E1% BA% AFC% 20C% E1% BA% A1NLI% E1% BB% 87U% 20CH% C3% ADNH% 20S% C3% A1CH% 20C% E1% BB% A9ng% 20R% E1% Three% AFN% 20C% E1% BB% A7A% 20CH% E1% BB% A7% 20T% E1% BB% 8BCH% 20trung% 20qu% E1% BB% 91C% 20t% E1% BA% ADP% 20C% E1% ADP Three% ADN% 20B% C3% ACNH% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20ng% C3% A0NH% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N% 20N% C6% B0% E1% BB% 9BC% 20N% C3% A0Y% 20C% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91i% 20xA% 20% C4% 91% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% C3% A2U?% 20c% C3% A2U% 20h% E1% BB% 8fi% 20% C4% 91% E1% BB % 99t% 20nhi% C3% AAN% 20tr% E1% BB% 9F% 20N% C3% AAN% 20C% E1% BA% A5P% 20B% C3% A1CH% 20tr% C3% AAN% 20C% C3% A1C% 20s % C3% A0N% 20giao% 20d% E1% BB% 8BCH% 20th% E1% BB% 9DI% 20gian% 20g% E1% BA% A7N% 20% C4% 91% C3% A2Y.% 20V% C3% A0i% 20th% C3% A1ng% 20qua,% 20c% C3% A1C% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20t% C6% B0% E1% BB% 9fng % 20nh% C6% B0% 20kH% E1% BB% A7ng% 20ho% E1% BA% A3NG% 20N% E1% BB% A3% 20C% E1% BB% A7A% 20Evergrande% 20% C4% 91% C3% A3 % 20c% C3% B3% 20th% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20Ki% E1% BB% 83m% 20SO% C3% A1T,% 20nh% C6% B0ng% 20Gi% E1% BB% 9D% 20h% E1% BB% 8d% 20Ph% E1% BA% A3i% 20T% C3% A1N% 20to% C3% A1N% 20L% E1% BA% A1I% 20R% E1% BB% A7i% 20RO% 20BI% E1% BA% BFN% 20C% E1% BB% 91% 20s% E1% BA% BD% 20kHI% E1% BA% BFN% 20GI% E1% BB% 9BI% 20T% C3% A 0i% 20ch% C3% Adnh% 20Chao% 20% C4% 91% E1% BA% A3O.L% C3% A0N% 20s% C3% B3ng% 20B% C3% A1N% 20th% C3% A1O% 20lan% 20tr% A1O% 20lan% 20tr% C3% A0N% 20m% E1% BA% A1NH% 20tr% C3% AAN% 20th% E1% BB% 8B% 20tr% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N% 20th% E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20h% C3% B4M% 2020 / 9
% 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20hang% 20seng% 20hong % 20kong% 20GI% E1% BA% A3M% 20H% C6% A1N% 203 %% 20DO% 20C% C3% A1C% 20C% C3% B4ng% 20ty% 20B% E1% BA% A5T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20s% E1% BA% A3N.% 20c% C3% A1C% 20CH% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20ch% E1% BB% A9ng% 20kho% C3% A1N % 20% E1% BB% 9F% 20% C4% 90% E1% BB% A9C% 20V% C3% A0% 20itny% 20m% E1% BA% A5T% 20h% C6% A1N% 202%,% 20 in% 20khi % 20ch% E1% BB% 89% 20s% E1% BB% 91% 20s

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news