Denmark Beach Turns Red Because 1,400 Dolphins Are Killed

Nh% E1% BB% AFng% 20b% E1% BB% A9c% 20% E1% BA% A3nh% 20cho% 20th% E1% BA% A5y% 20v% C3% B9ng% 20at% E1% BB% 83n% 20nhu% E1% BB% 99m% 20% C4% 91% E1% BB% 8F% 20m% C3% A1u% 20t% E1% BB% AB% 20x% C3% A1c% 20ch% E1% BA% BFT% 20c% E1% BB% A7a% 20h% C6% A1n% 201,400% 20con% 20c% C3% A1% 20heo% 20h% C3% B4ng% 20tr% E1% BA% AFng% 20trong% 20cu% E1% BB% 99c% 20s% C4% 83n% 20b% E1% BA% AFT% 20t% E1% BA% A1i% 20qu% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20Faroe% 20% C4% 91% C3% A3% 20g% C3% A2y% 20ph% E1% BA% ABN% 20N% E1% BB% 99% 20tr% C3% aan% 20m% E1% BA% A1ng% 20x% C3% A3% 20h% E1% BB% 99i. 0: 00 /% 201: 39N% E1% BB% AF% 20mi% E1% BB% 81n% 20NamCh% C3% ADnh% 20quy% E1% BB% 81n% 20qu% E1% BA% A7n% 20% C4% 91 % E1% BA% A3o% 20Faroe,% 20l% C3% A3nh% 20th% E1% BB% 95% 20t% E1% BB% B1% 20tr% E1% BB% 8B% 20c% E1% BB% A7a% 20% C4% 90an% 20M% E1% BA% A1ch,% 20h% C3% B4m% 2015/9% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20m% E1% BA % B7t% 20v% E1% BB% 9Bi% 20s% E1% BB% B1% 20ph% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20k% E1% BB% 8Bch% 20li% E1 % BB% 87T% 20khi% 20s% C4% 83n% 20b% E1% BA% AFT% 20h% C6% A1n% 201,400% 20con% 20c% C3% A1% 20heo% 20h% C3% B4ng% 20tr% E1% BA % AFng% 20ch% E1% BB% 89% 20trong% E1% BB% 20m% 99T% C3% 20ng% A0y.% 20% C4% 90% C3% 20% C4% A2y % 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20coi% 20l% C3% A0% 20cu% E1% BB% 99c% 20s% C4% 83n% 20b% E1% BA% AFT% 20l% E1% BB% 9bn % 20nh% E1% BA% A5t% 20t% E1% BB% ABng% 20ghi% 20nh% E1% BA% ADN% 20t% E1% BA% A1i% 20qu% E1% BA% A7n% 20% C4% 91% E1 % BA% A3o% 20ph% C3% ADA% 20b% E1% BA% AFC.% E2% 80% 9CKh% C3% B4ng% 20c% C3% B3% 20g% C3% AC% 20l% E1% BA% A1% 20khi% 20cu% E1% BB% 99c% 20s% C4% 83n% 20b% E1% BA% AFT% 20c% C3% A1% 20voi% 20t% E1% BA% A1i% 20Faroe% 20l% E1% BA% A1i% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20khung% 20c% E1% BA% A3nh% 20kinh% 20kh% E1% BB% A7ng% 20v% E1% BB% 9Bi% 20nh% E1% BB% AFng% 20ai% 20kh% C3% B4ng% 20quen% 20thu% E1% BB% 99c% 20v% E1% BB% 9Bi% 20c% C3% A1c% 20cu% E1% BB% 99c% 20s% C4% 83n% 20l% C3% B9ng% 20v% C3% A0% 20t% C3% A0n% 20s% C3% A1T% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20v% E1% BA% ADT% 20c% C3% B3% 20v% C3% BA% E2% 80% 9D,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ph% C3% A1T% 20ng% C3% B4n% 20c% E1% BB% A7a% 20ch% C3% ADnh% 20quy% E1 % BB% 81n% 20Faroe% 20N% C3% B3i% 20v% E1% BB% 9Bi% 20AFP.% 20% E2% 80% 9CTuy% 20nhi% C3% aAN,% 20c% C3% A1c% 20cu% E1% BB % 99c% 20s% C4% 83n% 20b% E1% BA% AFT% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3c% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20quy % E1% BB% 20c% A7% C3% A0% 20v% 20theo% C4% 20quy% 20% 91% E1% BB% 8Bnh% E2% 80% 9D

