‘deputy General’ Of Warren Buffett Wish Bitcoin ‘has Never Been Invented’, Praising China’s E-mail Ban

T% E1% BB% B7% 20PH% C3% BA% 20charlie% 20munger,% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20coi% 20L % C3% A0% 20% 27C% C3% A1NH% 20Tay% 20Ph% E1% BA% A3I% 27% 20C% E1% BB% A7A% 20nh% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U % 20T% C6% B0% 20Huy% E1% BB% 81N% 20tho% E1% BA% A1I% 20WARREN% 20Buffett,% 20th% E1% BB% 83% 20Hi% E1% BB% 87N% 20quan% 20% C4% 91i% E1% BB% 83m% 20c% E1% BB% B1C% 20% C4% 91oan% 20V% E1% BB% 81% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20N% C3% B3I% 20Chung% 20V% C3% A0% 20bitcoin% 20N% C3% B3I% 20Ri% C3% Aang.% 22t% C3% B4I% 20% C6% B0% E1 % BB% 9BC% 20g% C3% AC% 20ch% C3% Bang% 20ch% C6% B0A% 20BAO% 20GI% E1% BB% 9D% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB% A3C% 20PH % C3% A1T% 20minh,% 22% 20munger% 20N% C3% B3I% 20T% E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 99i% 20NGH% E1% BB% 8B% 20sohn% 20% E1% BB% 9F% 20sydney% 20h% C3% B4M% 20th% E1% BB% A9% 20s% C3% A1U,% 20theo% 20t% E1% BB% 9d% 20the% 20Australian% 20Financial% 20Review.% 20% 22t% C3% B4i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A1ng% 20m% E1% BB% 99% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20trung% 20Qu% E1% BB% 91c,% 20t% C3% B4i % 20NG% C4% A9% 20H% E1% BB% 8D% 20% C4% 91% C3% A3% 20% C4% 91% C6% B0A% 20ra% 20quy% E1% BA% BFT% 20% C4% 91 % E1% BB% 8Bnh% 20ch% C3% Adnh% 20x% C3% A1C,% 20% C4% 91% C3% B3% 20L% C3% A0% 20ch% E1% BB% 89% 20% C4% 91% C6% A1N% 20GI% E1% BA% A3N% 20L% C3% A0 % 20c% E1% BA% A5M% 20TI% E1% BB% 87T% 20TI% E1% BB% 81N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD,% 22% 20munger% 20N% C3% B3I% 20th% C3% AAM.% C4% 90% C3% A2Y% 20KH% C3% B4ng% 20Ph% E1% BA% A3I% 20L% C3% A0% 20quan% 20% C4% 91i% E1 % BB% 83m% 20m% E1% BB% 9BI% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20Ph% C3% B3% 20ch% E1% BB% A7% 20T% E1 % BB% 8BCH% 2097% 20TU% E1% BB% 95I% 20C% E1% BB% A7A% 20BERKSHIRE% 20Hathaway.% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 205,% 20 in% 20% C4% 91 % E1% BA% A1I% 20H% E1% BB% 99i% 20C% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ni% C3% AAN % 20c% E1% BB% A7A% 20BERKSHIRE,% 20munger% 20N% C3% B3I% 20R% E1% BA% B1ng% 20s% E1% BB% B1% 20GH% C3% A9T% 20B% E1% BB% 8F% 20C% E1% BB% A7A% 20% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 91I% 20V% E1% BB% 9BI% 20bitcoin% 20% C4% 91% C3% A3% 20ng% C3% A3% 20ng% C3% A3% A0Y% 20m% E1% BB% 99T% 20t% C4% 83ng% 20L% C3% AAN% 20Trong 20B% E1% BB% 91i% 20C% E1% BA% A3NH% 20% C4% 91% E1% BA% A1i% 20D% E1% BB% 8BCH% 20Covid-19