.Th Waist% 20truy% E1% BB% 81n% 20th% E1% BB% 91ng,% 20c% C3% A1c% 20h% C3% B2n% 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20B% E1% BA% AFC % 20% C4% 90% E1% BA% 20T% C3% A1i% A2y% C6% B0% 20D% C6% A1ng% 20-% 20N% C6% A1i% C3% B3% 20c% E1% BA% 20kho% A3ng% 2050,000% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20sinh% 20s% E1% BB% 91ng% 20-% 20s% C4% 83n% C3% A1% 20c% 20voi% 20hoa% 20ti% C3% AAU % 20ch% E1% BB% A9% 20kh% C3% B4ng% 20ph% E1% BA% A3i% 20c% C3% A1% 20heo,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20ph% C3% A1T% 20ng% C3% B4n% 20cho% 20at% E1% BA% BFT.% E2% 80% 9CTh% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20s% E1% BA% BD% 20c% C3% B3% 20m% E1 % BB% 99T% 20v% C3% A0i% 20con% 20l% E1% BA% ABN% 20v% C3% A0o,% 20nh% C6% B0ng% 20ch% C3% table% 20t% C3% B4i% 20th% C6% B0% E1% BB% 9Dng% 20kh% C3% B4ng% 20gi% E1% BA% BFT% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BB% 91% 20l% C6% B0% E1% BB% A3ng% 20l% E1% BB% 9bn% 20t% E1% BB% 9Bi% 20v% E1% BA% Ady% E2% 80% 9D,% 20nh% C3% A0% 20b% C3% A1o% 20Hallur% 20av% 20Rana% 20c % E1% BB% A7a% 20% C4% 91% C3% A0i% 20truy% E1% BB% 81n% 20h% C3% ACnh% 20% C4% 91% E1% BB% 8Ba% 20ph% C6% B0% C6 % 20at% A1ng% 20cho% E1% BA% E1% BB% BFt.T% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20Sea% 20Shepherd% 20cho% E1% BA% 20R% B1ng% 20ng% C6% B0% E1 % BB% C3% 9Di% 20d% C4% A2n% 20% 91% E1% BA% A3o% C4% 20Faroe% 20% 91% C3% A3% 20gi% E1% BA% BFT% 201 428% 20con% 20c% C3% A1% 20heo% 20h% C3% B4ng% 20tr% E1% BA% AFng% 20% C4% 90% E1% BA% A1i% 20T% A2y% C3% C6% B0% 20D% C6% A1ng% 20v% C3% C3% A0o% 20ng% A0y% 2011/9% 20% E1% BA% A2nh:% C4% 20Sea% 20Shepherd
S% 83n% 20c% C3% A1% 20voi% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20t% E1% BA% ADP% 20t% E1% BB% A5c,% 20theo% 20% C4% 91% C3% B3 % 20nh% E1% BB% AFng% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9Di% 20th% E1% BB% A3% 20bao% 20quanh% 20nh% E1% BB% AFng% 20con% 20c% C3% A1% 20voi % 20b% E1% BA% B1ng% 20thuy% E1% BB% 81n% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20c% C3% A1,% 20sau% 20% C4% 91% C3% B3% 20l% C3% B9a% 20ch% C3% table% 20v% C3% A0o% 20v% E1% BB% 8Bnh% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20% C4% 91% C3% A1nh% 20b% E1% BA% AFT% 20v% C3% A0% 20gi% E1% BA% BFT% 20th% E1% BB% 8Bt.% E2% 80% 9CTr% C3% B4ng% 20kh% C3% A1% 20kh% C3% B3% 20kh% C4 % 83n% 20v% C3% A0% 20m% E1% BA% A5t% 20th% E1% BB% 9Di% 20gian% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20gi% E1% BA% BFT% 20t% E1 % BA% A5t% 20c% E1% BA% A3% 20c% C3% A1% 20voi,% 20nh% C6% B0ng% 20th% E1% BB% B1c% 20ra% 20m% E1% BB% 8Di% 20chuy% E1% BB% 87n% 20di% E1% BB% 85n% 20ra% 20kh% C3% A1% 20nhanh% 20ch% C3% B3ng% E2% 80% 9D,% 20nh% C3% A0% 20b% C3% A1o% 20av% 20Rana % C3% 20N% C3% B3i.Theo% A0% 20nh% 20b% C3% A1o% 20av% 20Rana,% 20 m% E1% BA% C3% B7c% 20d% C3% B9% B3% 20c% E1% BA% 20kho% A3ng% 20d% C3% 2053 %% A2n% 20s% E1% BB% C3% 91% 20tr% AAN % 20% C4% 91% E1% BA% A3o% 20ph% E1% BA% A3N% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20s% C4% 83n% 20c% C3% A1% 20voi,% 20hi% E1% BB% 87n% 20ch% C6% B0a% 20c% C3% B3% 20k% E1% BA% BF% 20ho% E1% BA% A1ch% 20b% C3% A3i% 20b% E1% BB% 8F% 20t% E1% BA% ADP% 20t% E1% BB% A5c% 20N% C3% A0y.% 20C% C3% A1c% 20nh% C3% A0% 20ch% E1% BB% A9c% 20tr% C3% A1ch% 20kh% E1 % BA% B3ng% 20% C4% 91% E1% BB% 8Bnh% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20c% C3% A1ch% 20s% C4 % 83n% E1% BA% 20b% AFN% 20b% E1% BB% 81n% 20v% E1% BB% AFng.Sea% 20Shepherd,% 20m% E1% BB% 99T% 20t% E1% BB% 95% 20ch% E1% BB% A9c% 20t% E1% BB% AB% 20thi% E1% BB% 87n% 20v% E1% BA% ADN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20ch% E1% BB% 91ng% 20l% E1% BA% A1i% 20vi% E1% BB% 87C% 20s% C4% 83n% 20b% E1% BA% AFT% 20c% C3% A1% 20voi% 20v% C3% A0% 20c% C3% A1% 20heo,% 20% C4% 91% C3% A3% 20m% C3% B4% 20t% E1% BA% A3% 20% C4% 91% C3% A2y% 20l% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T % 20% 22h% C3% A0nh% 20vi% 20man% 20R% E1% BB% A3% 20% C6% 22.Theo% B0% E1% BB% 20t% C3% 9Bc% ADnh,% C3% B3% 20c% E1% BA% 20kho% A3ng% 20100,000% 20con% C3% A1% 20c% 20voi% 20hoa% 20ti% C3% 20% E1% AAU% BB% 9F% 20v% C3% 20at% B9ng% E1% BB% 83n

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news