.% 22t% E1% BA% A5T% 20nhi% C3% AAN% 20T% C3% B4I% 20GH% C3% A9T% 20s% E1% BB% B1% 20th % C3% A0NH% 20C% C3% B4ng% 20C% E1% BB% A7A% 20bitcoin,% 22% 20% C3% B4ng% 20 n% C3% B3i.% 20% 22T% C3% B4i% 20KH% C3% B4ng% 20hoan% 20nnh% C3% Aanh% 20m% E1% BB% 99T% 20LO% E1% BA% A1i% 20ti% E1% BB % 81n% 20qu% C3% A1% 20H% E1% BB% AFU% 20% C3% Adch% 20% C4% 91% E1% BB% 91i% 20V% E1% BB% 9BI% 20nh% E1% BB% Afng % 20k% E1% BA% BB% 20B% E1% BA% AFT% 20C% C3% B3C% 20V% C3% A0% 20T% E1% BB% 91ng% 20ti% E1% BB% 81N,% 20V.V
,% 20t% C3% B4i% 20c% C5% A9ng% 20kH% C3% B4ng% 20th% C3% Adch% 20Vi% E1% BB% 87C% 20giao% 20h% C3% A0ng% 20t% E1% BB% B7% 20t% E1% BB% B7% 20% C4% 91% C3% B4% 20LA% 20C% E1% BB% A7A% 20cho% 20AI% 20% C4% 91% C3% B3% 20V% E1% BB% ABA% 20Ph% C3% A1T% 20minh% 20ra% 20m% E1% BB% 99T% 20s% E1% BA% A3N% 20ph% E1% BA% A9M% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% A0i% 20m% E1% BB% 9Bi% 20ch% E1% BB% 89% 20t% E1% BB% AB% 20h% C6% B0% 20KH% C3% B4ng.% 22munger% 20N% C3% B3I% 20th% C3% AAM:% 20% 22T% C3% B4I% 20NGH% C4% A9% 20T% C3% B4I% 20N% C3% AAN% 20N% C3% B3I% 20m% E1% BB% 99T% 20C% C3% A1CH% 20kHI% C3% AAM% 20t% E1% BB% 91N% 20R% E1% BA% B1ng% 20to% C3% A0N% 20B% E1% BB% 99% 20s% E1% BB% B1% 20PH% C3% A1T% 20tri% E1% BB% 83N% 20ch% E1% BA% BFT% 20ti% E1% BB% 87T% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20kinh% 20t% E1% BB% 9fm% 20V% C3% A0% 20% C4% A0% 20% C4% A0% 91i% 20ng% C6% B0% E1% BB% A3C% 20L% E1% BA% A1I% 20V% E1% BB% 9BI% 20L% E1% BB% A3i% 20% C3% Adch% 20c% E1% BB% A7A% 20N% E1% BB% 81N% 20V% C4% 83N% 20minh% 20LO% C3% A0i% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 22.T% E1% BB% B7% 20Ph% C3% BA% 20charlie% 20munger% 20 (B% C3% AAN% 20Ph% E1% BA% A3i)% 20LU% C3% B4N% 20% C4% 91% C6% B0% E1% BB % A3C% 20coi% 20L% C3% A0% 20% 27tr% E1% BB% A3% 20th% E1% BB% A7% 27% 20% C4% 91% E1% BA% AFC% 20L% E1% BB% B1C % 20c% E1% BB% A7A% 20NH% C3% A0% 20% C4% 91% E1% BA% A7U% 20T% C6% B0% 20Huy% E1% BB% 81N% 20tho% E1% BA% A1i% 20warren % 20Buffettt% E1% BA% A5T% 20nhi% C3% AAN,% 20nh% E1% BB% AFNG% 20ng% C6% B0% E1% BB% 9DI% 20% E1% BB% A7ng% 20h% E1% BB% 99% 20bitcoin% 20s% E1% BA% BD% 20KH% C3% B4ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20T% C3% ACNH% 20V% E1% BB% 9BI% 20munger.% 20h% E1 % BB% 8D% 20in% 20R% E1% BA% B1ng% 20% C4% 91% E1% BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1 % BB% AD% 20N% C3% A0Y% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T% 20K% C3% Aanh% 20tr% C3% BA% 20% E1% BA% A9N% 20% C4% 91 % E1% BB% 83% 20ch% E1% BB% 91ng% 20L% E1% BA% A1i% 20L% E1% BA% A1M% 20PH% C3% A1T.% 20h% E1% BB% 8D% 20L% E1% Three% ADP% 20LU% E1% BA% ADN% 20R% E1% BA% B1ng% 20bitcoin% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99t% 20h% E1% BB% 87% 20th% E1% BB% 91ng% 20T% C3% A0i% 20ch% C3% ADNH% 20ngang% 20h% C3% A0ng% 20h% E1% BB% A3P% 20L% C3% BD.% 2 0NH% C6% B0NG% 20munger% 20% C4% 91% C3% A3% 20LI% C3% AAN% 20T% E1% BB% A5C% 20CH% E1% BB% 89% 20tr% C3% Adch% 20bitcoin% 20V% C3% AC% 20s% E1% BB% B1% 20BI% E1% BA% BFN% 20% C4% 91% E1% BB% 99ng% 20C% E1% BB% B1C% 20m% E1% BA% A1nh% 20C% E1% BB% A7A% 20N% C3% B3.% 20% 22N% C3% B3% 20th% E1% BB% B1C% 20s% E1% BB% B1% 20L% C3% A0% 20m% E1% BB% 99T % 20t% C3% A0i% 20s% E1% BA% A3N% 20nh% C3% A2N% 20T% E1% BA% A1O% 20% C4% 91% E1% BB% 83% 20thay% 20th% E1% BA% BF % 20cho% 20V% C3% A0ng.% 20V% C3% A0% 20DO% 20KH% C3% B4ng% 20BAO% 20GI% E1% BB% 9D% 20Mua% 20V% C3% A0ng,% 20t% C3% B4i% 20c % C5% A9NG% 20KH% C3% B4ng% 20BAO% 20GI% E1% BB% 9D% 20mua% 20bitcoin% 20% 22,% 20munger% 20N% C3% B3I% 20T% E1% BA% A1I% 20cu% E1% BB% 99C% 20h% E1% BB% 8dp% 20c% E1% BB% 95% 20% C4% 91% C3% B4ng% 20th% C6% B0% E1% BB% 9dng% 20ni% C3% AAN% 20C% E1% BB% A7A% 20daily% 20journal% 20V% C3% A0O% 20th% C3% A1ng% 20hai.v% E1% BB% 81% 20PH% E1% BA% A7N% 20bitcoin,% 20% C4% 91% E1 % BB% 93ng% 20ti% E1% BB% 81N% 20% C4% 91i% E1% BB% 87N% 20T% E1% BB% AD% 20L% E1% BB% 9BN% 20nh% E1% BA% A5T% 20th % E1% BA% BF% 20GI% E1% BB% 9BI% 20N% C3% A0Y% 20% C4% 91% C3% A3% 20B% E1% BA% A5T% 20ng% E1% BB% 9D% 20C% C3 % B3% 20% C4% 91% E1% BB% A3T% 20% C4% 91i% E1% BB% 81U% 20ch% E1% BB% 89N

. Dịch vụ: Thiết kế website, quảng cáo google, đăng ký website bộ công thương uy tín

Related news